Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> література для статті на тему "Сутність та складові економічної безпеки підприємства"
1.


Білошкурська, Н.В. Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки підприємства: принципи побудови, функції, структура [Текст] / Н. В. Білошкурська // Економіка та держава. – 2013. – №12. – С. 24-29.

2.


Брагинец, А.Н. Построение общего терминологического подхода к понятиям «адаптивность», «активность», «конкурентоспособность», «экономическая устойчивость», «экономическая безопасность» [Текст] / А. Н. Брагинец // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 14-22.

3.


Гавловська, Н.І. Теоретичні передумови конструювання механізму забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / Н. І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 254-258.

4.
658
Г65
Гончаров, С.М. Основи економічної безпеки підприємства [Текст] : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Т. В. Кузнєцова, О. Ю. Лесняк. – К. : Кондор, 2012. – 216с. –
Рекомендовано МОН України].

5.


Живко, З.Б. Управління економічною безпекою підприємства в умовах ринкових відносин [Текст] / З. Б. Живко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 138-145.

6.


Иванова, В.В. Экономическая безопасность предприятия: теоретический аспект [Текст] / В. В. Иванова, В. В. Морева, В. Н. Ращупкина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 76-80.

7.


Іванченко, Н.О. Аналіз методик та підходів щодо забезпечення економічної безпеки підприємств [Текст] / Н. О. Іванченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №4. – С. 123-129.

8.


Ігнашкіна, Т.Б. Економічна безпека підприємства та її трактування у наукових працях [Текст] / Т. Б. Ігнашкіна, А. Л. Шатохін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 88-94. – [У статі виконано критичний аналіз наукових підходів до визначення поняття «економічна безпека підприємства», здійснено їх систематизацію, виявлено переваги та недоліки тлумачень даної категорії різними науковцями. Сформульовано власне визначення поняття економічної безпеки підприємства.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, ефективність використання ресурсів, стан підприємства, зовнішні та внутрішні загрози.


9.


Козаченко, Г.В. Механізм управління у системі економічної безпеки підприємства: призначення, зміст та структура [Текст] / Г. В. Козаченко, О. В. Ілляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 25-28.

10.


Корчевська, Л.О. Філософсько-історичний підхід до вивчення економічної безпеки підприємства [Текст] / Л. О. Корчевська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 104-108.

11.


Костюк, Ж.С. Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки на підприємствах залізничного транспорту [Текст] / Ж. С. Костюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 14-18. – [В роботі визначено основні теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки на підприємстві, а саме: визначено поняття системи економічної безпеки, її об’єкт та суб’єкт, визначено мету створення такої системи, її головні
завдання та функції, а також принципи роботи такої системи.
Ключові слова. економічна безпека, підприємство, система, об’єкт, суб’єкт, принципи.

12.


Кочевой, М.М. Теоретико-методологічні засади комплексного забезпечення безпечного економічного розвитку промислових підприємств [Текст] / М. М. Кочевой // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 86-90.

13.
658
К90
Кулішов, В.В. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посiб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид, перероб. і доп. – Львів : Магнолія, 2008. – 208с. –
Рекомендовано МОН України].

14.
658
Л84
Лук`янова, В.В. Діагностика економічної безпеки підприємства [Текст] : монографія / В. В. Лук`янова, Ю. В. Шутяк. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 165с. 

15.
658
О-82
Отенко, І.П. Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 252с. 

16.


Погорелов, Ю.С. Принципи та складові контролю як елементу системи економічної безпеки підприємства [Текст] / Ю. С. Погорелов, Г. В. Булкот // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 39-43.

17.


Ткачук, Г.Ю. Теоретичні підходи до визначення економічної безпеки підприємств [Текст] / Г. Ю. Ткачук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 15-18. – [В статті розглянуто та згруповано теоретичні підходи до визначення економічної безпеки підприємства.
Встановлено економічний зміст та елементне наповнення даного поняття.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економічна безпека підприємства”