Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Оцінка ступеня нестабільності зовнішнього середовища за шкалою І. Ансоффа"(бажано приклад конкретного підприємства). Дякую!
1.


Ансофф И. [Текст] // Управление персоналом. – 2006. – №20. – С. 68-73. – [И. Ансоффа часто называют"отцом стратегического менеджмента"].

2.
334.7
А71
Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия [Текст] / И. Ансофф пер. с англ. – СПб. : Питер, 1999. – 416с. – (Теория и практика менеджмента).

3.
005
А71
Ансофф, И. Стратегическое управление [Текст] / И. Ансофф науч. ред. Л.И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519с.

4.


Богач, В.А. Формування системи інформаційного забезпечення управління маркетинговою діяльністю підприємств [Текст] / В. А. Богач, О. Б. Вальков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 39-42. – [У статті досліджено методологічні та методичні підходи до формування системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності та вироблення практичних рекомендацій для їх реалізації в сучасних умовах.


5.
63
Н34
Комаринець, С.О. Оцінювання нестабільності зовнішнього економічного середовища підприємства [Текст] / С. О. Комаринець // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 220-225.

6.


Комаринець, С.О. Аналізування нестабільності зовнішнього економічного середовища [Текст] / С. О. Комаринець // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №8. – С. 40-44.

7.


Линовицька, С.А. Методи оцінки ефективності пристосування вітчизняних підприємств до змін зовнішнього середовища [Текст] / С. А. Линовицька // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №5. – С. 49-57. – [Оцінка ефективності адаптаційної діяльності організацій].

8.


Матушевська, О.А. Оцінка факторів зовнішнього середовища, що впливають на економічну стійкість промислового підприємства [Текст] / О. А. Матушевська // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 56-59.

9.


Паздрій, В.Я. Невизначеність зовнішнього середовища: сутність та оцінювання [Текст] / В. Я. Паздрій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 273-279. – [Економічна інформація].

10.


Паздрій, В.Я. Фінансові аспекти оцінювання невизначеності зовнішнього середовища компанії [Текст] / В. Я. Паздрій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 291-298.

11.


Ступак, І.О. Аналіз моделей стратегічного планування [Текст] / І. О. Ступак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 213-216.

12.
005
Т82
Туленков, М.В. Сучасні теорії менеджменту [Текст] : навч. посіб. / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 304с.

13.
005
Т82
Туленков, М.В. Сучасний менеджмент (теорії, концепції, моделі) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Туленков, О. Г. Чувардинський, Ю. Ж. Шайгородський. – Полтава : Інтер Графіка, 2008. – 376с. – [Рекомендовано МОН України].

14.
005
У18
Уваров, В.В. Стратегический менеджмент и глобализация мировой экономики [Текст] / В. В. Уваров, И. Н. Пятибратов. – М. : Междунар. ун-т бизнеса и управления, 2001. – 283с.


1.http://pidruchniki.com/12920522/menedzhment/zovnishnye_seredovische_organizatsiynoyi_sistemi
2.http://library.if.ua/book/44/2991.html
3.http://strategy.bos.ru/books.phtml?id=1&page=11