Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до такої теми статті як: " Проблеми обліку в управлінні витратами підприємства з метою підвищення економічної безпеки".
>>> Зарання дякую!1. 657
А92 Атамас, П.Й. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2009. – 440с.

2.
Белоусова, І.А. Теоретико-методологічні основи визначення виробничих витрат підсистеми економічної безпеки суб`єктів господарської діяльності (сгд) [Текст] / І. А. Белоусова, О. А. Кириченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №18. – С. 26-31.

3. 657
В65 Войнаренко, М.П. Управлінський облік [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 363с.

4.
Довгопол, Н. П(С)БО 16 "Витрати" між фінансовим і управлінським обліком [Текст] / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №6. – С. 3-15.

5.
Довгопол, Н. Побудова аналітичного обліку витрат для забезпечення потреб управління підприємством [Текст] / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №10. – С. 47-55.

6. 657
К88 Кужельний, М.В. Організація обліку [Текст] : підручник / М. В. Кужельний, С. О. Левицька. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с. –

7.
Лоханова, Н. Проблеми обліку і контролю трансакційних витрат у системі управління економічною стійкістю підприємств [Текст] / Н. Лоханова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №1. – С. 161-171.

8. 657
О-17 Облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова за ред. В.Ф. Максімової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 496с.

9.
Огаренко, Т. Удосконалення системи управлінського обліку та аналізу витрат виробництва [Текст] / Т. Огаренко, Г. Бережна // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 162-165.

10. 657
П32 Пилипенко, А.А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об`єднань [Текст] : монографія / А. А. Пилипенко, І. П. Дзьобко, О. В. Писарчук. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 344с.

11. 657
П38 Плиса, В.Й. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – К. : Каравела, 2010. – 480с.

12.
Проданчук, М. Теоретичні засади обліку витрат та калькулювання в системі управління витратами [Текст] / М. Проданчук // Економіка АПК. – 2012. – №2. – С. 62-65.

13.
Радецька, Л.П. Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат у системі управлінського обліку [Текст] / Л. П. Радецька, Ю. В. Єгорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 113-117.

14.
Садовська, І. Обліково-управлінський аспект класифікації трансакційних витрат [Текст] / І. Садовська // Економіка АПК. – 2012. – №4. – С. 85-92.

15.
Сльозко, Т. Методи обліку витрат чи методи управління витратами: проблема дифініцій [Текст] / Т. Сльозко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №4. – С. 16-21.

16.
Сльозко, Т.М. Місце обліку у системі управління витратами [Текст] / Т. М. Сльозко, Ю. В. Сіра, Н. П. Шморгун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 100-103.

17. 657
Т48 Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976с.

18. 657
У67 Управлінський облік [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. А. Шепелюк, І. І. Криштопа. – К. : Кондор, 2012. – 303с.

19. 657
Ф59 Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с.

20.
Хопчан, В.М. Оцінка методів обліку витрат в управлінні діяльністю підприємства [Текст] / В. М. Хопчан // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №15. – С. 50-53.

21.
Христенко, Л.М. Особливості класифікації витрат на забезпечення економічної безпеки [Текст] / Л. М. Христенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 168-172.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “облік витрат”.
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету