Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літратуру на тему `Особливості формування моделі ринку праці в Україні` (ринок праці).Дякую!
1.


Ринок праці: стан і тенденції [Текст] // Соціальний захист. – 2012. – №1. – С. 16-20.

2.


Андрусенко, Н. Закон "Про зайнятість населення" - важливий крок до сучасного ринку праці [Текст] / Н. Андрусенко // Праця і зарплата. – 2013. – 9 січ. (№1). – С. 2.

3.


Атаманюк, Р.Ф. Формування інноваційної моделі національного ринку праці в умовах інтеграції в міжнародний економічний простір [Текст] / Р. Ф. Атаманюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 191-195. – [Формування моделі національного ринку праці на інноваційних засадах є питанням актуальним, оскільки саме інноваційна економіка здатна запропонувати умови для гідної праці та життєдіяльності суспільства, а людський фактор в умовах інтеграції у світовий економічний простір є визначальним у створенні конкурентних переваг національної економіки.


4.


Батченко, Л.В. Ринок праці в Україні: стан і перспективи розвитку [Текст] / Л. В. Батченко, М. М. Дєліні // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 157-163.

5.
338(477)
П78
Бобко, П. Функціонування вітчизняного ринку праці в сучасних умовах господарювання [Текст] / П. Бобко, О. Гарват // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 136-141.

6.


Ведерніков, М.Д. Ринок праці України: особливості формування, тенденції розвитку та напрямки [Текст] / М. Д. Ведерніков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 195-197. – [

7.


Ведерніков, М.Д. Аналіз сутнісної характеристики та механізму побудови сучасного ринку праці [Текст] / М. Д. Ведерніков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т3. – С. 16-20. – [Дана стаття присвячена аналізу сутнісної характеристики ринку праці. Побудовано механізм сучасного ринку праці, виділено основні його складові. Значну увагу приділено трьом моделям ринку праці, а саме: Японії, США та
Швеції. Аналіз та побудова сучасного ринку праці дали можливість виокремити та розглянути види регулювання, яке здійснює держава на ринку праці.


8.


Гетьманенко, Ю.О. Вплив глобалізації на трансформацію ринку праці України [Текст] / Ю. О. Гетьманенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 202-205.

9.


Гнибіденко, І.Ф. Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення [Текст] / І. Ф. Гнибіденко, А. Д. Руснак // Економіка України. – 2014. – №4. – С. 83-93.

10.


Гончаренко, О.Г. Особливості формування внутрішнього ринку праці. [Текст] / О. Г. Гончаренко // Університетські наукові записки. – 2012. – №3. – С. 562-567.

11.


Дулюк, І. Моделювання процесів розвитку трудових ресурсів України [Текст] / І. Дулюк, Ю. Матусов // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 65-68.

12.


Зуб, М.Я. Вплив світових тенденцій на процеси розвитку ринку праці в Україні [Текст] / М. Я. Зуб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 88-91.

13.


Красноносова, О.М. Аналіз поточного стану ринку праці України [Текст] / О. М. Красноносова, Д. А. Педоренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 149-153.

14.


Курзенев, В.М. Концептуальні особливості математичного моделювання регіональних ринків праці [Текст] / В. М. Курзенев, В. Т. Перехрест // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №5. – С.212-218.

15.


Мазурок, П. Умови та чинники розвитку сучасного ринку праці України під впливом глобалізації [Текст] / П. Мазурок, А. Шахно // Економіка та держава. – 2013. – №3. – С. 16-20.

16.


Марченко, І.С. Інфраструктурна підтримка розвитку ринку праці (наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 липня 2012 р.) [Текст] / І. С. Марченко // Вісник НАН України. – 2012. – №9. – С. 74-79.

17.


Маршавин, Ю. Глобалізація і ринок праці України [Текст] / Ю. Маршавин // Праця і зарплата. – 2011. – №37-48. – С. 6-7.

18.


Машика, Ю.В. Особливості формування ринку праці в Україні [Текст] / Ю. В. Машика, В. В. Країло // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 87-89.

19.


Нікулін, В.В. Аналіз динаміки сучасного стану ринку праці України [Текст] / В. В. Нікулін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.3. – С. 105-108.

20.


Оливко, О.А. Сучасний досвід регулювання ринків праці розвинутих країн і можливості його використання в Україні [Текст] / О. А. Оливко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 225-229.

21.


Піхур, А.В. Регіональні аспекти регулювання попиту і пропозиції на ринку праці Хмельниччини [Текст] / А. В. Піхур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 251-253.

22.


Тарасова, О.О. Динамічна модель прогнозування попиту на ринку праці Донецької області [Текст] / О. О. Тарасова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 207-210.

23.


Хлівна, І.В. Становлення та розвиток ринку праці в Україні [Текст] / І. В. Хлівна // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №24. – С. 49-51.

24.


Юрчик, Г. Механізм державного регулювання національного ринку праці в сучасних умовах [Текст] / Г. Юрчик // Україна: аспекти праці. – 2014. – №3. – С. 11-20.