Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової роботи на тему: "Грошові реформи: необхідність, сутність та сучасна класифікація".
>>> Дякую!!!

1. 336.7
Г89 Гроші та кредит [Текст] : підручник / за ред. проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. – 510с.

2. 336.7
Г89 Гроші та кредит [Текст] : підручник / за ред. М.І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2001. – 602с. – [Існує електронна копія].

3.
Економічний розвиток України після грошової реформи 1996 року [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2003. – №10. – С. 44-47.

4. 330
О-75 Основи економічної теорії [Текст] : підручник / за ред. Ю.В. Ніконенко. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2003. – 540с.

5. 330
П50 Політична економія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2004. – 672с. – (Альма Матер). –

6. 338.24.021.8
З-90 Зрушення до ринкової економіки. Реформи в Украiнi: погляд з середини [Текст] / У. Байройтер, У. Вайсенбургер, Т. Вахненко, Л. Гоффманна за ред.: Л. Гоффманна, А. Зiденберга; пер. з нiм. – К., 1997. – 287с.

7.
Берегуля, О. Ще раз про грошову реформу [Текст] / О. Берегуля // Вісник Національного банку України. – 2006. – №11. – С. 52-53.

8. 336.7
Г17 Гальчинський, А. Теорія грошей [Текст] : навч.-метод. посiбник / А. Гальчинський. – 3-є вид., змiн. i доповн. – К. : Основи, 1998. – 415с.

9. 336.7
Д33 Денисенко, М.П. Гроші та кредит у банківській справі [Текст] : навч. посіб. / М. П. Денисенко. – К. : Алерта, 2004. – 478с.

10.
Заставна, З. Становлення Національного банку України як головного суб`єкта грошово-кредитного регулювання [Текст] / З. Заставна // Регіональна економіка. – 2006. – №2. – С. 162-166.

11. 336.7
І-23 Івасів, Б.С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – К. : Кондор, 2008. – 528с. –

12. 336.7
К56 Коваленко, Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика [Текст] : навч.посіб / Д. І. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 344с.

13. 330
П50 Політична економія [Текст] : навч. посіб. / К. Т. Кривенко, В. С. Савчук, О. О. Беляєв [та ін.] за ред. К.Т. Кривенка. – К. : КНЕУ, 2001. – 508с.

14. 336.7
Л14 Лагутін, В.Д. Гроші та грошовий обіг [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Лагутін. – 5-те вид., стер. – К. : "Знання", 2003. – 199с. – (Вища освіта ХХІ століття).

15. 336.7
Л14 Лагутін, В.Д. Гроші та грошовий обіг [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Лагутін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : "Знання", 1999. – 181с.

16. 336.7
Л14 Лагутін, В.Д. Гроші та грошовий обіг [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Лагутін. – К. : "Знання", 1998. – 169с.

17.
Медведєва, Г. Грошовій реформі в Україні - 16 років [Текст] / Г. Медведєва // Праця і зарплата. – 2012. – 5 верес. №33. – С. 2.

18. 336.7
М69 Михайловська, І.М. Гроші та кредит [Текст] : практикум / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – [Існує електронна копія].

19. 336.7
М69 Михайловська, І.М. Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 432с. – [Існує електронна копія]. –

20.
Назарова, И.А. Теория и практика денежного обращения и денежных реформ в России (XVIII - первая половина XIX в.) [Текст] / И. А. Назарова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. – 2005. – №5. – С. 54-71.

21.
Пацера, М. Від гривні Київської Русі - до валюти України [Текст] / М. Пацера // Вісник Національного банку України. – 2011. – №9. – С. 3-5.

22. 336.7
П54 Поляков, В.П. Основы денежного обращения и кредита [Текст] : учеб. пособие / В. П. Поляков, Л. А. Московкина. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 192с. – (Банковское дело).

23. 336.7
Г89 Гроші та кредит [Текст] : підручник / С. К. Реверчук, І. Г. Скоморович, С. М. Лобозинська, Л. І. Дмитриченко за ред. С.К. Реверчука. – К. : Знання, 2011. – 382с.

24.
Смовженко, Т. Гроші з позиції сучасної економічної теорії [Текст] / Т. Смовженко, Г. Стеблій // Вісник Національного банку України. – 2006. – №5. – С. 28-32.

25.
Стельмах, В. Реформа, гідна наслідування [Текст] / В. Стельмах // Вісник Національного банку України. – 2005. – №9. – С. 4-6. – [грошова реформа].

26. 336
Х15 Хайек, Ф.А. Частные деньги [Електронний ресурс] / Ф. А. Хайек. – Лондон : "Баком", 1996. – 114с.

27. 336.7
Щ70 Щетинін, А.І. Гроші та кредит [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. – 4-ге вид., перероб., та доп. – К. : ЦНЛ, 2010. – 440с.

28. 336.7
Щ70 Щетинін, А.І. Гроші та кредит [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. – 2-ге вид., переробл., та доповн. – К. : ЦНЛ, 2006. – 432с.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Фінанси та банківська справа ”