Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Формування показників, організація та методика заповнення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)". Дякую.

1.


Тимуш, Н.І. Як складається звіт про фінансові результати [Текст] / Н. І. Тимуш // Все про бухгалтерський облік. – 2000Все про бухгалтерський облік. – 2000. – №66. – С. 15-19.

2.


Алпатова, Н. Заповнюємо звіт про фінансові результати [Текст] / Н. Алпатова // Все про бухгалтерський облік. – 2001. – №8Все про бухгалтерський облік. – 2001. – №8. – С. 17-33.

3.


Позднякова, М. Звіт про фінансові результати [Текст] / М. Позднякова, В. Святодух // Баланс. – 2002. – №4. – С. 33-43. – [про додаткові векселі при імпорті товарів ].

4.


Мастикаш, В. Результати моніторингу фінансової звітності емітентів: регіональний аспект [Текст] / В. Мастикаш, Р. Бойчук // Ринок цінних паперів України. – 2003. – №3-4. – С. 43-48. – [Розвиток інформаційної інфраструктури інвестиційного ринку, важлива складова формування ринку цінних паперів.].

5.


Дуда, Т.Т. Аналітичний облік витрат і його роль у складанні звіту про фінансові результати [Текст] / Т. Т. Дуда, Л. Ю. Здихальська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 107-109. – [Розглянуто формування та облік витрат виробництва і витрат діяльності з точки зору відображення їх у фінансовій звітності. Викладено практичні рекомендації щодо заповнення статей Звіту про фінансові результати із застосуванням різних варіантів обліку витрат на підставі аналітичної інформації.].

6.


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – №12. – С. 23-25.

7.


Грачова, Р. Як заповнити звіт про фінансові результати за новим Планом рахунків [Текст] / Р. Грачова // Дебет-Кредит. – 2003. – №3. – С. 11-17.

8.


Малишкін, О. Заповнюємо розділ II звіту про фінансові результати [Текст] / О. Малишкін // Дебет-Кредит. – 2003. – №7. – С. 13-14.

9.
657
Ц14
Цал-Цалко, Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз [Текст] : навч. посiб. / Ю. С. Цал-Цалко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360с.

10.
657
Л67
Лишиленко, О.В. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : навч. посiб. / О. В. Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 524с.

11.


Янок, Д.А. Результати діяльності у фінансовій звітності підприємств [Текст] / Д. А. Янок // Економіка АПК. – 2003. – №4. – С.77-82.

12.


Плєшонкова, Л. Звіт про фінансові результати [Текст] / Л. Плєшонкова // Баланс. – 2003. – №33. – С. 48-54.

13.


Гладка, С. Звіт про фінансові результати Ч.2 [Текст] / С. Гладка // Баланс. – 2003. – №34. – С. 27-32, 33-34.

14.
657
Л26
Ластовецький, В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності [Текст] / В. О. Ластовецький. – Чернівці : Місто, 2003. – 156с.

15.
657
Л67
Лишиленко, О.В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посiб. / О. В. Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 624с.

16.


Риндя, А. Як я намаялася з тобою, моя ти формо № 5 [Текст] / А. Риндя // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – №100. – С. 18-37. – [Фінансова звітність].

17.


Алпатова, Н. Заповнюємо річну фінзвітність підприємств [Текст] / Н. Алпатова // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – №6. – С. 8-11.

18.
657
Д56
Добровський, В.М. Звітність підприємств [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Добровський. – К. : КНЕУ, 2001. – 195с.

19.
657
Л67
Лишиленко, О.В. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / О. В. Лишиленко. – К. : ЦНЛ, 2004. – 628с.

20.


Мних, Є. Оцінка фінансового стану підприємства за умов застосування методів точкової статистичної експертизи [Текст] / Є. Мних, Н. Біленька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №2. – С. 27-30.

21.


Хомин, П. Облікове забезпечення звітності про фінансові результати має бути методологічно обгрунтованим [Текст] / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №6. – С. 9-15.

22.


Пухальська, Г.В. Удосконалення методики аналізу фінансових результатів за умов подальшого реформування обліку і звітності в Україні [Текст] / Г. В. Пухальська, Т. В. Литвинчук, В. В. Пухальський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 67-70. – [Розглядається сучасне трактування прибутку, його складові, алгоритм розрахунку фінансових результатів за видами діяльності, приводиться методика їх аналізу.].

23.
657
Л67
Лишиленко, О.В. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : навч. посiб. / О. В. Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2004. – 528с.

24.


Проданчук, М. Удосконалення форми Звіту про фінансові результати [Текст] / М. Проданчук // Економіка АПК. – 2004. – №8. – С. 99-103.

25.
657
З-43
Звітність підприємств [Текст] : підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко, М. П. Бочок, Л. П. Іванов. – К. : Знання-Пресс, 2004. – 474с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [ У підручнику розкриваються сутність та зміст звітності підприємств. Висвітлюються теоретичні та практичні аспекти складання різних видів звітності, джерела інформації для заповнення показників, порядок заповнення та відповідальність підприємств і працівників за достовірність звітності, яка є важливим джерелом інформації для її користувачів при формуванні управлінських рішень. У підручнику враховані поточні зміни у нормативних документах, що регулюють складання звітності та розмір податків і зборів.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит", та слухачів інститутів післядипломного навчання. Підручник буде корисним також викладачам ВНЗ, бухгалтерам-практикам, керівникам підприємств і організацій, студентам інших економічних спеціальностей, які прагнуть оволодіти знаннями про порядок і особливості звітності підприємств.].

26.


Янок, Д. Аудит фінансової звітності у вирішенні проблеми підвищення якості інформації про фінансові результати діяльності підприємства [Текст] / Д. Янок // Банківська справа. – 2005. – №1. – С. 21-29.

27.
657
Н37
Нашкерська, Г.В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Нашкерська. – К. : ЦНЛ, 2004. – 464с. – [ У навчальному посібнику викладено теоретичні основи бухгалтерського обліку, розкриті питання організації і практики ведення обліку на підприємствах України згідно з вимогами чинного законодавства. Особливу увагу приділено розгляду питань фінансового обліку: обліку основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій, обліку власного капіталу тощо.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, бухгалтерів-практиків, економістів, фінансистів, аудиторів, менеджерів.
].

28.


Про розрахунок частини прибутку (доходу), що сплачується до Державного бюджету України у 2005 році [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. – №84. – С. 4-6. – [Звіт про фінансові результати.
Розрахунок держдивідендів].

29.
657
Л67
Лишиленко, О.В. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / О. В. Лишиленко. – К. : ЦНЛ, 2005. – 632с. – [ Підручник створено у відповідності із програмою курсу "Бухгалтерський облік". У ньому розкриті питання теоретичних основ бухгалтерського обліку, а також організації і практики ведення обліку на підприємствах України. Враховано вимоги чинного законодавства, застосування нового Плану рахунків, а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, фінансистів, економістів, менеджерів, аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.
].

30.
657
Л46
Лень, В.С. Звітність підприємств [Текст] : підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦНЛ, 2006. – 612с. – [Існує електронна копія]. – [ У підручнику розкриваються сутність та зміст звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, джерела інформації для заповнення показників, порядок заповнення та відповідальність підприємств і працівників за достовірність звітності, яка є важливим джерелом інформації для її користувачів при формуванні поточних та стратегічних рішень.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Облік і аудит" та слухачів інститутів післядипломного навчання. Підручник буде корисним також викладачам вищих навчальних закладів, бухгалте-рам-практикам, керівникам підприємств і організацій, студентам інших економічних спеціальностей, які прагнуть оволодіти знаннями про порядок і особливості звітності підприємств. При практичному застосуванні посібника слід враховувати поточні зміни у нормативних документах, які регулюють складання звітності та розмір податків і зборів.
].

31.
657
Т51
Токарева, Т.О. Методика і організація обліку та аналізу фінансових результатів діяльності на малих підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / Т. О. Токарева. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана, 2005. – 20с.

32.


Зінухов, С.В. Аналіз сучасного стану промисловості України [Текст] / С. В. Зінухов // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 116-121.

33.


Корінєв, В.Л. Методичний підхід до аналізу фінансових результатів діяльності підприємств АПК [Текст] / В. Л. Корінєв // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 179-183.

34.


Бєлова, А. Метод аналізу підприємства та оперативна оцінка фінансового стану, динаміки розвитку [Текст] / А. Бєлова, О. Полюшкевич // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 335-338.

35.


Задорожний, З. Управлінський облік фінансових результатів у будівництві [Текст] / З. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №12. – С. 26-31.

36.


Шумакова, Т. Форма № 2 "Звіт про фінансові результати" [Текст] / Т. Шумакова // Баланс. – 2007. – №5. – С. 35-338.

37.


Уланчук, В. Формування звіту про фінансові результати суб`єктами малого підприємництва [Текст] / В. Уланчук, Т. Кучеренко, О. Шайко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №1. – С. 21-26.

38.


Власова, Н. Модель формування фінансових результатів від реалізації в підприємствах торгівлі [Текст] / Н. Власова, І. Мелушова // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 73-76.

39.


Петруха, С.В. Методологія аналізу фінансових результатів роботи хлібопекарської підгалузі харчової промисловості України [Текст] / С. В. Петруха, М. М. Колотуша // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №4. – С. 118-137.

40.


Нашкерська, Г.В. Оцінка прибутку підприємства [Текст] / Г. В. Нашкерська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 266-271. – [Звіт про фінансові результати].

41.


Ямборко, Г. Роль фінансової інформації у прийнятті управлінських рішень [Текст] / Г. Ямборко // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №96. – С. 6-10. – [Аналіз господарської діяльності].

42.


Уткіна, Н. Вітчизняна система обліку та її вплив на порядок відображення результатів діяльності підприємства у фінансовій звітності [Текст] / Н. Уткіна // Економіка та держава. – 2007. – №11. – С. 47-49.

43.


Верхогляд, В. Форма № 2 "Звіт про фінансові результати" [Текст] / В. Верхогляд // Баланс. – 2008. – №3-4. – С. 15-16. – [Фінзвітність-2007].

44.


Лазаришина, І. Аналіз фінансових результатів [Текст] / І. Лазаришина, І. Шершун // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №20. – С. 14-16. – [Аналіз господарської діяльності].

45.


Кучеренко, Т. Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №2. – С. 36-38. – [Фінансова звітність].

46.


Кучеренко, Т. Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №4. – С. 37-40.

47.


Городянська, Л. Облік доходів, витрат, фінансових результатів суб`єктів малого підприємництва та особливості фінансової звітності [Текст] / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №3. – С. 28-39.

48.


Карпенко, М. Чтобы баланс заговорил [Текст] / М. Карпенко, В. Залужский // Компаньон. – 2008. – №19. – С. 40-42. – [Подготовка годового финансового отчета для анализа инвесторами].

49.
336
П29
Петленко, Ю.В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Петленко. – К. : Кондор, 2007. – 298с.

50.
336
Б46
Беннинга, Ш. Финансовое моделирование с использованием EXCEL [Текст] / Ш. Беннинга. – 2-е изд. – М. : И.Д. Вильямс, 2007. – 592с.

51.


Золотухін, О. Як без проблем скласти фінансовий звіт СМП [Текст] / О. Золотухін // Баланс. – 2008. – №80. – С. 22-24.

52.
657
К95
Кучеренко, Т.Є. Звітність підприємств [Текст] : підручник / Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко за ред. В.С. Уланчука. – К. : Знання, 2008. – 492с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Затверджено МОН України].

53.


Мейш, А. Зв`язок показників звітності про фінансові результати та рух грошових коштів [Текст] / А. Мейш // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №10. – С. 19-22.

54.


Руда, Т.П. Теоретичні засади формування механізму управління фінансовими результатами підприємства [Текст] / Т. П. Руда, Г. В. Пухальська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.1. – С. 235-238. – [Досліджено теоретико-практичні аспекти формування механізму управління фінансовими результатами підприємства. Розкрито суть та стадії процессу управління фінансовими результатами підприємства. Проаналізловано та систематизовано моделі управління фінансовими результатами підприємства.].

55.


Мейш, А. Облікове забезпечення формування фінансових результатів: витоки й розвиток [Текст] / А. Мейш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 210-213. – [У статті розглядаються витоки облікового забезпечення формування фінансових результатів. На основі історичних джерел доводиться, що вперше це мало місце на торговельних підприємствах. Обґрунтовується, необхідність відображення торговельних націнок при визначенні продажних цін товарів в іншій послідовності, ніж це прийнято за діючою методикою, оскільки завдяки цьому усуваються розбіжності між очікуваними й фактичними фінансовими результатами від реалізації товарів.].

56.


Вітряк, І. Звіт про фінансові результати [Текст] / І. Вітряк // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №7. – С. 21-30.

57.


Цвєтнова, О. Аналіз складання звіту про фінансові результати й удосконалення його форми з метою збільшення інформативності [Текст] / О. Цвєтнова // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №6. – С. 222-226.

58.


Нашкерська, Г. Дослідження впливу проведених коригувань фінансової звітності на фінансовий стан та результати діяльності підприємства [Текст] / Г. Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №1. – С. 19-24.

59.


Уколов, О. Обгрунтування необхідності удосконалення звіту про "фінансові результати" [Текст] / О. Уколов // Економіка та держава. – 2009. – №2. – С. 66-67.

60.


Сравнение финансовых показателей органических и обычных ферм [Текст] // Ресурсосберегающие технологии. – 2009. – №8. – С. 30-43.

61.


Сравнение финансовых показателей органических и обычных ферм [Текст] // Ресурсосберегающие технологии. – 2009. – №9. – С. 26-40.

62.


Колиснык, М. Одна страница для члена совета директоров, или как не утонуть в отчетности бизнес-направления [Текст] / М. Колиснык // Компаньон.Стратегии. – 2009. – №6. – С. 45-49. – [Корпоративная отчетность, предоставляемая совету директоров].

63.


Зоц, Ю. Квартальний звіт про виконання зведених кошторисів: особливості поточного року [Текст] / Ю. Зоц // Казна України. – 2009. – №2. – С. 32.

64.


Олейнікова, Л.Г. Пошук підприємством оптимальних варіантів формування і використання фінансових результатів своєї діяльності [Текст] / Л. Г. Олейнікова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2.Т.1. – С. 124-126. – [Розглянуто аналіз фінансових результатів діяльності підприємств. Розкрито особливості аналізу управлінських витрат і їх вплив на податкове навантаження і фінансові результати. Показано необхідність пошуку збалансованої і поміркованої мінімізації управлінських витрат.].

65.


Олейнікова, Л.Г. Проблемні питання формування фінансових результатів й ефективності господарської діяльності [Текст] / Л. Г. Олейнікова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 209-212. – [Розглянуто питання формування фінансових результатів. Розкрито фактори, що впливають на формування фінансових результатів. Показано необхідність аналізу фінансових результатів.].

66.


Хорякова, Т. Способи вдосконалення фінансової звітності малого підприємства [Текст] / Т. Хорякова // Персонал. – 2009. – №4. – С. 26-30.

67.


Грекова, В. Зв`язок показників операційних витрат у звіті про фінансові результати [Текст] / В. Грекова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №7. – С. 22-26.

68.
657
С22
Сахарцева, І.І. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. з викон. практ. завдань / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста за ред. І.І.Сахарцевої. – К. : Кондор, 2010. – 554с. – [У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні питання бухгалтерського обліку в ринковій економіці. Дано кореспонденцію рахунків за тематикою обліку згідно з національними та міжнародними стандартами. Наведено задачі та методики їх розв`язування з обліку: основних фондів, нематеріальних активів, запасів, капіталу, розрахунків з покупцями і замовниками, розрахунків з робітниками, підзвітними особами, бартерних та торгових операцій, обліку розрахунків векселями, кредитів банків тощо.
Друге видання доповнене і перероблене з урахуванням діючих на момент видання П(С) БО та законодавчих документів.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів при проведенні практичних занять, керівників і спеціалістів підприємств і організацій при проведенні обліку господарських операцій.


Рекомендовано МОН України].

69.


Лазарєв, А. Методичні й практичні аспекти проведення Рахунковою палатою України аудиту фінансової звітності ОБСЄ та оформлення його результатів [Текст] / А. Лазарєв, І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №9. – С. 34-42.

70.


Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.04.2011 р.( у розрізі банків) [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2011. – №6. – С. 64-67.

71.


Пухальський, В.В. Методика оцінки фінансового результату від інвестиційної діяльності підприємства [Текст] / В. В. Пухальський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 46-50. – [Розроблено методику оцінки фінансового результату від інвестиційної діяльності за умов трансформації фінансової звітності, що дозволяє виявити резерви збільшення прибутку від інвестиційної діяльності. Даний авторський підхід має
практичне впровадження на машинобудівному підприємстві та може бути використаний в діяльності більшості промислових підприємств України.
The method of estimation of financial result is developed from investment activity at the terms of transformation of the financial reporting, that allows to find out backlogs of increase of income from investment activity. Given author approach has
practical approbation on a machine-building enterprise and can be used in activity of most industrial enterprises of Ukraine.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, трансформація фінансової звітності, резерви збільшення прибутку від інвестиційної діяльності.].

72.
657
Л46
Лень, В.С. Звітність підприємств [Текст] : підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – 3-є вид., випр. і доп. – К. : Каравела, 2010. – 672с. – [У підручнику розкриваються сутність та зміст звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, джерела інформації для заповнення показників, порядок заповнення та відповідальність підприємств і працівників за достовірність звітності, яка є важливим джерелом інформації для її користувачів при формуванні поточних та стратегічних рішень.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Облік і аудит" та слухачів інститутів шслядипломного навчання. Підручник буде корисним також викладачам вищих навчальних закладів, бухгалтерам-практикам, керівникам підприємств і організацій, студентам інших економічних спеціальностей, які прагнуть оволодіти знаннями про порядок і особливості звітності підприємств.

Затверджено МОН України].

73.


Гресіків, Т. Гармонізація національної форми звіту про фінансові результати до міжнародних стандартів [Текст] / Т. Гресіків // Держава та регіони. – 2011. – №3. – С. 125-130.

74.


Кузьменко, О. Фінзвітність для СМП- особливості складання [Текст] / О. Кузьменко // Баланс. – 2011. – №80. – С. 22-26.

75.


Мейш, А.В. Зміст звіту про фінансові результати потребує удосконалення [Текст] / А. В. Мейш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 218-223.

76.


Миськів, Л. Підвищення релевантності Звіту про фінансові результати [Текст] / Л. Миськів // Економіка АПК. – 2011. – №11. – С. 78-82.

77.


Івахів, Ю.О. Облікові методи визнання результатів діяльності підприємства [Текст] / Ю. О. Івахів // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №1. – С. 79-83.

78.


Фінансові результати діяльності банків Українги за станом на 01.01. 2012 р. (у розрізі банків) [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2012. – №3. – С. 66-71.

79.


Чалий, І. Звіт про фінансові результати в системі МСФЗ: ще одна примірна форма [Текст] / І. Чалий // Бухгалтерія. – 2012. – №12. – С. 43-45.

80.


Чалий, І. Основні невідповідності системи П(С)БО та системи МСФЗ: стислий овідник [Текст] / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №41. – С. 9-12.

81.


Нова фінансова звітність [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №33. – С. 5-60. – [Підходи до складання фінзвітності
Новий звіт про фінрезультати
Баланс
Звіт про рух грошових коштів
Власний капітал].

82.


Жуков, Ю.В. Финансовые результаты (средних и крупных предприятий) [Текст] / Ю. В. Жуков // Кожевенно-обувная промышленность. – 2013. – №1. – С. 3-9.

83.


Озеран, А. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід(: питання формування та співідношення з МСФЗ [Текст] / А. Озеран // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №6. – С. 25-34.

84.


Дубініна, М.В. Інстутиціональний механізм контролю фінансових результатів сільськогосподарських підприємств [Текст] / М. В. Дубініна, Ю. Ю. Чебан, С. О. Горбач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 133-137.

85.


Проданчук, М. Адаптація даних бухгалтерського балансу до запитів управлінської системи у глобальному економічному середовищі [Текст] / М. Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №10. – С. 7-17.

86.


Голошевич, І. Форма №2: звіт про фінансові результати та сукупний дохід [Текст] / І. Голошевич // Бухгалтерія. – 2014. – №5. – С. 38-46.

87.


Лугова, А. Звіт про фінансові результати у "нульовиків" [Текст] / А. Лугова // Бухгалтерія. – 2014. – №5. – С. 71-73.

88.


Проданчук, М.А. Шляхи вдосконалення відображення інформації про результати відображення інформації про результати діяльності у фінансовій звітності [Текст] / М. А. Проданчук // Фінанси України. – 2014. – №7. – С. 99-113.

89.


Мельничук, І.І. Методичні аспекти розкриття інформації у звіті про фінансові результати страховика [Текст] / І. І. Мельничук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 436-469.