Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Прогресивні методи обліку витрат в управлінському обліку". Завчасно дякую.

1.


Бєкрєнєва, Г.О. Деякі недоліки П(С)БО, що визначають методику обліку непрямих витрат промислових підприємств [Текст] / Г. О. Бєкрєнєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 20-25.

2.


Білоусова, І. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції [Текст] / І. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №9. – С. 3-5.

3.


Гавловська, Н.І. Особливості управління логістичними витратами та вибір оптимальних методів їх обліку [Текст] / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 220-223.

4.


Головачко, В.М. Облік витрат на виробництво і методи калькулювання собівартості продукції [Текст] / В. М. Головачко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4,Ч.2,Т.2. – С. 42-47. – [У статті висвітлюється поняття та методи калькулювання собівартості продукції. Показані напрямки використання інформації про собівартість, які використовуються у діяльності підприємства. Визначено поняття калькуляції, калькулювання та здійснена її класифікація.].

5.


Драган, І.О. Методика й організація обліку доходів та витрат на підприємствах малого бізнесу [Текст] / І. О. Драган // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №17. – С. 24-28.

6.


Задорожний, З. Методичне забезпечення обліку витрат у будівництві [Текст] / З. Задорожний // Баланс. – 2002. – №34. – С.33-36.

7.
657
К43
Кириченко, В.В. Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів (на прикладі промислових підприємств Вінницької області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / В. В. Кириченко. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2004. – 21с.

8.


Клименко, О. Застосування методу обліку нормативних витрат на підприємствах житлово-комунального господарства [Текст] / О. Клименко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №2. – С. 76-81.

9.


Костенко, В.В. Удосконалення обліку витрат на виробництво з використанням англосаксонської методології [Текст] / В. В. Костенко // Статистика України. – 2002. – №2. – С.62-64.

10.


Кошвецька, Г. Організація і методика обліку витрат на виробництво машинобудівного підприємства [Текст] / Г. Кошвецька // Економіст. – 2005. – №8. – С.93-95.

11.


Краєва, Я. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції [Текст] / Я. Краєва // Держава та регіони. – 2007. – №5. – С. 168-171.

12.


Крутова, А. Методологічні засади обліку трансакційних витрат [Текст] / А. Крутова, М. Макуха // Економіст. – 2012. – №4. – С. 67-70.

13.


Литвинчук, Т.В. Методи обліку витрат й калькулювання собівартості продукції промислових підпримств [Текст] / Т. В. Литвинчук, Н. П. Гій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 126-129. – [У статті розглядаються методи обліку витрат, які застосовуються промисловими підприємствами України, а також дається коротка характеристика зарубіжних методів, застосування яких можливе
останніми. Висвітлюються деякі проблеми ведення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції за умов адаптації вітчизняних підприємств до роботи в ринковому середовищі.].

14.


Ловінська, Л.Г. Методичні рекомендації про складання регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць, валових доходів та валових витрат [Текст] / Л. Г. Ловінська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №3. – С. 59-64.

15.


Маренич, Т. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції [Текст] / Т. Маренич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №12. – С. 19-25.

16.
65.012
М26
Мариновський, В.М. Облік виробничих витрат і аналіз собівартості продукції: питання організації та методики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец.08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / В. М. Мариновський. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 1996. – 16с.

17.


Матейко, С.В. Методика й організація обліку доходів та витрат на підприємствах малого бізнесу [Текст] / С. В. Матейко // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 156-162.

18.


Медвідь, Л. Класифікація витрат мисливських господарств як методологічна основа організації їх обліку і контролю [Текст] / Л. Медвідь, Г. Говда // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №11. – С. 15-26.

19.


Овод, Л.В. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в Україні та за кордоном [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 173-177.

20.


Озеран, В. Методика та організація обліку витрат на підприємствах лісового господарства [Текст] / В. Озеран, М. Чік // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №4. – С. 31-41.

21.


Охрамович, О.Р. Методичні аспекти обліку витрат на дослідження та розробки [Текст] / О. Р. Охрамович // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 214-220.

22.


Пархоменко, В. Альтернативний метод обліку фінансових витрат [Текст] / В. Пархоменко // Вісник податкової служби України. – 2006. – №40. – С. 35-37.

23.


Пустовойт, Т. Методика фінансового обліку доходів і витрат у житлово-експлуатаційних організаціях [Текст] / Т. Пустовойт // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2001. – №1. – С.72-78.

24.


Рзаєва, Т.Г. Особливості методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах [Текст] / Т. Г. Рзаєва, А. Д. Сухарська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 101-105. – [У статті розкрито сутність методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, їх відмінності та класифікація. Розглянуто окремі проблеми ведення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції за умов адаптації вітчизняних підприємств до роботи у ринковому середовищі.].

25.


Садовська, І.Б. Нормативний облік витрат: інструмент і методологія управлінського обліку і контролю [Текст] / І. Б. Садовська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 355-361.

26.


Самохін, Л.В. Протиріччя в методах обліку доходів і витрат та шляхи їх усунення [Текст] / Л. В. Самохін // ЕкономічнаНаукові праці Донецького державного технічного університету. – 2003. – №68. – С.64-70.

27.


Сльозко, Т. Методи обліку витрат чи методи управління витратами: проблема дифініцій [Текст] / Т. Сльозко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №4. – С. 16-21.

28.


Сметанко, О. Удосконалення методики обліку витрат і калькулювання собівартості турпродукту (послуг) на підприємствах туризму [Текст] / О. Сметанко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – №7. – С. 39-45.

29.
657
С50
Сметанко, О.В. Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі (на прикладі туристських підприємств Автономної Республіки Крим) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. В. Сметанко. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2004. – 19с.

30.
657
С53
Сніжко, О.С. Облік та внутрішній аудит витрат на комунальні послуги: методика і організація (на прикладі підприємств водопостачання та водовідведення) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. С. Сніжко. – К. : КНЕУ, 2006. – 20с.

31.


Сухорукова, Т. Методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат підприємств, предметом діяльності яких є виконання функцій замовника будівництва [Текст] / Т. Сухорукова // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – №2. – С. 34-39.

32.


Фоменко, А.Л. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах промисловості будівельних матеріалів [Текст] / А. Л. Фоменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 173-177. – [У статті розкрито сутність методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, їх відмінності та класифікація. Автором розглянуто особливості діяльності підприємств промисловості будівельних матеріалів та їх вплив на оптимальний вибір методу обліку витрат.].

33.
657
Х56
Хліпальська, В. Аналіз і оцінка ефективності формування витрат з придбання та зберігання запасів виходячи з методу оцінки вартості їх обліковування [Текст] / В. Хліпальська. – Львів : ВКП "ВМС", 2003. – 39с.

34.


Хопчан, В.М. Оцінка методів обліку витрат в управлінні діяльністю підприємства [Текст] / В. М. Хопчан // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №15. – С. 50-53.

35.


Чиж, В.І. Методологія управлінського обліку витрат виробництва [Текст] / В. І. Чиж // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 419-424.

36.


Чумак, О.В. Сутність і методика системи функціонального обліку витрат та калькулювання собівартості продукції в підприємствах харчування [Текст] / О. В. Чумак // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 155-158. – [В статті розглянуто сутність системи функціонального обліку витрат та представлено на прикладі методику розподілу накладних виробничих витрат в підприємствах галузі. Визначено алгоритм формування собівартості в системі „АВС” (облік за функціями).].

37.


Ширченко, С.С. Методика та організація обліку витрат підприємства на виробництво продукції [Текст] / С. С. Ширченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №23. – С. 43-44.

38.


Юрченко, О.В. Методологічні підходи до удосконалення обліку витрат виробництва і формування собівартості продукції в лісовому господарстві [Текст] / О. В. Юрченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 236-242.

39.


Ярмоленко, В. Особливості методики обліку витрат виробництва і виходу продукції у тваринництві [Текст] / В. Ярмоленко, І. Герасимчук // Економіка АПК. – 2008. – №9. – С. 77-81.


За необхідністю радимо переглянути також рубрики БД "Електронний каталог" (облік витрат, управлінський облік, управління витратами, облік виробничих витрат, аналіз витрат), а також БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету"(розділ "Бухгалтерський облік і аудит")