Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть підібрати літкратуру до теми "Характеристика Житомирської області" Дякую

Оскільки не уточнено, в якому аспекті характеристика, список включає різнопланові статті

1.
911.3
Р32
Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України [Текст] : зб. наук. праць каф. упр. труд. ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільського державного екон. ун-ту. Вип. 10. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 242с.

2.
911.3
Р32
Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України [Текст] : зб. наук. праць каф. упр. труд. ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільського держ. екон. ун-ту. Вип. 11. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 144с.

3.
911.3
Р64
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник /  за ред.: В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – 7-ме вид., випр. – К. : Знання, 2006. – 350с. – (Вища освіта XXI століття). – [ Перше видання цієї книги вийшло друком у 1998 р. Вона отримала високу оцінку фахівців і з того часу практично є базовим підручником для вищих закладів освіти України. Найважливіші переваги підручника: системність, чітка логіка побудови і висвітлення матеріалу, всебічний аналіз форм і факторів розміщення продуктивних сил, нових тенденцій і перспектив подальшого розвитку економічних районів України. Підручник устаткований необхідними таблицями, малюнками, картосхемами і відповідає програмі курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" для вищих навчальних закладів.
Розраховано на студентів економічних та географічних факультетів вищих навчальних закладів, викладачів, економістів-практиків, усіх, кого цікавлять проблеми економічного розвитку України.
].

4.
332
Р32
Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку [Текст] : монографія. – К. : Знання, 2005. – 498с.

5.


Визнання на вітчизняному і зарубіжному рівнях [Текст] // Діловий вісник. – 2007. – №11. – С. 12-13.

6.
314
Л93
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз [Текст] : монографія /  за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-тут демографії тата соціальних досліджень, 2007. – 328с.

7.
332
Р32
Регіонально-адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посіб. /  під ред. В.Г.Воронкової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с. – [В навчальному посібнику сформовано концепцію регіонально-адміністративного менеджменту, зокрема дається аналіз економічних політичних, соціальних, соціо-культурних, правових засад регіональио-а/шшістративногб менеджменту; децентралізації як механізму територіально-адміністративної реформи та стабілізації регіо-начьного розвитку; управління фінансовими, природними ресурсами та охороною довкілля; аналіз шляхів та напрямів антикризового адміністративно-регіонального менеджменту; формування механізму державного регулювання інвестицій в людський капітал на рівні регіону; державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в України та формування нової парадигми регіонаїьно-адміністративного менеджменту в Україні Навчальний посібник буде корисним для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблемами регіоналістики.


Рекомендовано МОН України].

8.


Житомирщина - поліський край [Текст] // Позакласний час плюс. – 2012. – №1-2. – С. 41-60.

9.
330.342
С69
Социально-экономический потенциал региона [Текст] : монографія. – Суми : Університетська книга, 2010. – 364с. – [В монографии обобщаются результаты исследований ученых Сумского государственного университета системы комплексных методов оценки социально-экономического потенциала региона в условиях рыночной экономики.
Впервые в отечественной «итераторе предложена методика и проведены практические расчеты интеллектуального капитала. Разработаны экспресс-методики оценки производственного и трудового потенциалов региона. Предложены практические рекомендации оценки и обеспечения механизма функционирования социально-экономического потенциала региона.].

10.
908
Ж74
Житомирщина [Текст] : фотоальбом /  упоряд. Г.П. Мокрицький. – Житомир : Волинь, 2012. – 180с.

11.
332
Т65
Трансформація структури господарства України [Текст] : регіональний аспект; монографія /  за ред. Балабанова Г.В., Нагірної В.П., Нижник О.М. – К. : Міленіум, 2003. – 404с.

12.


Барбаріч, Т. Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості Житомирської області [Текст] / Т. Барбаріч // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 70-72.

13.


Білоус, П. Прозаїки житомирського кола [Текст] / П. Білоус // Українська мова та література. – 2008. – №43 - 44. – С. 38-39. – [Валерій Шевчук, В`ячеслав Медвідь, Євген Пашковський та ін.].

14.


Бойко, Б.В. Основні напрями впровадження маркетингово підходу в підприємствах молокопродуктового підкомплексу Житомирської області [Текст] / Б. В. Бойко // Економіка АПКЕкономіка АПК. – 2006. – №9. – С. 105-108.

15.


Бродський, Ю. Оцінка конкурентоспроможності молочної продукції Житомирської області у зовнішній торгівлі [Текст] / Ю. Бродський, О. Яценко // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №3. – С. 161-167.

16.


Василенко, С.В. Тенденції розвитку молочного сектора на Житомирщині [Текст] / С. В. Василенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 42-46. – [Проаналізовано стан розвитку молочного скотарства Житомирщини. Виявлено проблемні аспекти розвитку галузі. Сформовано основні напрями її відродження, орієнтовані на відтворення молочного стада та забезпечення збалансованих за
поживними речовинами раціонів годівлі корів.
The paper analyses the up-to-date state of dairy cattle development in Zhytomyr oblast. The problematic aspects of this branch development have been considered. The author has formed the basic directions of the branch development oriented towards dairy herd reproduction and supplement of cows feeding rations with balanced diet.
Ключові слова: молочне скотарство Житомирщини, аспекти розвитку галузі.].

17.


Васильєва, Н. Статистичний аналіз системи освіти (на прикладі Житомирської області) [Текст] / Н. Васильєва // Статистика України. – 2010. – №1. – С. 59-64.

18.


Васянович, О. Знакові функції килимів околичної шляхти Житомирщини [Текст] / О. Васянович // Народна творчість та етнографія. – 2011. – №6. – С. 53-57.

19.


Вергун, М. Стан та використання матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств на Житомирщині [Текст] / М. Вергун // Економіка АПК. – 2005. – №10. – С. 23-28.

20.


Воєводіна, Н. Реформування власності на Житомирщині: час нових завдань [Текст] / Н. Воєводіна // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2008. – №2. – С. 2-13.

21.


Воронюк, Д.В. Удосконалення системи обслуговування населення Житомирським міським центром зайнятості [Текст] / Д. В. Воронюк, О. В. Рєвнівцева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 21-24.

22.
339.137
Г18
Гамов, М.С. Регіональна конкурентоспроможність економіки України [Текст] : навч. посіб. / М. С. Гамов, О. І. Шнирков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 292с. – [У навчальному посібнику узагальнено теоретико-методолопчні погляди на конкурентоспроможність комплексно досліджено міжнародні, національні та регіональні аспекти конкурентності
Конкурентне середовище у ринковому просторі формують усі репони-агенти господарства країни, інтереси яких перетинаються Проблема підтримки та підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів хоча не с досить новою, та найменш дослщжена у сучасній українській науковій літературі Це пов`язане насамперед з тим, що економіка України ще тільки розбудовується як ринково орієнтована, а регіони країни, хоча й перетворилися із об`єктів централвованого управління на повноправні суб`єкти ринкових відносин, проте ще не мають такого рівня економічної самостійності, який притаманний проміжним адміністративно-територіальним утворенням розвинених країн Європи
Для фахівців з питань конкурентоспроможності вчених-економістів, викладачів і студентів з міжнародних відносин та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Рекомендовано МОН України].

23.


Гінда, В. Житомирський "Гегевальд", або Спроба колонізації українських земель нацистською Німеччиною [Текст] / В. Гінда // Зовнішні справи. – 2009. – №6-7. – С.50-53.

24.
338(477)
Г60
Голіков, А.П. Економіка України [Текст] : навч. посіб. / А. П. Голіков, Н. А. Казакова, О. А. Шуба. – К. : Знання, 2009. – 286с. – [Розглядаються найважливіші особливості економіки України. Розкриваються фактори виробництва, що визначають можливості розвитку і спеціалізацію економіки України в міжнародному поділі праці. Характеризуються сучасна структура господарства країни, особливості його розміщення, проблеми і тенденції в його динаміці. Показано перспективи розвитку галузей вітчизняної економіки в контексті європейського вибору України.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, економістів-практиків, фахівців, яких цікавлять питання розвитку і розміщення продуктивних сил України.


Рекомендовано МОН України].

25.
332
Д14
Дадашев, Б.А. Регіональна економіка [Текст] : структурно-логічний навч. посіб. / Б. А. Дадашев, В. П. Гордієнко, В. В. Обливанцов. – К. : ЦУЛ, 2014. – 202с. – [Видання підготовлене відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» з врахуванням вимог Болонської декларації. У навчальному посібнику в структурно-логічній формі викладено курс лекцій з дисципліни «Регіональна економіка», наведено питання для самоконтролю, тематику рефератів та тестові завдання до кожної теми, додатки, бібліографічний список.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів III- IV рівнів акредитації. Може бути використаний аспірантами, фахівцями підприємств та організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з економічного розвитку регіонів.

Рекомендовано МОН України].

26.


Данилко, В. Соціально-економічна оцінка екологічного стану Житомирщини [Текст] / В. Данилко // Регіональна економіка. – 2003. – №4. – С. 219-225.

27.


Данилко, В.К. Методичні засади оцінювання стану адаптивності підприємств добувної промисловості [Текст] / В. К. Данилко, К. Є. Орлова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 96-101.

28.


Димарчук, З. Новий ракурс методичної діяльності центральної бібліотеки ЦБС Баранівського району Житомирської області [Текст] / З. Димарчук // Бібліотечна планета. – 2011. – №3. – С.22-23. – [Показано роботу районної бібліотеки як головного методичного та інформаційного центру для всіх книгозбврень регіону (з досвіду роботи)].

29.


Довгалюк, Н. Економічна ефективність використання основних засобів сільськогосподарськими підприємствами Житомирського Полісся [Текст] / Н. Довгалюк // Економіка АПК. – 2008. – №8. – С. 108-112.

30.
911.3
С69
Соціально-економічні системи продуктивних сил [Текст] / С. І. Дорогунцов, Л. Г. Чернюк, П. П. Борщевський [та ін.] за ред. С.І. Дорогунцева. – К. : Нічвала, 2002. – 690с.

31.


Жилюк, В. Оунівське пІдпілля на Житомирщині в роки фашистської окупації [Текст] / В. Жилюк // Пам`ять століть. – 2005. – №3-4. – С. 208-223.

32.


Затолокін, О. Житомирська модель залучення інвестицій [Текст] / О. Затолокін // Діловий вісник. – 2008. – №6. – С. 10-11.

33.


Зотько, Н. Інвестиційне забезпечення агропромислових підприємств Житомирщини [Текст] / Н. Зотько // Економіка АПК. – 2006. – №4. – С. 77-80.

34.


Зотько, Н. Формування інвестиційних ресурсів у галузях економіки Житомирщини [Текст] / Н. Зотько // Економіка АПК. – 2005. – №4. – С. 81-865.

35.


Карпенко, О.П. Старожитності Житомирщини ХV-XVI ст. (на матеріалі ойконімії) [Текст] / О. П. Карпенко // Мовознавство. – 2010. – №1. – С. 37-44.

36.
911.3
К49
Клиновий, Д.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Клиновий, Т. В. Пепа за наук. ред. Л.Г. Чернюк. – К. : ЦНЛ, 2006. – 728с. – [Рекомендовано МОН України].

37.


Конєв, В. Блиск ільменіту та убогість Житомирщини [Текст] / В. Конєв // Дзеркало тижня. – 2013. – 13 квіт. (№14). – С. 8.

38.


Рекреаційні ресурси Житомирщини [Текст] / Г. О. Корбут, А. П. Вискушенко, В. В. Галецький, А. О. Лаптева // Екологічний вісник. – 2003. – №11-12. – С. 17-19.

39.


Корбут, Г.О. Аналіз вмісту токсичних залишків хімізації у грунтах сільськогосподарських угідь Житомирщини [Текст] / Г. О. Корбут, А. П. Вискушенко, В. А. Павловський // Екологічний вісник. – 2004. – №6. – С.13-15.

40.


Костів, Л. Житомир книжковий і поліграфічний [Текст] : Особливості ведення книжкового бізнесу в обласному центрі / Л. Костів // Книжковий огляд. – 2003. – №11. – С.16-31. – [Що сьогодні друкує житомирська друкарня, чи потрібна реклама обласній друкарні,тенденції книжкового ринку Житомирщини].

41.


Костриця, М.М. Історико-культурна спадщина як чинник структурних змін у туристичному комплексі Житомирщини [Текст] / М. М. Костриця // Екологічний вісник. – 2005. – №4. – С. 29-31.

42.


Котенко, Н.М. Інвестиційний потенціал сільських територій: соціально-демографічні фактори формування [Текст] / Н. М. Котенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 136-141. – [У статті визначено та здійснено оцінку соціальнодемографічних факторів формування інвестиційного потенціалу сільських територій Житомирської області. Ідентифіковано та оцінено основні характеристики трудового потенціалу сільських територій як однієї з формуючих складових їх інвестиційного потенціалу.
Ключові слова: інвестиційний потенціал, сільські території, соціальнодемографічні
фактори, економічна активність населення, вартість трудових ресурсів.
The estimation of social and demographic factors of investment potential forming of rural territories of the Zhytomyr area is carried out in the article. In particular, dynamics of quantity and sexualagestructure of rural population, economic activity of population
of rural territories, level of employment and unemployment are investigated. An educational structure and cost of potential labor force is appraised on rural territories.
As a result of research the presence of positive tendencies and grounds is wellproven
for the effective use of labour resources as one of main factors of investment potential forming of rural territories of the Zhytomyr area.
Keywords: investment potential, rural territories, social and demographic factors, economic activity of population, cost of labour resources.
].

43.


Кузубов, М. Роль особистих селянських господарств у формуванні сировинної бази молокопереробних підприємств Житомирської області [Текст] / М. Кузубов, С. Чугаєвська // Економіка АПК. – 2005. – №10. – С. 121-126.

44.


Кулаковська, І. Етнокультурні ресурси Житомирщини як туристські атракції: історіографія та джерельна база дослідження [Текст] / І. Кулаковська // Вісник книжкової палати. – 2013. – №3. – С.45-48. – [Здійснено аналіз наукової літератури з питань туристського краєзнавства та розвитку туризму на Житомирщині, охарактеризовано джерельну базу його дослідження. Уточнено поняття "туризм", "туристські ресурси", з`ясовано значення понять "етнотуризм", "етнічна культура"].

45.
94(477)
Л28
Лауер, В. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні [Текст] / В. Лауер ; Пер.пер. з англ. С. Коломійця, С. Рівного. – К. : Зовнішторгвидав України, 2010. – 368с. – [У монографії «Творення нацистської імперії та Голокост в Україні» дослідниця Венді Лауер, зосереджуючи свою увагу на житомирському регіоні і поєднуючи в одне ціле німецькі та радянські архівні документи, щоденники, мемуари та особисті свідчення, дає найповнішу з наявних на цей час оцінку нацистської колонізації, окупаційної політики та Голокосту в Україні.
Хоча нацистська верхівка черпала колоніальні амбіції з європейських моделей, загарбання України нацистами, як демонструє В. Лауер, було безпрецедентною спробою побудови імперії, в якій насилля, расизм, антисемітизм та мілітаризм проникли в усі аспекти щоденного життя. Житомирщина, важлива платформа для нацистської верхівки, слугувала також місцем для створення Гіммлером експериментальної колонії етнічних німців у Гегевальді, де кампанії знищення та геноциду проводились «в ім`я прогресу».
«Управлінці» середнього рівня, як показує В. Лауер, відігравали основну роль у здійсненні масових убивств. Авторка персоналізує місцевих жителів, що брали участь у злочинах, спостерігали за ними, отримували від них зиск, а також борців спротиву. Вона показує, що дії нацистів у регіоні еволюціонували на основі імперської зверхності та амбіційності, ненависті до євреїв, слов`ян та комуністів, кар`єризму та прагматизму, жадібності та страху. У своєму аналізі В. Лауер переносить увагу із самої Німеччини на східні аванпости Райху, де режим відверто виявив свої головні погляди та цілі.].

46.
332
Л67
Лишиленко, В.І. Регіональна економіка [Текст] : підручник / В. І. Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 384с. – [Підручник написано у відповідності із програмою курсу "Регіональна економіка". У ньому у розрізі тем докладно висвітлено теоретико-методологічні основи регіонального розвитку, охарактеризовано галузеву і територіальну структуру народногосподарського комплексу, показано економічні засади природоохоронної діяльності. Вміщено необхідну статистичну інформацію, що сприятиме засвоюванню матеріалу.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, а також тих, хто самостійно вивчає цей предмет.


Затверджено МОН України].

47.


Масляніцина, О. Формування попиту і пропозиції на регіональному ринку зерна Житомирської області [Текст] / О. Масляніцина // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №3. – С. 43-50.

48.


Мацкевич, Я.М. Роль біржової діяльності у розвитку інфраструктури регіональної торгівлі сільськогосподарською продукцією [Текст] / Я. М. Мацкевич // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6. – С. 177-182.

49.


Місевич, М. Потенційна (ресурсна) конкурентоспроможність високотоварних сільськогосподарських підприємств Житомирської області [Текст] / М. Місевич // Економіка АПК. – 2007. – №3. – С. 126-132.

50.


Мойсюк, О. Домінантні мотиви в народному ткацтві Житомирського Полісся [Текст] / О. Мойсюк О. Мойсюк // Народна творчість та етнологія. – 2013. – №1. – С. 33-41.

51.


Моргун, О. Перспективи виробничого потенціалу молочної галузі Житомирщини [Текст] / О. Моргун // Економіка АПК. – 2010. – №11. – С. 47-50.

52.


Несен, І. Портрет майстра Ананія Бовсуновського. З етнографічної подорожі на Житомирщину [Текст] / І. Несен // Народне мистецтво. – 2008. – № 1-2. – С. 88-90. – [Майстер-різьбяр по дереву].

53.
911.3
Н60
Нижник, В.М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. М. Нижник. – 2-ге вид. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 321с. – [ У посібнику розкриваються методологічні основи теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, наводиться аналіз розвитку і розміщення продуктивна сил України за галузями економіки, а також за окремими регіонами, розглядаються особливості розвитку і сучасний стан економічних районів України.
Наведені форми і перспективи співробітництва України з країнами світу та СНД в системі регіональної економічної інтеграції, а також з урахуванням міжнародного поділу праці.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів і працівників адміністративних органів управлінь».

Рекомендовано МОН України].

54.


Орликовський, М. Аналіз впливу основних економічних факторів на обсяг надходження інвестицій в сільське господарство Житомирської області. [Текст] / М. Орликовський // Економіка АПК. – 2008. – №7. – С. 56-62.

55.


Проблеми поліпшення стану здоров`я дітей Житомирщини після аварії на ЧАЕС [Текст] / В. А. Павловський, Г. О. Корбут, Л. Ф. Гненна [та ін.] // Екологічний вісник. – 2006. – №2. – С. 16-17.

56.


Підгородецький, Д. Організаційно-економічні засади ефективного функціонування господарств населення на Житомирщині [Текст] / Д. Підгородецький // Економіка АПК. – 2011. – №4. – С. 40-44.

57.


Присяжнюк, О.Ф. Удосконалення управління інвестиційними проектами Житомирської області [Текст] / О. Ф. Присяжнюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 194-197. – [У статті розглядаються інвестиційні проекти Житомирської області з метою виявлення проблем управління ними та пропонуються напрями удосконалення управління інвестиційними проектами регіону.
In article are considered investment projects Zhitomir region for the reason determination of the problems of management them and are offered ways of the improvement investment projects of the region.
Ключові слова: інвестиційний проект, розвиток, інвестиції, проектне управління.].

58.


Рафальська, Т.Л. "Великий терор" на Житомирщині: специфіка та технологія [Текст] / Т. Л. Рафальська // Український історичний журнал. – 2007. – №3. – С. 66-75.

59.
332
С13
Савченко, В.Ф. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Савченко. – К. : Кондор, 2012. – 339с. – [Навчальний посібник ґрунтовно досліджує та пропонує до вивчення питання, які характеризують регіональну економіку України і рекомендовані Міністерством освіти і науки у відповідній навчальній програмі. Особлива увага звертається на теоретичні складові економіки регіонів, розміщення продуктивних сил, регіональну економічну політику держави, природний та трудоресурсний потенціал, промисловий розвиток, охорону навколишнього середовища. Надані додаткові матеріали: змістові модулі і критерії оцінки знань, тематика рефератів і контрольних робіт, тести, завдання для індивідуальної роботи студентів та підготовки до семінарських занять. По всіх темах розроблені переліки першоджерел в наукових виданнях економічного характеру. Посібник розрахований на цілеспрямоване вивчення регіональної економіки студентами вищих навчальних закладів усіх спеціальностей та форм навчання, а також на відповідну увагу науковців, викладачів і управлінців.

Рекомендовано МОН України].

60.


Скиба, Т.В. Особливості та напрями диверсифікації сільського підприємництва [Текст] / Т. В. Скиба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 80-84. – [Обґрунтовано трактування диверсифікації сільського підприємництва як процесу розвитку несільськогосподарських видів комерційної діяльності. Визначено роль диверсифікації в розвитку підприємництва з урахуванням умов сільського економічного простору. Досліджено регіональні кількісні та структурні параметри
підприємницької діяльності. Запропоновано методичний підхід до розрахунку коефіцієнта диверсифікованості сільського підприємництва, а також побудовано карту диверсифікаційних зон підприємницької діяльності Житомирської області. На основі результатів соціологічного опитування здійснено оцінку конкурентних переваг сільського бізнесу по відношенню до інших учасників ринку.
Ключові слова: сільська економіка, підприємницька діяльність, диверсифікація, рівень диверсифікованості.
The interpretation of the diversification of rural entrepreneurship as a process of nonfarm
business is justified. The role of diversification in business development in the economic conditions of rural areas is defined. The regional quantitative and structural parameters of rural business are investigated. The methodical approach to the calculation of the index of rural entrepreneurship diversification is offered and the map of rural business diversification in Zhitomir region is constructed. The competitive advantages of the rural businesses in relation to other market participants are evaluated.
Key words: rural economy, entrepreneurship, diversification, level of diversification.
].

61.


Економіко-енергетична оцінка раціонального використання біоенергетичних ресурсів [Текст] / В. П. Славов, Г. Т. Шкурін, І. В. Заря, М. В. Голик // Агроінком. – 2004. – №7-8. – С.41-45. – [аналіз рівня використання біоенергетичних ресурсів на прикладі аграрних формувань поліської зони Житомирської обл., що спеціалізується на вирощування культури хміль].

62.
338(4/.9)
С77
Старостенко, Г.Г. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова. – К. : Ліра-К, 2011. – 432с. – [В навчальному посібнику розглянуто теоретичні питання, щодо специфіки національної економіки, як галузі знань, зупинена увага на змісті предмету та завданнях дисципліни. Проаналізовано основні проблеми національної ідентифікації суспільно-економічних відносин, проведена оцінка потенціалу національної господарської системи, розглянуті можливості забезпечення сталого економічного зростання та економічної безпеки національної економіки на міжнародному ринку.
Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів будь-якої форми навчання, викладачів, аспірантів, науковців, державних службовців та підприємців, а також на слухачів шкіл бізнесу, економістам широкого профілю, менеджерам, усім хто цікавиться питаннями національної економіки.


Рекомендовано МОН України].

63.
911.3
С79
Стеченко, Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика [Текст] : підручник / Д. М. Стеченко. – К. : Вікар, 2006. – 396с. – [ У навчальному посібнику розкриваються наукові основи територіальної організації продуктивних сил, викладена система методів, що застосовується для обґрунтування розміщення і регіонального розвитку продуктивних сил. Дається інтерпретація раціонального використання потенціалу території. Розглянуто особливості розвитку міжгалузевих комплексів і сучасний стан економіки регіонів України. Наводяться нові матеріали, які доповнюють зміст цього курсу з інтеграційних регіональних, міжрегіональних і міждержавних економічних процесів та інвестиційної політики регіонального розвитку. Друге видання виправлене і доповнене.
Для студентів і викладачів економічних факультетів та практичних працівників економічних служб адміністрацій територіально-адміністративних одиниць.
].

64.


Суліменко, А. Стан та перспективи розвитку реформованих сільськогосподарських підприємств Житомирської області [Текст] / А. Суліменко, А. Данкевич // Економіка АПК. – 2002. – №1. – С. 17-20.

65.


Сундук, А. Особливості гарантування економічної безпеки Житомирської області [Текст] / А. Сундук // Економіка та держава. – 2008. – №8. – С. 38-41.

66.


Талан, М. Успішний тандем Житомирщини [Текст] / М. Талан // Соціальний захист. – 2013. – №7. – С. 44-46. – [Соціальне партнерство].

67.
332
Р32
Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / І. В. Тараненко, О. В. Дашевська, С. С. Яременко, О. Г. Литвиненко за заг. ред. І.В. Тараненка. – К. : Кондор, 2013. – 305с. – [У навчальному посібнику увага зосереджена на проблемах формування регіональної економіки, територіальної організації національного господарства та особливостях соціально-економічних процесів на території України і її регіонів з урахуванням природно-географічних умов. Розкриваються зміст регіональної економіки, типи, види, структура господарського комплексу України, сутність та структура міжнародних економічних зв`язків у регіональному розрізі. Окрема увага приділена екологічним аспектам і засадам раціонального природокористування. Кожен розділ супроводжується практикумом, в якому представлені тести, практичні та творчі завдання, задачі, ситуації для аналізу. Запропоновані завдання для роботи з контурними картами.
Призначений для викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, може бути корисним спеціалістам органів державної влади та місцевого самоврядування, керівникам та фахівцям підприємств, а також всім, хто цікавиться проблемами регіональної економіки України.

Рекомендовано МОН України].

68.


Тарасюк, Г.М. Основні тенденції та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості Житомирської області в нових економічних умовах [Текст] / Г. М. Тарасюк // Регіональна економіка. – 2008. – №4. – С. 193-199.

69.


Усюк, Т.В. Оцінка сучасних тенденцій розвитку традиційних видів зайнятості у сільському підприємництві Житомирської області [Текст] / Т. В. Усюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 244-248. – [У статті обґрунтовано сучасні тенденції функціонування сільського підприємництва у Житомирській області. Проаналізовано основні показники виробництва зернових та технічних культур у сільських підприємницьких
структурах. Також встановлено, що зростання показників виробництва продукції тваринництва не сприяло покращенню становища області у загальнодержавному рейтингу регіонів за обсягами виробництва даного виду продукції. Обґрунтовано основні напрями щодо впровадження дієвих інституційних механізмів підтримки та
регулювання процесів відродження галузі тваринництва у сільському ідприємництві Житомирщини.
Ключові слова: галузь сільського господарства, зайнятість, інституційні новації, розвиток, рослинництво, сільське підприємництво, тваринництво.
article deals with the modern tendencies of agriculture in Zhytomyr region. It exposes the directions of forming of institutional principles of its development, which will allow to influence the harmonious combination of such brunches as plantgrower and sockraising.
Main indexes of the grain and technical crops production in agricultural structure were analysed. It enabled to assert about positively increasing character of the plantgrower
development. Such situation was caused by using of innovative technologies in the industrial process by the great number of enterprises. Also it depends on the growth of the land bank and on profitable naturally climatic conditions of the region.
This article tells about positive tendencies which are to contribute the expansion of the feed base and the decreasing of the sizes of fodder purchasing for animals. In the process of investigation it was defined that the growth of indexes of stockraising
output production did not contribute the raising of the region state in the allcountry
region rating according to the sizes of the production of the given product.
The main reasons of this situation are: unprofitableness of animal keeping, restrained possibilities of entrepreneurial organisations as for transition to the innovative technologies of growing and production; lack of effective mechanisms of support and defence of native manufacturer from the foreign competition. Consequently, there were grounded main directions of adaptation of effective institutional mechanisms of support and regulation of renewal process of stockraising in Zhytomyr agriculture. In the endpoint
it will allow region enterprises to realize commercial interests not only on the internal but on the external market as well.
Keywords: branch of agriculture, employment, institutional innovation, development, crop production, rural entrepreneurship, farming
].

70.


Фарафонова, Н.В. Необхідність розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки для потреб аграрного сектору економіки (на прикладі Житомирської області) [Текст] / Н. В. Фарафонова // Регіональна економіка. – 2011. – №4. – С. 199-204.

71.


Фарафонова, Н.В. Аналіз ресурсного забезпечення підприємств АПК в умовах ринку [Текст] / Н. В. Фарафонова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 158-167.

72.
911.3
Х30
Хвесик, М.А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. – К. : Кондор, 2005. – 344с. – [ У книзі розглянуто основні проблеми розміщення продуктивних сил України та регіоналістики в умовах ринкової економіки. Розкрито економічні закони та закономірності, принципи й фактори розміщення продуктивних сил, охарактеризовано основні господарсько-промислові комплекси та проблеми регіональної економіки і регіональної політики відповідно до типової програми курсу. Подано основні напрями формування інвестишйно-інноваційної політики, зовнішньоекономічних зв`язків України. У кінці кожного розділу до теоретичного матеріалу запропоновано питання для самоперевірки.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти.
].

73.
332
Ч-49
Чернюк, Л.Г. Економіка регіонів (областей) України [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. – К. : ЦУЛ, 2002. – 644с.

74.


Шваб, О.В. Характерні особливості взаємозв`язку інтелектуального капіталу та інноваційного розвитку промислових підприємств Житомирщини [Текст] / О. В. Шваб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.2. – С. 173-175. – [В статті досліджено інноваційний розвиток суб’єктів господарювання та проаналізовано структуру інноваційно-активних промислових підприємств Житомирщини за видами діяльності. Виявлено негативну тенденцію у впровадженні нових видів інноваційної продукції та нових технологічних процесів, що є наслідком відсутності мотиваційного механізму. Саме цей факт є причиною втрати частини вітчизняних спеціалістів високої кваліфікації, які або йдуть в бізнес, або від’їжджають за кордон.].

75.


Шваб, О.В. Інтелектуальний капітал та його трансформація в інноваційний продукт [Текст] / О. В. Шваб // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №23. – С. 15-17. – [Інноваційний розвиток суб`єктів господарювання Житомирської області].

76.


Шевчук, В. На березі часу: мій Житомир, світ перед очима [Текст] / В. Шевчук // Київ. – 2006. – №7-8. – С.38-45.

77.
332
Ш37
Шевчук, Л.Т. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Шевчук. – К. : Знання, 2011. – 319с. – [У посібнику висвітлено сучасні підходи і проблеми вивчення регіональної економіки, розкрито основні закони, закономірності та принципи цієї галузі знань. Проаналізовано фактори розвитку регіональної економіки і методи її дослідження. Відображено сучасний стан, проблеми розвитку та розміщення продуктивних сил України, загальні й регіональні особливості їх територіальної організації.
Для студентів економічних, географічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів і здобувачів наукових ступенів зі спеціальності "Регіональна економіка". Посібник буде також корисним для фахівців, котрі займаються конструюванням простору, зокрема проблемами розміщення економічної діяльності та розселення на найближчу і віддаленішу перспективу.
].

78.


Шевчук, Ю. Злочин сталінського тоталітарного режиму проти німців-освітян Житомирщини в першій половині 30-х років ХХ ст. [Текст] / Ю. Шевчук // Історичний журнал. – 2010. – №1-3. – С. 216-227.

79.


Щербак, І. Релігійні процеси в поліетнічному середовищі (на матеріалах Житомирщини) [Текст] / І. Щербак // Народна творчість та етнологія. – 2012. – №3. – С. 42-49.

80.


Янковська, О.І. Ефективність діяльності приватних сільськогосподарських підприємств Житомирської області залежно від ступеня їх залучення до інноваційного процесу [Текст] / О. І. Янковська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 122-126.

81.


Янченко, З.Б. Соціальні аспекти інноваційної діяльності аграрних підприємств Житомирської області [Текст] / З. Б. Янченко // Регіональна економіка. – 2012. – №2. – С. 115-120.

82.


Яценко, О. Конкурентні переваги агропродовольчої продукції Житомирської області у зовнішній торгівлі [Текст] / О. Яценко // Економіка АПК. – 2006. – №6. – С. 125-131.