Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Правовий захист нематеріальних ресурсів підприємств
1. 34(477)
П68 Право інтелектуальної власності: [Текст] : академічний курс; підручник / за ред.: О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К. : Ін-Юре, 2004. – 672с.

2. 339.9
Р32 Регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / за ред. І.І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2009. – 472с. – [Існує електронна копія].

3.
Нематеріальні активи: правові та облікові аспекти [Текст] // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. – 2009. – №6. – С. 10-193.

4. 34
Б17 Базилевич, В.Д. Інтелектуальна власність [Текст] : підручник / В. Д. Базилевич. – К. : Знання, 2006. – 431с. – [Затверджено МОН України].

5.
Банасько, Т. Проблеми та перспективи дослідження нематеріальних активів в Україні [Текст] / Т. Банасько // Економіст. – 2010. – №2. – С. 30-33.

6.
Борисенко, М.А. Управління інтелектуальними активами на засадах активізації інноваційної безпеки підприємства [Текст] / М. А. Борисенко // Проблеми науки. – 2011. – №12. – С. 13-20.

7.
Будянський, В. Державний контроль за дотриманням законодавства про інтелектуальну власність [Текст] / В. Будянський, І. Коваль // Інтелектуальна власність. – 2006. – №10. – С. 50-52.

8.
Гавриш, Ю.П. Оценка нематериальных активов ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" в рамках сбалансированной системы показателей [Текст] / Ю. П. Гавриш // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 106-111.

9.
Гащицький, О. Новий митний кодекс України спрощує захист прав інтелектуальної власності [Текст] / О. Гащицький // Інтелектуальна власність. – 2012. – №12. – С. 36-41.

10.
Горнісевич, А. Міжнародні стандарти захисту інтелектуальної власності [Текст] / А. Горнісевич // Наука та інновації. – 2011. – №3. – С. 49-53.

11.
Гребешкова, О.М. Базові положення стратегічного управління нематеріальними активами підприємства [Текст] / О. М. Гребешкова, О. В. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2008. – №6. Т.2. – С. 132-135. – [В статті окреслено базові положення стратегічного управління в контексті ідентифікації, оцінки,
формування та ефективного використання нематеріальних активів як ключового чинника набуття
підприємством конкурентних переваг в умовах "нової" економіки, задля чого систематизовано підходи до
визначення та оцінки нематеріальних активів підприємства з урахуванням їх природи та стратегічної
значущості, визначено сутність та складові механізму стратегічного управління нематеріальними активами.].

12. 658
Г85 Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦНЛ, 2010. – 304с.

13.
Груба, Г. Тенденції захисту інтелектуальної власності в Україні [Текст] / Г. Груба // Економіка та держава. – 2011. – №8. – С. 88-90.

14.
Еннан, Р. Особливості захисту прав інтелектуальної власності в Україні [Текст] / Р. Еннан // Інтелектуальна власність. – 2012. – №1. – С. 39-48.

15.
Зима, Г. Експортний контроль, нерозповсюдження, трансфер технологій та економічна безпека: моніторинг наукового підходу [Текст] / Г. Зима, М. Одейчук // Інтелектуальна власність. – 2004. – №8. – С.52-56.

16.
Іванченко, Н.О. Системно-ситуаційний підхід до нематеріальних активів підприємств легкої промисловості [Текст] / Н. О. Іванченко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №11. – С. 120-125.

17.
Килівник, І.С. Державне регулювання економічних відносин управління нематеріальними активами [Текст] / І. С. Килівник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 102-108.

18.
Коваленко, Т. Правовая охрана инновационной деятельности и система менеджмента качества [Текст] / Т. Коваленко, И. Коваленко // Стандарты и качество. – 2008. – №8. – С. 70-72.

19.
Колесніченко, В. До питання формування концепції адміністративно-правового захисту права інтелектуальної власності [Текст] / В. Колесніченко // Митна справа. – 2012. – №4. – С. 9-13.

20.
Кравченко, О. Захист інформаційної інтелектуальної власності [Текст] / О. Кравченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №1,Вип.65. – С. 217-226.

21.
Красовська, А. Сучасний стан правової охорони об`єктів інтелектуальної власності в Україні [Текст] / А. Красовська // Інтелектуальна власність. – 2007. – №1. – С.4-7.

22.
Крикун, В. Концептуальні засади сутності нематеріальних активів як системи та об`єкту управління [Текст] / В. Крикун // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.105. – С. 75-80.

23.
Лавриненко, И. Болтун - загвоздка для "эйчара" [Текст] / И. Лавриненко // Компаньон. – 2007. – №5. – С. 40-42. – [Правовой способ защиты компанией своей коммерческой информации].

24.
Лищишин, М. Проблеми використанняи та захисту інтелектуальної власності в Україні [Текст] / М. Лищишин // Економіка України. – 2003. – №7. – С.44-47.

25. 657
О-17 Облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова за ред. В.Ф. Максімової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 496с

26.
Малишко, О. Інституційно-правове втілення концепції банків інтелектуального капіталу в Україні [Текст] / О. Малишко // Інтелектуальна власність. – 2004. – №12. – С.44-50.

27.
Матвіїв, М. Формування вартості нематеріальних активів фірми на ринку знань [Текст] / М. Матвіїв // Світ фінансів. – 2009. – №2(19). – С. 178-183.

28.
Махова, Г.В. Проблеми управління нематеріальними активами в стратегічних альянсах підприємств [Текст] / Г. В. Махова, О. В. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 64-66.

29.
Морозов, О. Система управління інтелектуальним капіталом підприємства як механізм захисту прав інтелектуальної власності [Текст] / О. Морозов // Інтелектуальна власність. – 2008. – №2. – С. 29-39.

30. 657
Н37 Нашкерська, Г.В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Нашкерська. – К. : ЦНЛ, 2004. – 464с.

31. 339.9
Н60 Нижник, В.М. Міжнародний інноваційний менеджмент [Текст] : конспект лекцій та метод. вказівки до вивчення курсу для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини" / В. М. Нижник, Л. П. Теляча. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 166с.

32.
Ноговицына, Ю. Интеллектуальная собственность (часть 1) [Текст] / Ю. Ноговицына // PR-Менеджер. – 2003. – №5. – С. 32-34. – [Условия правовой охраны объектов интеллектуальной собственности].

33.
Овєчкіна, О.А. Концептуально-теоретичні засади створення ефективного правового режиму регулювання інноваційних процесів в Україні [Текст] / О. А. Овєчкіна, К. В. Іванова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.2. – С. 153-157. – [Розглянуті концептуально-теоретичні засади розробки режимів управління інноваційними процесами вітчизняної економіки. Розроблена схема інноваційного шляху розвитку економіки України та надана стисла характеристика типів інноваційного розвитку у напрямі формування ринкової економіки інноваційного попиту і пропозиції. Доведено, що вдосконалення нормативно-правової бази регулювання інноваційної діяльності вітчизняних економічних суб’єктів має бути спрямоване на створення ефективного правового режиму, що відповідає певним критеріям.].

34.
Ольховский, В. Назначение и функциональное содержание нематериальных активов современных компаний [Текст] / В. Ольховский // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №11. – С. 30-35.

35.
Остапенко, А.В. Нематеріальні активи в інноваційному розвитку підприємства [Текст] / А. В. Остапенко // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2007. – №4. – С. 57-62.

36. 657
П12 Павлюк, І.М. Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів [Текст] : навч. посіб. / І. М. Павлюк. – 2-ге вид., уточн. та доповн. – К. : ЦНЛ, 2004. –

37.
Паладій, М. Новий етап розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні [Текст] / М. Паладій // Інтелектуальна власність. – 2011. – №2. – С. 4-9.

38.
Паладій, М.В. Характеристика та складові сфери інтелектуальної власності [Текст] / М. В. Паладій // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №14. – С. 74-76.

39.
Петрова, Т. Контроль за переміщенням товарів через митний кордон України [Текст] / Т. Петрова // Інтелектуальна власність. – 2002. – №12. – С. 32-35. – [Захист прав на митному кордоні України при імпорті та експорті товарів, що містять об`єкти інтелектуальної власності.].

40.
Писаренко, Ю.В. Оцінка економічної ефективності нематеріальних активів [Текст] / Ю. В. Писаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 181-184. – [Розглянуто оцінку нематеріальних активів; етапи проведення оцінки: обстеження, правова експертиза, з’ясування типу вартості, формування інформаційної бази для проведення оцінки, підготовка звіту про оцінку, розрахунки вартості про вибрані методи; типи вартості: інвентарна та ринкова. Проаналізовано переваги і недоліки цих етапів. Показано, як в бухгалтерському обліку оцінюються нематеріальні активи.].

41.
Поляков, В. Нематеріальні активи підприємства як інструмент податкового планування і безпеки бізнесу [Текст] / В. Поляков // Інтелектуальна власність. – 2005. – №7. – С.25-27.

42. 001
С56 Пономарева, Н.А. Интеллектуальный капитал в условиях информационного общества [Текст] / Н. А. Пономарева // Современные достижения в науке и образовании. – 2010. – С. 294-297.

43.
Потєхіна, В. Правильний вибір стратегії охорони комерційної таємниці та винаходу як передумова успішного підприємництва та суспільного розвитку [Текст] / В. Потєхіна // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №9. – С. 118-120.

44.
Потєхіна, В. Значення охорони інтелектуальної власності в умовах глобалізації [Текст] / В. Потєхіна // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №6. – С. 151-153.

45. 34(477)
П76 Примакова, Е. Товарный знак [Текст] / Е. Примакова. – Х. : Фактор, 2000. – 68с. – (Библиотека "Фактора").

46.
Ромазанова, Т. К вопросу о способах защиты прав интеллектуальной собственности в интернете [Текст] / Т. Ромазанова // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №9. – С. 25-28.

47.
Ромат, Т. Практические аспекты защиты нематериального актива - товарного знака [Текст] / Т. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2011. – №3. – С. 42-47.

48.
Рудник, Т. Проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні: теоретичний аспект [Текст] / Т. Рудник, Г. Закорецька // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №8. – С. 8-10.

49.
Сидорук, В. Знання як товар: точка зору практика [Текст] / В. Сидорук // Інтелектуальна власність. – 2008. – №2. – С. 56-61.

50.
Слободянюк, Н.А. Варианты коммерциализации интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов предприятия [Текст] / Н. А. Слободянюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 159-166.

51.
Тверезенко, О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності [Текст] / О. Тверезенко // Право України. – 2011. – №3. – С. 139-148.

52.
Тихонравов, М.В. Служебные изобретения и служебные авторские произведения как нематериальные активы предприятия [Текст] / М. В. Тихонравов // Текстильная промышленность. – 2011. – №3. – С. 46-50.

53.
Федоркіна, М.С. Чинники, що впливають на якість резервів нематеріальних ресурсів підприємства [Текст] / М. С. Федоркіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 155-160.

54.
Федорова, В. Операції з внесення прав інтелектуальної власності до статутних капіталів товариств [Текст] / В. Федорова, С. Чікін // Інтелектуальна власність. – 2011. – №1. – С. 52-57.

55.
Федулова, Л. Технології становлення новітнього технологічного укладу світової економіки: роль управління інтелектуальною власністю [Текст] / Л. Федулова, Л. Цибульська // Економіка України. – 2011. – №12. – С. 23-35.

56.
Цибенко, Л. Чи є досконалим українське законодовство у сфері інтелектуальної власності [Текст] / Л. Цибенко, М. Потоцький // Інтелектуальна власність. – 2006. – №12. – С. 8-11.

57.
Швець, О.В. Охорона інтелектуальної власності в Україні в контексті вступу до СОТ [Текст] / О. В. Швець // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №2,Вип.63. – С. 193-199.

58.
Шеіна, Г. Нематеріальні активи - нерозглянуті аспекти [Текст] : [оцінка вартості нематеріальних активів] / Г. Шеіна // Фінансовий контроль. – 2012. – №4. – С. 18-20.

59.
Шпикуляк, О. Інституційно-правове забезпечення інноваційної діяльності та формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері [Текст] / О. Шпикуляк, Л. Курило, С. Удовиченко // Економіка АПК. – 2011. – №6. – С.104-111.

60.
Ягнюк, В. Нормативне регулювання оцінки нематеріальних активів для бухгалтерського та податкового обліку [Текст] / В. Ягнюк // Економіка України. – 2010. – №1. – С. 49-54.

61.
Ягнюк, В. Особенности признания нематериальными активами права пользования и права на осуществление деятельности [Текст] / В. Ягнюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №2. – С. 33-37.

62.
Ямненко, Г.Є. Нематеріальні активи як один із ключових чинників вартості підприємства [Текст] / Г. Є. Ямненко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 80-86.

63. 34(477)
Я85 Ястремська, О.М. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська, Д. О. Ріпка. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 280с. –

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Право України”