Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> В мене прохання допомогти з літературою для написання курсової роботи на тему:Система калькулювання «дірект-костінг» як найважливіша підсистема
>>> управлінського обліку та її варіанти.
>>> Дякую!

1.
657
О-61
Опорний конспект лекцій з курсу "Управлінський облік" для студентів спеціальності "Облік і аудит" [Текст] /  уклад.: О.А. Бакурова, О.В. Сопко. – К. : КНТЕУ, 2002. – 88с.

2.
657
В65
Войнаренко, М.П. Управлінський облік [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 363с. –

3.


Воронова, Е.Ю. Особенности и перспективы применения системы "стандарт-кост" [Текст] / Е. Ю. Воронова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. – 2004. – №5. – С.39-60. – [Система "стандарт-кост" представляет собой одну из важнейших концепций управленческого учета.].

4.


Гавриленко, І.О. Доцільність впровадження на підприємствах легкої промисловості комбінації методів "директ-костинг - нормативний метод" [Текст] / І. О. Гавриленко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 149-151. – [Запропоновано і обґрунтовано застосування на підприємствах легкої промисловості для обліку витрат і калькулювання собівартості продукції комбінації методів "директ-костинг - нормативний метод", яка дозволяє значно підвищити рівень управління витратами підприємства в системі управління фінансово-господарчою діяльністю в цілому.].

5.


Даньків, Й.Я. Аналітичні можливості методу "директ-кост" під час прийняття оперативних рішень щодо оптимального способу виробництва продукції [Текст] / Й. Я. Даньків, Р. С. Шулла // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 73-83.

6.
657
Д55
Добикіна, Є.К. Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Є. К. Добикіна, В. В. Ровенська, В. С. Рижиков. – К. : Вид. Дім "Слово", 2005. – 272с. –

7.
657
К26
Карпова, Т.П. Основы управленческого учета [Текст] : учеб. пособие / Т. П. Карпова. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 392с. – (Высшее образование).

8.


Ларіонова, К.Л. Аналітико-управлінський аспект системи управління витратами "Директ-костинг" [Текст] / К. Л. Ларіонова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 148-151. – [В статті обґрунтовується необхідність в сучасних умовах економіки отримання інформації для прийняття управлінських рішень стосовно витрат, яка дозволила б оперативно реагувати на зміни обсягів виробництва, цін, асортименту, номенклатури продукції, що виготовляється. Розглянуті деякі ключеві напрямки використання маржинального прибутку як ринкового інструменту, а саме використання його при плануванні оптимальної виробничої програми і плануванні величини постійних витрат.].

9.


Малахова, Н. Запровадження direct-соsting у практику управління підприємствами: політекономічний аналіз прикладних теорій [Текст] / Н. Малахова // Економіка України. – 2011. – №11. – С. 14-19.

10.


Мошковська, О.А. Порівняльна характеристика нормативного методу обліку затрат та калькулювання собівартості та методу стандарт-кост і перспективи їх застосування в молочній промисловості [Текст] / О. А. Мошковська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 183-189.

11.
657
Н63
Николаева, С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка. Теория и практика: система "Директ-Костинг" [Текст] / С. А. Николаева. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 128с.

12.
657
Р15
Радецька, Л.П. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 275с.

13.
657
Р15
Радецька, Л.П. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – К. : Академія, 2007. – 352с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

14.


Рудковський, О.В. Оптимізація прибутку та аналіз витрат автосервісного підприємства в системі директ-костінг [Текст] / О. В. Рудковський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 61-66. – [В статті показаний один з видів послуг – автосервіс, що направлений на задоволення індивідуальних запитів і потреб населення. Показано використання директ-костингу.].

15.


Шаповал, А.І. Застосування системи обліку неповних затрат у нафтогазовій галузі України [Текст] / А. І. Шаповал // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №16. – С. 89-93.

16.
657
У67
Управлінський облік [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. А. Шепелюк, І. І. Криштопа. – К. : Кондор, 2012. – 303с. –
Рекомендовано МОН України].

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека»

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Бухгалтерський облік і аудит ”