Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до Курсової роботи на тему: «Аналіз обсягу випуску та реалізації продукції». Дякую!

1. 65.012
А64 Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / за ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової. – К. : ЦУЛ, 2013. – 384с.

2.
Андрійчук, Р. Методичні підходи до аналізу рентабельності та беззбитковості виробництва продукції й оптимізації її асортименту [Текст] / Р. Андрійчук // Економіка АПК. – 2007. – №5. – С. 133-140.

3. 65.012
Г13 Гадзевич, О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К. : Кондор, 2007. – 180с.

4. 65.012
Г70 Городня, Т.А. Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Городня, І. П. Мойсеєнко. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 282с. – (Вища освіта в Україні).

5. 65.012
Г85 Гринів, Б.В. Економічний аналіз торговельної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Гринів. – К. : ЦУЛ, 2011. – 392с. – [Рекомендовано МОН України].

6. 65.012
Е45 Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора, В. С. Рижиков [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2007. – 400с. – [Рекомендовано МОН України].

7. 65.012
И19 Иваниенко, В.В. Теория экономического анализа [Текст] : учеб. пособие / В. В. Иваниенко, П. М. Куликов. – Х. : Изд-во ХНЭУ, 2012. – 340с.

8.
Калінська, Т.А. Аналіз реалізації продукції [Текст] / Т. А. Калінська, Т. А. Пінчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 219-223. – [У статті запропоновано підхід, що забезпечує системне комплексне вивчення процесу реалізації продукції й узгодження методики економічного аналізу і методики бухгалтерського обліку і звітності.].

9.
Касьянова, В.А. Аналіз стану виробництва основних видів промислової продукції та перспективи його розвитку на Одещині [Текст] / В. А. Касьянова // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №1. – С. 40-44.

10.
Ковальчук, Т.М. Оперативний аналіз прибутку від реалізації продукції [Текст] / Т. М. Ковальчук // Економіка АПК. – 2003. – №7. – С. 92-101.

11.
Левчук, Н. Аналіз ситуації виробництвом, заготівлею, зберіганням та реалізацією плодовоовочевої продукції [Текст] / Н. Левчук, О. Левчук // Економіка АПК. – 2003. – №12. – С. 100-106.

12. 65.012
М87 Мошенський, С.З. Економічний аналіз [Текст] : підручник / С. З. Мошенський, О. В. Олійник. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Житомир : Рута, 2007. – 704с.

13. 65.012
П31 Петряева, З.Ф. Организация и методика экономического анализа [Текст] : учеб. пособие / З. Ф. Петряева, Г. Г. Хмеленко. – Х. : Изд-во ХНЭУ, 2012. – 324с.

14.
Пугачова, М. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження попиту на продукцію підприємств та завантаженості виробничих потужностей [Текст] / М. Пугачова // Статистика України. – 2008. – №3. – С. 71-80.

15.
Рзаєва, Т.Г. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств: обліковий та аналітичний аспекти [Текст] / Т. Г. Рзаєва, Л. В. Джулій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.2. – С. 32-35. – [Розглянуто особливості обліку і оподаткування обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств та проведено аналіз основних показників розвитку малих підприємств регіону.].

16. 65.012
С13 Савицька, Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2005. – 662с. – (Вища освіта ХХІ століття).

17.
Семенов, А. Аналіз виробництва, просування та збуту продукції в акціонерному товаристві [Текст] / А. Семенов // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 142-147.

18.
Товста, Т. Аналіз та прогнозування обсягів реалізації харчової продукції [Текст] / Т. Товста // Економіка АПК. – 2008. – №8. – С. 134-139.

19. 65.012
Ч-46 Череп, А.В. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2009. – 160с.

20. Семеняка Т. В.
Методика аналізу ритмічності реалізації готової продукції [Електронний ресурс] / Т. В. Семеняка // Економічний форум . - 2014. - № 1. - С. 149-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2014_1_29.pdf

21. Семенець А. О.
Методичні аспекти управлінського аналізу реалізації продукції [Електронний ресурс] / А. О. Семенець // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства . - 2013. - № 50. - С. 169-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpiay_2013_50_30.pdf

22. Гонтарук Я. В.
Структурний аналіз обсягів реалізації продукції харчової промисловості Вінницької області на глобалізованих агропродовольчих ринках [Електронний ресурс] / Я. В. Гонтарук // Економіка та управління АПК . - 2013. - Вип. 10. - С. 171-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecupapk_2013_10_38.pdf

23. Галіцина О. В.
Аналіз динаміки структури валового випуску продукції [Електронний ресурс] / О. В. Галіцина, Н. К. Самченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці . - 2011. - Вип. 85. - С. 27-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mise_2011_85_6.pdfДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ аналіз реалізації продукції”, «аналіз виробництва і реалізації продукції»

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету