Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи за темою "Структурна модель системи управління матеріальними ресурсами".
>>> Дякую.

1.
658.7/.8
У67
Бардась, О.В. Планування витрат матеріальних ресурсів при змінному попиті на продукцію гірничих підприємств [Текст] / О. В. Бардась // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2007. – №1. – С. 48-53.

2.
658.7/.8
З-12
Берновский, Ю. Информационная основа экономии материальных ресурсов [Текст] / Ю. Берновский // Стандарты и качество. – 2008. – №8. – С. 40-44.

3.


Бикова, В.Г. Інноваційне управління ресурсним обміном в економічних системах [Текст] / В. Г. Бикова, Є. В. Курячий, Ю. М. Ряснянський // Фінанси України. – 2009. – №3. – С. 101-108.

4.


Бойко, В.В. Економіка підприємств України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Бойко. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Дніпропетровськ : НГУ, 2005. – 528с.

5.


Бойко, В.В. Оборотність матеріальних витрат на підприємстві та необхідність їх відтворення [Текст] / В. В. Бойко, О. Ю. Будинська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №3. – С. 138-142.

6.
658
Б77
Василенко, В.О. Виробничий (операційний) менеджмент [Текст] : навч. посiб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 532с.

7.


Войтків, Л. Методичні підходи до розробки сценаріїв управління ефективністю використання матеріальних ресурсів [Текст] / Л. Войтків // Вісник ТАНГ. – 2002. – №1. – С.33-37.

8.
658.5.012.32
В19
Гненний, М.В. Необхідність управління матеріальними ресурсами при виконанні ремонтів у локомотивному господарстві залізниць [Текст] / М. В. Гненний, Л. В. Привалова // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №13. – С. 34-39.

9.


Городянська, Л. Відтворення необоротних матеріальних ресурсів у вітчизняній обліково-аналітичній системі [Текст] / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №9. – С. 4-8.

10.


Городянська, Л.В. Прогнозний аналіз відтворюваних економічних ресурсів [Текст] / Л. В. Городянська // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 8-15.

11.


Данилко, В.К. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – К. : Каравела, 2012. – 216с.

12.


Доберчак, Н.І. Шляхи оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства [Текст] / Н. І. Доберчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 86-90.

13.
658.14/.17
Д18
Журавлев, А. Управление ресурсным обменом [Текст] / А. Журавлев // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – №5. – С. 76-80.

14.


Забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами [Текст] : прогр. курсу, практ. завдання та метод. вказівки до їх викон. для студ, напряму підготовки "Економіка підприємства" /  уклад. В.О. Шипуліна. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 49с.

15.


Забуранна, Л.В. Матеріальні потоки підприємств: сутність і особливості [Текст] / Л. В. Забуранна, О. М. Глушенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 181-187.

16.


Зубенко, Д.Ю. Дослідження процесу створення моделі управління матеріальними ресурсами підприємств міськелектротрансу [Текст] / Д. Ю. Зубенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 238-241. – [В даній роботі розглянуто теоретичне обґрунтування і розробка науково-практичних рекомендацій з реалізації
резервів підвищення ефективності використання МР (матеріальних ресурсів) підприємств міського електротранспорту на стадії виробничого циклу.
The theoretical foundation and the development of scientific and practical recommendations for the implementation of reserves efficiency of MR(material resources) of municipal electric companies under production cycle has been examined.
Ключові слова: управління проектами, підприємства міськелектротрансу, матеріальні ресурси.].

17.


Іванюта, П.В. Управління ресурсами та витратами [Текст] : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська за ред. С.М.Іванюти. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320с. – [
Рекомендовано МОН України].

18.
658.7/.8
І-23
Крушельницька, О.В. Управління матеріальними ресурсами [Текст] : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 162с. – [ В запропонованому посібнику викладено основи управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств, використанням матеріальних ресурсів в умовах ринкової економіки. Підручник написаний згідно з типовою програмою, включає 10 тем.
Для студентів виших навчальних закладів та фахівців з питань управління матеріальними ресурсами.
].

19.
658.7/.8
К84
Крушельницька, О.В. Управління матеріальними ресурсами [Текст] : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2007. – 162с. – [ В запропонованому посібнику викладено основи управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств, використанням матеріальних ресурсів в умовах ринкової економіки. Підручник написаний згідно з типовою програмою, включає 10 тем.
Для студентів виших навчальних закладів та фахівців з питань управління матеріальними ресурсами.


Рекомендовано МОН України].

20.
658.7/.8
К84
Лісовський, В.І. Організація управління запасами як чинник економії матеріальних і грошових ресурсів [Текст] / В. І. Лісовський, І. В. Ващенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 233-236.

21.


Мохерремели, А.М. Направления повышения роли материально-технической базы в формировании хозяйственных связей в современных условиях глобализации [Текст] / А. М. Мохерремели // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №2. – С. 67-68.

22.


Нижник, В.М. Економне використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів підприємств: головне завдання сьогодення [Текст] / В. М. Нижник, Т. В. Шумовецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 113-116.

23.


Павлов, П.В. Методологія обліку матеріальних ресурсів [Текст] / П. В. Павлов. – С. 153-156.

24.
338
Ф59
Пивоваров, М.Г. Ефективність управління матеріальними ресурсами підприємства [Текст] / М. Г. Пивоваров, Л. В. Яковенко // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 237-239.

25.


Рабинович, И.А. Экономика и управление материальными ресурсами в народном хозяйстве [Текст] : учеб. пособие / И. А. Рабинович. – К. : Выща школа, 1988. – 424с.

26.
658.7/.8
Р12
Рудь, Ю. Аналіз інформаційних технологій та інструментальних засобів, які використовуються для управління матеріальними ресурсами [Текст] / Ю. Рудь // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 200-204.

27.


Рязанов, А.В. Організація системи управління матеріальними потоками промислового підприємства [Текст] / А. В. Рязанов // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №11. – С. 131-136.

28.


Сарай, Н.І. Удосконалення економічного аналізу використання матеріальних ресурсів (на прикладі підприємств місцевої промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит / Н. І. Сарай. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 1996. – 24с.

29.
658
С20
Сіренко, І.В. Управління матеріальними потоками промислового підприємства на основі логістичного підходу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец.08.06.01 - економіка підприємства та організація виробництва / І. В. Сіренко. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 17с.

30.
658.7/.8
С40
Смиричинська, В. Методичні умови логістичних підходів до організації розподілу фінансових і матеріальних ресурсів у системі державних закупівель [Текст] / В. Смиричинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 662-669.

31.


Стефанишин, Л.С. Еволюція моделей управління матеріальними потоками [Текст] / Л. С. Стефанишин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.1. – С. 55-60. – [В статті розглянуто сучасні концепції управління матеріальними потоками, зокрема, на підприємствах нафтопереробної промисловості, адаптація яких значно підвищить ефективність діяльності постачальницьких служб, оптимізує матеріальні потоки і знизить собівартість нафтопродуктів.
In the article the modern concept of material flows, in particular, on the enterprises of refining industry, which significantly improve the adaptation performance procurement services, optimizing the material flows and reduce the cost of petroleum products.
].

32.


Стрижова, В.Г. Управління матеріальними ресурсами в умовах нестійкого виробничого циклу [Текст] / В. Г. Стрижова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 159-161.

33.


Сугак, І.С. Теоретичні основи ресурсозабезпечення підприємств машинобудування [Текст] / І. С. Сугак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 270-272.

34.


Сьоміна, С.С. Особливості і принципи формування системи управління матеріальними ресурсами [Текст] / С. С. Сьоміна // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 194-197.

35.


Управління матеріально-технічними ресурсами [Текст] : програма курсу, контрольна робота та метод. вказівки для студ. спец."Менеджмент організації " і "Олік і аудит" /  уклад. В.О. Шипуліна. – Хмельницький, 1999. – 19с.

36.
658
Ф33
Федорова, В.А. Економіка підприємств та міжнародних компаній [Текст] : навч. посіб. / В. А. Федорова, О. А. Соловйова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 232с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

37.


Хабер, І.Б. Особливості та тенденції змін в управлінні матеріальними потоками промислових підприємств [Текст] / І. Б. Хабер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.1. – С. 70-75.

38.
658.7/.8
Х15
Хазанович, Э.С. Управление материальными ресурсами [Текст] / Э. С. Хазанович, В. Н. Шестаков. – М. : Экономика, 1987. – 159с.

39.
658
Х76
Хомяков, В.І. Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. – К. : Кондор, 2012. – 432с. – [У посібнику вперше сформульоване поняття потенціалу як здатності збалансованого використання усіх наявних резервів та можливостей для задоволення потреб споживачів шляхом виробництва конкурентоспроможних товарів та послуг. Представлено результати досліджень резервів розвитку потенціалу підприємств різних галузей промисловості. Запропонована методика кількісної оцінки технологічного та структурного впливів на зміну ефективності використання ресурсів підприємствами з урахуванням цінового фактору, наведені приклади оцінки таких впливів.
Для студентів, аспірантів та викладачів економічних факультетів та практичних працівників, які відчувають потребу вдосконалення знань про сучасні ринкові механізми управління економікою.].

40.
658
Х76
Хомяков, В.І. Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. – К. : Кондор, 2007. – 400с. – [Рекомендовано МОН України].

41.
658.7/.8
Х86
Хохлов, М.П. Логістично-реінжиніринговий підхід до управліня матеріальними ресурсами підприємства [Текст] : монографія / М. П. Хохлов, Ю. Ю. Лола. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 188с. – [Запропоновано методичний підхід до класифікації матеріальних ресурсів підприємства за обґрунтованими та запропонованими класифікаційними ознаками, сформовано систему логістичних бізнес-процесів на основі виділення потоків матеріальних ресурсів та ієрархічну систему показників для оцінки їх ефективності, а також наведено модель визначення оптимальних умов доставки та зберігання матеріальних ресурсів на підприємстві.
Рекомендовано для наукових і практичних працівників, які займаються проблемами управління матеріальними ресурсами та відповідними бізнес-процесами на підприємствах, а також для студентів економічних спеціальностей.
].

42.


Хохлов, Н.П. Структура материальных ресурсов и инновационные системы управления [Текст] / Н. П. Хохлов, Ю. Ю. Иващенко // Проблеми науки. – 2006. – №11. – С. 41-45.

43.


Худолій, Л. Управління матеріальними ресурсами в забезпеченні ефективного функціонування комбікормових підприємств [Текст] / Л. Худолій, О. Козаченко // Економіка АПК. – 2007. – №9. – С. 37-43.

44.


Шарко, В.В. Фактори інтенсифікації використання матеріальних ресурсів промислових підприємств [Текст] / В. В. Шарко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 64-68. – [Розкрито сутність інтенсифікації використання матеріальних ресурсів промислових підприємств та запропоновано класифікацію джерел і факторів економії матеріалів як основи підвищення прибутковості промислових підприємств. Рекомендується застосовувати науковообґрунтовану систему факторів, яка у подальшому використовується при формуванні
показників та нормативів, матеріальних витрат і покладена в основу планування та стимулювання ефективного використання матеріальних ресурсів промислових підприємств.
The essence of the intensification of use of material resources industry and proposed a classification of sources and material cost factors as a basis to increase profitability of industrial enterprises. It is recommended to apply scientific and reasonable system of factors, which subsequently used in the formation and performance standards, and material costs as a basis of planning and promotion of efficient use of material resources industry.
Ключові слова: матеріальні ресурси, фактори інтенсифікації, економія матеріалів, промислові підприємства.].

45.


Шукаев, А.И. Модели планирования закупок материальных ресурсов [Текст] / А. И. Шукаев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – №3. – С.84-90.