Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Вплив інновацій на господарську діяльність підприємтсв
1. 658
Е45 Економіка та організація виробництва [Текст] : підручник / за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 678с. – (Вища освіта ХХI століття).
].

2. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с. .


3. 658
Б77 Бойчик, І.М. Економiка пiдприємства [Текст] : навч. посiб. / І. М. Бойчик. – К. : Атіка, 2002. – 400с.

4. 658
Е45 Економiка пiдприємства [Текст] : навч. посiбник / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Каравела, 2001. – 298с.

5.
Бутенко, А. Інвестиційна діяльність в інноваційній сфері підприємництва України: методи і форми [Текст] / А. Бутенко, Є. Лазарева // Вісник економічної науки України. – 2007. – №2. – С. 14-19.

6. 658
І-66 Інноваційні стратегії управління підприємством за умов глобалізації [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, С. Г. Зінченко, С. М. Злепко, О. О. Тарута. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 174с.

7. 658
В65 Войнаренко, М.П. Ділова активність підприємств: проблеми аналізу та оцінки [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, Т. Г. Рзаєва. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 284с.

8.
Грешко, Р.І. Внутрішні та зовнішні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств [Текст] / Р. І. Грешко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 126-130.

9. 658
Г85 Гриньова, В.М. Управління соціальним розвитком промислових підприємств [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, М. В. Боровик. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 160с.

10. 658
З-63 Зінь, Е.А. Планування діяльності підприємства [Текст] : підручник / Е. А. Зінь, М. О. Турченюк. – К. : Вид. Дім "Професіонал", 2004. – 320с/

11.
Кальмук, Ю.І. Проблеми та перспективи інноваційного потенціалу українських підприємств на міжнародній арені [Текст] / Ю. І. Кальмук, О. А. Фомова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 345-348.

12.
Коловський, А. Структура господарської діяльності за сучасних умов господарювання [Текст] / А. Коловський // Держава та регіони. – 2008. – №4. – С. 80-85.

13. 378
А43 Кондрашова, А.В. Управління інноваційною діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання [Текст] / А. В. Кондрашова, А. А. Романюк // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 139-143.

14.
Короткевич, О. Рентабельність господарської діяльності підприємств: структура, рівень, динаміка (2000-2006р) [Текст] / О. Короткевич // Економіка і прогнозування. – 2008. – №3. – С. 61-69.

15. 658
В60 Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, С. О. Тульчинська, Р. В. Тульчинський, С. О. Кириченко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 206с.

16.
Лещенко, М.И. Модификация хозяйственной деятельности предприятий [Текст] / М. И. Лещенко // Вестник машиностроения. – 2003. – №3. – С.72-77.

17.
Осипов, В. Про системний підхід до вимірювання ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства [Текст] / В. Осипов // Економіка України. – 2011. – №12. – С. 15-22.

18.
Павлов, В.І. Методологічні аспекти формування інноваційної діяльності підприємств [Текст] / В. І. Павлов // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 67-69.

19.
Радецька, Л.П. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств [Текст] / Л. П. Радецька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – №1. – С. 35-38.

20.
Рибак, О.М. Оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності українських підприємств галузі сільського господарства [Текст] / О. М. Рибак, А. В. Куц // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 128-132.

21.
Сілічєва, Н.Є. Інноваційний шлях розвитку підприємств на основі кластерної моделі [Текст] / Н. Є. Сілічєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 145-148.

22. 658
С76 Стадник, В.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 327с. – [Існує електронна копія].

23.
Таряник, О. Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні: макроекономічний та регіональний аспекти [Текст] / О. Таряник, О. Глухова, С. Глухова // Статистика України. – 2008. – №2. – С. 63-67.

24.
Терещенко, О. Дослідження диференціації параметрів господарської діяльності промислових підприємств із різною інноваційною активністю [Текст] / О. Терещенко, Д. Верба // Економіка та держава. – 2006. – №5. – С. 60-64.

25. 658
Т41 Тимофеєв, В.М. Управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. М. Тимофеєв, Г. С. Черноіванова. – Х. : Скорпіон, 2009. – 136с.

26. 334
Ш24 Шаповалов, Ю.О. Економічне регулювання господарської діяльності підприємницьких структур промислової сфери [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг / Ю. О. Шаповалов. – Львів : Ін-т регіональних досліджень, 2000. – 20с.

27. 658
У67 Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві [Текст] : монографія / Л. Г. Шемаєва, К. С. Безгін, К. Г. Наумік, В. В. Ушкальов. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 240с.

28.
Шишкін, В.О. Організація управління господарською діяльністю підприємства [Текст] / В. О. Шишкін, Р. В. Корнєєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №11. – С. 38-40.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика ‘’Господарська діяльність підприємств,” Інновації на підприємстві’’

http://pidruchniki.ws/17910211/investuvannya/vpliv_innovatsiynih_protsesiv_virobnitstvo Вплив інноваційних процесів на виробництво

http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/2007_4/4_8.pdf Активізація інноваційної діяльності як умова забезпечення економічної стійкості підприємства