Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> доброго дня, допоможіть, будь ласка, з написання статті на тему: Аналіз використання виробничих ресурсів в контексті ресурсної безпеки. Дуже потрібні визначення понять ресурсна, технологічна і виробнича безпеки.
>>> Буду дуже вдячний за допомогу.
1.
330
Е45
Економічна теорія: макро і мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. /  за ред.: З. Ватаманюка, С. Панчишина. – К. : Альтернативи, 2001. – 608с.

2.
658
Е45
Економіка підприємств [Текст] : навч. посіб. /  за ред. П.С. Харіва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 500с. –

3.
519
М74
Моделювання і оптимізація процесів розвитку виробничих систем з урахуванням використання зовнішніх ресурсів та ефектів освоєння [Текст] : монографія /  за ред. Т.М. Боровської. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 255с. –

4.
330
В85
Вступ до економічної теорії [Текст] : підручник /  за ред. Ватаманюка З.Г. – 3-тє вид., доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 504с. – (Вища освіта в Україні). –

5.


Бабич, В.М. Енергетично-ресурсна безпека України в умовах глобалізації міжнародних зв`язків [Текст] / В. М. Бабич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 74-77. – [В статті розглянуто питання енергетично-ресурсної безпеки України як пріоритетної складової національної політики, визначено роль держави в створенні економічних та організаційно-конституційних
умов її зростання, проаналізовано фактори ефективності споживання енергоносіїв, виділено перспективні зрушення енергетичної ефективності в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків.].

6.


Безтелесний, О. Слідами злочинів проти безпеки виробництва [Текст] / О. Безтелесний // Охорона праці. – 2010. – №5. – С. 17-18.

7.


Бойко, Є. Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів на основі впровадження досягнень НТП [Текст] / Є. Бойко, Г. Бондарчук-Грита // Регіональна економіка. – 2003. – №1. – С. 18-24.

8.
334
Б81
Бондарчук-Грита, Г.В. Економічне регулювання формування і використання виробничих ресурсів підприємницьких структур [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг / Г. В. Бондарчук-Грита. – Львів : Ін-т регіональних досліджень, 2001. – 16с.

9.


Буравльов, Є. Науково-технологічна безпека України у контексті глобалізації [Текст] / Є. Буравльов, В. Строгній // Вісник НАН України. – 2005. – №3. – С.32-40.

10.
330
В21
Ватаманюк, З.Г. Вступ до економічної теорії [Текст] : курс лекцій. Ч. 1 / З. Г. Ватаманюк. – Львів : Новий світ-2000, 2005. – 352с. –

11.


Вашай, Ю.В. Макроекономічний аналіз стану технологічної безпеки України [Текст] / Ю. В. Вашай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 205-208. – [У статті розглядаються тенденції, що мають місце в науково-технологічній сфері України та їх вплив на стан технологічної безпеки України.

12.
658
В68
Володькіна, М.В. Економіка промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. В. Володькіна. – К. : ЦНЛ, 2004. – 196с. 

13.


Голубинський, В. Сучасне обладнання - гарантія безпеки виробництва [Текст] / В. Голубинський, О. Шебалков // Охорона праці. – 2011. – №3. – С. 32-33.

14.
65.012
Г75
Грабовецький, Б.Є. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256с. 

15.


Гуткевич, С.О. Управління економічними ресурсами підприємства [Текст] / С. О. Гуткевич, О. І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №7. – С. 99-105.

16.


Денисенко, М.П. Науково-технологічна безпека в умовах глобальної конкуренції [Текст] / М. П. Денисенко, С. В. Бреус // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №6. – С. 224-228.

17.
65.012
Д72
Драч, С.В. Економічний аналіз виробничих запасів підприємств (на прикладі м`ясокомбінатів України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / С. В. Драч. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 2001. – 19с.

18.
334
Д99
Дякин, В.Н. Оптимизация управления промышленным предприятием [Електронний ресурс] : монография / В. Н. Дякин, В. Г. Матвейкин, Б. С. Дмитриевский под ред. Б.И.Герасимова. – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2004. – 84с.

19.


Жаворонкова, Г. Напрями забезпечення реаліїзації технологічної безпеки регіону [Текст] / Г. Жаворонкова // Економіка і прогнозування. – 2012. – №3. – С. 135-144.

20.


Жук, Є.О. Виробничий потенціал як фактор розвитку підприємства за умов невизначеності [Текст] / Є. О. Жук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 207-211.

21.
658.7/.8
И19
Иваниенко, В.В. Управление эффективностью использования ресурсов производства [Текст] / В. В. Иваниенко. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 368с. –

22.


Іванченко, Н.О. Семантичне моделювання техніко-технологічної функціональної складової економічної безпеки підприємства [Текст] / Н. О. Іванченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 276-282.

23.


Коваль, А. Питання безпеки виробництва в Європі - одне з найважливіших питань. І це не потребує доказів [Текст] / А. Коваль // Технополис. – 2007. – №10. – С. 29, 31-32.

24.
330
Е45
Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / М. Х. Корецький, О. І. Дацій, Г. М. Кульнєва, І. І. Вініченко. – К. : ЦНЛ, 2007. – 256с. – [Рекомендовано МОН України].

25.


Костенко, Г. Технологічна безпека: конкурентоспроможність і виклик [Текст] / Г. Костенко, Є. Котух // Зовнішні справи. – 2011. – №10. – С. 33-35.

26.
336
К78
Крамаренко, Г.О. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К. : ЦНЛ, 2006. – 520с. – [Рекомендовано МОН України].

27.


Нижник, В.М. Економічна безпека виробничих систем: методи та механізми забезпечення [Текст] / В. М. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 7-10. – [Висвітлені основні шляхи, методи та механізми забезпечення економічної безпеки виробничих економічних систем на рівні суспільства країни та на рівні підприємств.


28.


Пашкевич, М.С. Удосконалення методики аналізу та оцінки ефективності використання виробничих ресурсів підприємства [Текст] / М. С. Пашкевич // Економіка розвитку. – 2011. – №3. – С. 88-91.

29.


Петрашова, О.М. Передумови удосконалення управління техніко-технологічною безпекою підприємств видавничо-поліграфічної галузі [Текст] / О. М. Петрашова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №20. – С. 85-89.

30.


Пилипчук, А.А. Зміст економічної безпеки підприємства з точки зору ресурсно-функціонального підходу [Текст] / А. А. Пилипчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 285-287.

31.


Писаревський, І.М. Підвищення ефективності використання ресурсів у плануванні виробничих процесів [Текст] / І. М. Писаревський // Фінанси України. – 2005. – №10. – С. 91-100. – [Висвітлено питання організації використання комплексу ресурсів у межах виробничих процесів].

32.


Плішка, М. Колективний договір як фактор активного впливу на рівень виробничої безпеки [Текст] / М. Плішка // Охорона праці. – 2004. – №9. – С.7-8. – [людський фактор в створенні виробничої безпеки в галузі нафтогазового комплексу].

33.
65.012
П79
Прокопенко, І.Ф. Курс економічного аналізу [Текст] : підручник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін, З. Ф. Петряєва за ред. І.Ф. Прокопенка. – К. : Атіка, 2004. – 384с.

34.


Проніна, О.В. Посилення ресурсно-екологічної безпеки держави [Текст] / О. В. Проніна // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №6. – С. 70-72.

35.


Ревак, І.О. Інформаційна база оцінювання науково-технологічної безпеки України [Текст] / І. О. Ревак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 247-254.

36.


Сабадаш, В.В. Ризики виникнення екологічних конфліктів у контексті забезпечення ресурсної безпеки [Текст] / В. В. Сабадаш // Наукові вісті Національного технічного університету України. – 2009. – №4. – С. 24-33.

37.
65.012
С41
Сич, Є.М. Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Сич, О. В. Пилипенко, М. С. Стасишен. – К. : Каравела, 2010. – 304с. – [.

38.


Терехов, Д.С. Ефективне використання ресурсного потенціалу промисловості на регіональному рівні [Текст] / Д. С. Терехов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 77-79. – [Досліджено зміст ресурсного потенціалу промисловості на регіональному рівні, здійснено аналіз проблемних аспектів використання ресурсів у виробничому процесі, а також запропоновано основні напрями розвитку ресурсного потенціалу промисловості як на регіональному, так і на державному рівнях.

39.
658.382
О-92
Охорона праці та промислова безпека [Текст] : навч. посіб. / К. К. Ткачук, В. В. Зацарний, Р. В. Сабарно, С. Ф. Каштанов за ред.: К.Н.Ткачука. В.В.Зацарного. – К. : Лібра, 2010. – 560с. –

40.


Турило, А.М. Методика оцінки виробничої безпеки підприємства [Текст] / А. М. Турило, С. В. Капітула // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №3. – С. 137-143.

41.


Фарафонова, Н.В. Оптимізація використання виробничих ресурсів сільськогосподарськими підприємствами [Текст] / Н. В. Фарафонова // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №1-2. – С. 36-39.

42.
65.012
Ц58
Цигилик, І.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. (Теорія і практика використання економічного аналізу у системі підприємницької діяльності) [Текст] : опорний конспект лекцій / І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька, О. І. Мозіль. – К. : ЦНЛ, 2004. – 99с. –

43.


Чорна, А.М. Структура ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / А. М. Чорна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 92-95. – [Розглянуто поняття ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства. Надано поняття структури
ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства. Визначено складові структури ресурсного забезпечення
економічної безпеки підприємства.


44.


Шемаєва, Л.Г. Визначення властивостей ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / Л. Г. Шемаєва, О. М. Ляшенко // Фінанси України. – 2012. – №10. – С. 76-83.

45.


Щуров, Г. Шлях до безпеки виробництва і здоров`я людей [Текст] / Г. Щуров // Охорона праці. – 2010. – №5. – С. 27-29.

46.
504.75
Я77
Ярошевська, В.М. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / В. М. Ярошевська. – К. : Вид. Дім "Професіонал", 2004. – 560с. –