Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> матеріали для курсової роботи з методики викладання української мови на тему:"Збагачення писемного мовлення учнів 5-7 класів українською фразеологією". Заздалегідь дякую.

1.
821.161.2
С91
Сучасна українська мова. Лексика і фразеологія [Звукозапис] : версія 1.0; педагогічний навчальний засіб для загальноосвітніх навч. закладів. – К. : Транспортні системи.

2.
37
П24
Педагогічна майстерність [Текст] : хрестоматія /  за ред. І.А. Зязюна. – К. : Богданова А.М., 2008. – 462с. –Затверджено МОН України].

3.


Авраменко, О.М. Українська мова [Електронний ресурс] : зб. текстів для диктантів. 9 клас; державна підсумкова атестація / О. М. Авраменко. – К., 2010. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

4.
811.161.2
В29
Венжинович, Н.Ф. Сучасна українська літературна мова [Текст] / Н. Ф. Венжинович. – 3-тє вид. випр. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 304с. – (Вища освіта ХХІ століття). –
Рекомендовано МОН України].

5.


Долінговська, С. Вивчаємо фразеологію [Текст] / С. Долінговська // Дивослово. – 2014. – №2. – С. 10-13. – [Тема. Основні групи фразеологізмів. Джерела фразології. Стилістичні функції фразеологічних одиниць].

6.
81
З-12
Забіяка, В.А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування [Текст] : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. – К. : Академія, 2012. – 304с. –

7.
811.161.2
К44
Кисіль, Г.Г. Культура сучасної української літературної мови [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Кисіль, М. В. Кучинський. – К. : Міленіум, 2005. – 270с. –

8.


Колеснікова, І. Українська фразеологічна мікросистема "Риси характеру людини" [Текст] : ідеографічний аспект / І. Колеснікова // Дивослово. – 2012. – №7. – С. 45-47.

9.
81
К75
Кочерган, М.П. Вступ до мовознавства [Текст] : підручник / М. П. Кочерган. – 2-ге вид. – К. : Академія, 2010. – 368с. – (Альма-матер). –
Затверджено МОН України].

10.


Ліщинська, Л. Урок узагальнення вивченого про фразеологізми на уроках української мови в 10 класі [Текст] / Л. Ліщинська // Українська мова і література в школі. – 2012. – №1. – С. 36-39.

11.


Маткобожик, В. Довідник "Все для учнів про фразеологію" [Текст] / В. Маткобожик // Українська мова і література в школі. – 2012. – №5. – С. 52-55.

12.
37
А43
Матросова, Ю. Практичне застосування мультимедійного курсу GCSE у навчанні писемного мовлення [Текст] / Ю. Матросова, Л. А. Ніколайчук // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2 Вип.4.-Вип.4. – С. 119-120.

13.
80
А43
Матущак, О.В. Особливості новітнього синтаксису речення на прикладі проникнення розмовних форм в усне й писемне мовлення (мову газет) [Текст] / О. В. Матущак // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2006. – Вип.2. – С. 74-77.

14.
811.161.2
М36
Мацюк, З. Українська мова професійного спілкування [Текст] : навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2006. – 352с. – [ Існує електронна копія ]. –

Рекомендовано МОН України].

15.
811.161.2
С91
Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика [Текст] : підручник / А. К. Мойсієнко, Ю. Л. Мосенкіс, О. В. Бас-Кононенко, В. В. Бондаренко. – К. : Знання, 2010. – 270с. – [Затверджено МОН України].

16.
80
А43
Ніколаєва, Т.Д. Психолінгвістичні основи навчання писемного мовлення на першому курсі [Текст] / Т. Д. Ніколаєва // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2005. – С. 279-281.

17.


Новосьолова, В. Використання стилістичних засобів лексикології і фразеології на уроках української мови в старшій школі в умовах профільного навчання [Текст] / В. Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2011. – №6. – С. 9 - 13.

18.


Пашкова, Л. Основні групи фразеологізмів. Стилістичні засоби фразеології [Текст] : урок у 10 класі з використанням інформаційно-комп`ютерних технологій / Л. Пашкова // Дивослово. – 2012. – №5. – С.10-12.

19.
811.161.2
В23
Ваш репетитор з української мови. Перевірте себе. [Орфографія. Пунктуація. Культура мовлення. Стилістика] [Текст] : тести; посібник / М. Пентелюк, О. Іващенко, І. Гайдаєнко [та ін.]. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К. : Ленвіт, 2003. – 72с. –

20.
811.161.2
П32
Пилипенко, Л.І. Живе слово. Розвиток мовлення . Тренувальні вправи. Творчо-пошукові завдання. Лінгвістичні ігри. 8 клас [Текст] / Л. І. Пилипенко за заг. ред. Загнітка А.П. – Донецьк : ЦПА, 2002. – 224с. –

21.
811.161.2
П32
Пилипенко, Л.І. Живе слово: Розвиток мовлення. Тренувальні вправи. Творчо-пошукові завдання. Лінгвістичні ігри. 5 клас [Текст] / Л. І. Пилипенко, О. Д. Сандулєєва за заг. ред. Загнітка А.П. – Донецьк : ЦПА, 1999. – 256с. – [].

22.
811.161.2
П32
Пилипенко, Л.І. Живе слово. Розвиток мовлення . Тренувальні вправи. Творчо-пошукові завдання. Лінгвістичні ігри. 7 клас [Текст] / Л. І. Пилипенко, О. Д. Сандулєєва за заг. ред. Загнітка А.П. – Донецьк : ЦПА, 2001. – 200с. – ].

23.
811.161.2
П43
Погиба, Л.Г. Українська мова фахового спрямування [Текст] : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352с. –
Затверджено МОН УКраїни].

24.
811.161.2
П56
Пономарів, О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Пономарів. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2001. – 240с.

25.


Прищепа, О. Формування графічних навичок письма - необхідна умова розивитку писемного мовлення [Текст] / О. Прищепа // Початкова школа. – 2007. – №9. – С.3-6.

26.


Соловець, Л. Фразеологізми як засіб формування культури спілкування молодших школярів [Текст] / Л. Соловець // Початкова школа. – 2006. – №6. – С.19-22.

27.


Соловець, Л. Фразеологізми як засіб формування культури спілкування [Текст] / Л. Соловець // Українська мова і література в школі. – 2007. – №6. – С.14-19.

28.
37
Т51
Токмань, Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі [Текст] : підручник / Г. Л. Токмань. – К. : Академія, 2012. – 312с. – (Альма-матер). – [
Затверджено МОН України].

29.
811.161.2
У33
Ужченко, В.Д. Фразеологія сучасної української мови [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. – К. : Знання, 2007. – 494с. – [Рекомендовано МОН України].

30.


Ярмолюк, А. Удосконалення власного писемного мовлення як умова формування комунікативної компетенції учнів [Текст] / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2010. – №3. – С. 2-5.

31.


Ярмолюк, А. Методичні засади розвитку вмінь удосконалювати власне писемне мовлення [Текст] / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2005. – №8. – С. 18-23.

32.


Ярмолюк, А. Перспективи розвитку вмінь удосконалювати власне писемне мовлення [Текст] / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2006. – №8. – С. 19-21.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Методика викладання української мови”