Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть знайти літературу на тему реферату:
>>> Особливості використання мотивації маркетинговими менеджерами
>>>
>>> Дякую!

1.
339.138
К73
Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] / Ф. Котлер. – 10-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 752 с : ил.

2.
339.138
М26
Маркетинговий менеджмент [Текст] : навч. посіб. /  за ред. Л.В. Балабанової. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2004. – 354с. – (Вища освіта XXI століття). –

3.
330.341.1
М50
Менеджмент та маркетинг інновацій [Текст] : монографія /  за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2004. – 616с. –

4.
339.138
П24
Пелішенко, В.П. Маркетинговий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. П. Пелішенко. – К. : ЦНЛ, 2003. – 200с. 

5.
339.138
М26
Маркетинговий менеджмент [Текст] : курс лекцій для студ. ЗФН спец. 8.0501.08 "Маркетинг" Інституту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання та слухачів ФПФ. – Суми : СумДУ, 2008. – 123с.

6.
330.341.1
М50
Менеджмент та маркетинг інновацій [Текст] : монографія /  за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2012. – 616с. –

7.
658.8
К56
Ковальчук, С.В. Актуалізація маркетингових стратегій в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств [Текст] : монографія / С. В. Ковальчук. – Хмельницький : Поліграфіст, 2012. – 280с. –

8.
339.138
М26
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [Текст] : зб. тез і доп. 4-ої Міжнар. наук.- практ.конф. 29 вересня - 1 жовтня 2010р. – Суми : Папірус, 2010. – 300с.

9.
339.138
Л48
Лепейко, Т.І. Маркетинговий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, А. В. Котлик, І. О. Кінас. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 104с. –і

10.


Подольчак, Н. Врахування ризику в оцінюванні соціально-економічної ефективності мотивування менеджерів маркетингових підрозділів машинобудівних підприємств [Текст] / Н. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №14(649). – С. 235-244.

11.


Ковальчук, С.В. Маркетингові інструменти підвищення ефективності роботи банківського персоналу [Текст] / С. В. Ковальчук, Р. А. Квасниця // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.2. – С. 10-16. – [Важливим питанням сьогодення є розвиток і робота в складних економічних умовах. А тим більше
робота банків, які за даної ситуації прагнуть використовувати різні інструменти боротьби. І тому
маркетинг на сьогодні є тим інструментом, який допоможе ефективно функціонувати і виконувати всі
функції. Зокрема розвиток, навчання і мотивація персоналу].

12.


Омельченко, К.В. Функциональные сферы использования маркетингового управления мотивацией труда на предприятии [Текст] / К. В. Омельченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 211-215. – [Розглянуто методологію, принципи, функціональні сфери використання механізмів маркетингу в управлінні мотивацією персоналу на підприємстві. Виявлені найбільш можливі сегменти маркетингових досліджень цього процесу.].

13.


Кобець, Д.Л. Маркетинг-менеджмент в системі управління підприємством [Текст] / Д. Л. Кобець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 120-124.

14.


Могилевська, О.Ю. Методологічні основи маркетингового управління підприємством [Текст] / О. Ю. Могилевська // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №11. – С. 16-20.

15.


Журило, В.В. Процедура збору первинної маркетингової інформації при дослідженні споживчої мотивації на ринках технологічних інновацій [Текст] / В. В. Журило // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №1. – С. 23-27.

16.


Зозульов, О. Огляд мотиваційних теорій, що використовуються у практиці маркетингової діяльності [Текст] / О. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2003. – №1. – С. 39-43.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Маркетинговий менеджмент”