Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з підбором літератури для курсової роботи з дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини" на тему:
>>> Інвестування у персонал та його ефективність
>>>
>>> Щиро дякую!

1.
331.108
С13
Савченко, В.А. Управління розвитком персоналу [Текст] : навч. посіб. / В. А. Савченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 351с.

2.
65
Ш24
Шаповалова, Т.В. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Т. В. Шаповалова. – Луганськ : Східноукраїнський нац-ний ун-т ім. Володимира Даля, 2003. – 18с.

3.
658
К43
Кір`ян, В.А. Людський фактор підвищення інноваційного потенціалу підприємств в ринкових умовах [Текст] : Автореферат дисертації на здобут. наук. ступеня к.е.н., спец. 08.09.01 / В. А. Кір`ян. – К. : НАН України, 2006. – 20с.

4.
331
Е45
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / С. М. Пилипенко, М. В. Горобинська, Л. І. Піддубна [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296с. – [Розкрито основні проблеми, що виникають у сфері соціально-трудових відносин. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою. Ґрунтовно викладено механізм функціонування сучасного ринку праці, зайнятості і безробіття, управління продуктивністю, вартістю робочої сили, організацією, нормування та оплати праці, її державне регулювання, аналіз трудових показників.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.].

5.
331.108
М69
Михайлова, Л.І. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 248с. – [В навчальному посібнику висвітлюються теоретичні основи управління персоналом, аналізуються сучасні підходи до формування кадрового складу організацій, викладені практичні завдання та варіанти їх розв`язання, містяться методичні рекомендації проведення ділових ігор, тренінгів, ситуаційних вправ, подані тестові завдання для самоконтролю знань студентів.
Навчальне видання розраховане на студентів і викладачів вищої школи. Може також бути корисним аспірантам, керівникам кадрових служб і організацій та всім, хто цікавиться проблемами сучасного кадрового менеджменту.


Рекомендовано МОН України].

6.
331.108
Г12
Гавкалова, Н.Л. Менеджмент персонала [Текст] : учеб. пособие / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. – Х. : Инжек, 2009. – 296с. – [У навчальному посібнику розглядаються різні аспекти менеджменту персоналу на підприємствах та організаціях, що знаходяться в умовах формування соціально орієнтованого управління. Докладно висвітлені підсистеми менеджменту персоналу. Особлива увага приділяється питанням формування кадровоїполітики на підприємстві, планування, розвитку, оцінки, мотивації персоналу, керівництва й лідерства, формування йрозвитку трудового потенціалу персоналу.
Як новаційні у менеджменті персоналу розглянуті питання ефективності діяльності керівника, а також формування інтелектуального капіталу підприємства.
Навчальний посібник рекомендовано слухачам магістратури, викладачам економічних спеціальностей, аспірантам, студентам. Посібник може бути використаний у діяльності керівників і фахівців, що займаються питаннями менеджменту персоналу підприємств, організацій, наукових установ.


Рекомендовано МОН України].

7.
331.5
У67
Управління розвитком трудового потенціалу підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, В. В. Самойленко [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 256с. – [Розглянуто різні аспекти трудового потенціалу підприємства, які знаходяться в умовах формування соціально орієнтованого управління. Особлива увага приділяється питанням розвитку трудового потенціалу, аналізу розвитку трудового потенціалу підприємства, теоретико-методологічним засадам системного управління розвитком трудового потенціалу підприємства.
Рекомендовано для слухачів магістратури, викладачів економічних спеціальностей, аспірантів, студентів, а також може бути використано у діяльності керівників і фахівців, що займаються питаннями управління персоналом підприємств, організацій, наукових установ.].

8.
331.108
Л48
Лепейко, Т.І. Управління персоналом підприємства в умовах невизначеності (поведінковий підхід) [Текст] : монографія / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 236с. – [Розглянуто теоретико-методологічні, методичні проблеми управління персоналом у сучасних економічних умовах, що характеризуються високим рівнем невизначеності. Викладено авторські підходи до їх вирішення в руслі концепції антикризового менеджменту персоналу підприємства, який ураховує поведінкові особливості кожної окремої категорії працівників вітчизняних промислових підприємств.
Рекомендовано для фахівців з питань управління промисловими підприємствами, антикризових менеджерів, спеціалістів з управління персоналом, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.].

9.
331.108
П14
Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2010. – 338с. – [ Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам детальніше з`ясувати особливості сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.
Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців, правознавців, менеджерів, усіх, хто хоче ознайомитися з основами кадрової роботи.


Рекомендовано МОН України
].

10.
331.108
Б20
Балабанова, Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – К. : Знання, 2011. – 236с. – [Рекомендовано МОН України].

11.
331.108
Г85
Гриньова, В.М. Кадрова реструктуризація на промислових підприємствах [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, Ю. Б. Кракос. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 140с. – [Досліджено, уточнено й систематизовано організаційно-економічні аспекти процесу кадрової реструктуризації, розглянуто науково-теоретичні підходи до діагностики кадрового потенціалу підприемсгва. подано методичні та практичні рекомендації щодо її проведення у процесі кадрової реструктуризації, а також вдосконалено методичні рекомендації щодо оцінки професійно-особистісних характеристик кандидата на керівну посаду. Розглянуто питання ефективного використання кадрового потенціалу підприємства, що надасть допомогу в підготовці фахівців економічного профілю].

12.
331.108
О-17
Облік, аналіз і аудит персоналу [Текст] : навч. посіб. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 260с. – [Розглянуто організаційне, інформаційне й методичне забезпечення аналізу персоналу та сучасний практичний досвід організації аналізу забезпеченості підприємства персоналом, продуктивності праці, витрат на персонал та трудового потенціалу Висвітлено теоретичні основи аудиту персоналу та практичні аспекти організації аудиту дотримання трудового законодавства, аудиту робочих місць роботи служб управління, витрат на персонал та винагород
Рекомендовано для студентів спеціальності "Управління персоналом та економіка працґ всіх форм навчання

Рекомендовано МОН України].

13.
331.108
Р85
Рульєв, В.А. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310с. – [Комплексно висвітлено відповідно до нормативної програми дисципліни «Управління персоналом» широке коло питань: стратегії та політики, ресурсного забезпечення, планування, управління процесами руху кадрів, регулювання трудової діяльності, управління робочим часом працівників, мотивації і стимулювання їх праці, а також ефективності управління персоналом.
Запропоновані запитання і тести до кожної теми у навчальному посібнику дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання студентами навчального матеріалу у процесі самостійної роботи.
Посібник надасть реальну допомогу студентам, аспірантам, підприємцям та спеціалістам, які займаються проблемами управління персоналом.


Рекомендовано МОН України].

14.
005
М50
Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 240с. – [Розглянуто усі аспекти, категорії та положення менеджменту, а саме: сутність менеджменту та його місце в загальній системі управління, еволюцію менеджменту, процес, функції та методи менеджменту, керівництво та лідерство в організації, мотиви та стилі керівництва в системі менеджменту, класифікацію та методичні принципи формування стилів керівництва, управлінські рішення та методи їх оптимізації, сутність комунікацій та їх інформаційне забезпечення, конфлікти та стреси як об`єкти керівництва, ефективність управління тощо. Висвітлено особливості фінансового менеджменту, його функції, концепції та принципи.
Для студентів, екстернів, аспірантів, викладачів вищих закладів освіти, а також менеджерів і підприємців.].

15.
331
П84
Професійне навчання на виробництві [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2. – К. : Науковий світ, 2006. – 336с. – [У збірнику розглядаються теоретико-методологічні і методичні аспекти професійного навчання кадрів на виробництві. Проаналізовано сучасні підходи до формування змісту професійного навчання на виробництві, досвід впровадження інноваційних педагогічних технологій у процес навчання виробничого персоналу.
Для науковців, керівників, педагогів професійно-технічних і вищих навчальних закладів, інститутів шслвдипломної освіти.].

16.
331.108
Г85
Гриньова, В.М. Управління кадровим потенціалом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, Г. І. Писаревська. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 228с. – [Вирішено науково-практичне завдання щодо управління кадровим потенціалом підприємства. Розкрито значення кадрового потенціалу в діяльності промислового підприємства; досліджено теоретичне підґрунтя й сутність категорій "трудовий потенціал" та "кадровий потенціал". Удосконалено теоретичні положення управління кадровим потенціалом команди проекту. Розроблено методичний інструментарій щодо оцінки кадрового потенціалу підприємства. Визначено етапи формування системи управління кадровим потенціалом підприємства Розроблено методичний підхід до оцінки кандидатів на посаду виконавців проекту, що сприятиме формуванню кадро вого потенціалу команди проекту.
Рекомендовано для керівників і фахівців промислових підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.].

17.
331.108
Г12
Гавкалова, Н.Л. Управління витратами на персонал - основа ефективності менеджменту персоналу [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, А. С. Криворучко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 232с. – [Подано комплексні науково-методичні та практичні дослідження з проблем управління витратами на персонал, що є основою ефективності менеджменту персоналу. Проведено аналіз сутності управління витратами на персонал та обґрунтовано оптимізаційні аспекти управління витратами На цій основі зроблено висновки щодо вдосконалення управління ефективністю менеджменту персоналу як складової ефективності підприємства.
Рекомендовано для науковців, викладачів окремих навчальних дисциплін у ВНЗ, аспірантів а також може бути корисно у практиці господарювання при вирішенні питань стосовно управління персоналом промислових підприємств.].

18.
331.108
М26
Маркова, Н.С. Розвиток персоналу [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Маркова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 256с. – [Розглянуто різноманітні аспекти розвитку персоналу на підприємстві Висвітлено питання розробки проекту розвитку персоналу, формування персоналу знаннєбазованої організації, здійснення маркетингу освітніх послуг, системи середньої, професійно-технічної та вищої освіти в Україні Подано основні теми, тестові та практичні завдання, які покликані забезпечити знання головних категорій навчальної дисципліни.
Рекомендовано для студентів магістратури, викладачів, аспірантів, а також для керівників та фахівців, що займаються питаннями HR-менеджменту на промислових підприємствах, в організаціях і наукових установах
].

19.
331.108
С12
Савельєва, В.С. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов. – К. : Професіонал, 2005. – 336с.

20.
331.5
К84
Круп`як, Л.Б. Управління трудовими ресурсами організації [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Круп`як. – К. : Кондор, 2013. – 278с.

21.
331.103
О-64
Організація праці [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова [та ін.] за заг. ред. Данюка В.М. – К. : КНЕУ, 2009. – 332с. – [Розглядаються актуальні питання теорії та практики організації праці Зокрема, становлення та розвиток організації праці, норматявно-правове забезпечення, зв`язок організації праці з корпоративною культурою, кадрове забезпечення, поділ і кооперування праці, планування виробничих завдань, мотивування активної трудової поведінки працівників
Розкриваються методи вдосконалення організації праці на підприємствах проектування трудових процесів, організації колективної праці, організації та обслуговування робочих місць, гуманізації праці в сучасних умовах, економічна та соціальна ефективність організаційних нововведень.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, працівників промислових підприємств.

Рекомендовано МОН України].

22.


Заклета-Берестовенко, О. Підвищення ефективності інвестицій у розвиток персоналу як результат вдосконалення управління [Текст] / О. Заклета-Берестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №4. – С. 77-84.

23.


Камінська, І.Б. Витрати на персонал: понятійно-термінологічний апарат [Текст] / І. Б. Камінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 78-82. – [В статті досліджено генезу понять «робоча сила», «персонал». Здійснено термінологічне розмежування категорій «витрати на персонал», «видатки на персонал» та «інвестиції у персонал». Запропоновано власне визначення поняття
«витрати на персонал».
In the article it was investigated genesis of the concepts of "labor force", "staff." It was done terminological separation of categories "costs for staff", "expenditures for staff" and "investments in staff." It was proposed own definition of "costs for staff".
Ключові слова: персонал, витрати на персонал, робоча сила, інвестиції в людський капітал.].

24.


Нісфоян, С.С. Організаційні регулятори управління витратами на утримання і розвиток персоналу в умовах модернізації машинобудівних підприємств [Текст] / С. С. Нісфоян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.1. – С. 87-91. – [Досліджено необхідність оперування організаційними регуляторами управління витратами на утримання і розвиток персоналу в умовах модернізації машинобудівних підприємств. Розроблено концептуальну схему механізму, що регламентує роботу з персоналом, передбачає дотримання сукупності правил формування, розподілу та використання коштів на утримання і розвиток персоналу.
Ключові слова: управління витратами на персонал, машинобудівні підприємства.
Abstract. Investigated the necessity of institutional controls operation of government expenditure on maintenance and development of personnel in the modernization of machinebuilding enterprises. The conceptual scheme of the mechanism that regulates the
work of the staff, suggests that the set of rules of formation, distribution and use of funds for the maintenance and development of staff.
Keywords: staff costs, machinebuilding enterprises.].

25.


Піхур, А.В. Інвестиції в людський капітал - запорука підвищення якості робочої сили [Текст] / А. В. Піхур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 122-126. – [В статті визначено та проаналізовано напрямки розвитку системи освіти робочої сили, джерела та економічні важелі активізації інвестування у її розвиток. Проаналізовано обсяг інвестицій в освіту працівників Хмельниччини, зроблено висновки та запропоновано заходи для посилення економічної результативності інвестицій в людський капітал.].

26.


Гавловська, Н.І. Мотивація персоналу у системі інвестиційного менеджменту [Текст] / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 93-98.

27.


Федоряк, Р. Методи визначення віддачі від витрат на найм персоналу [Текст] / Р. Федоряк // Економіка та держава. – 2012. – №2. – С. 95-97.

28.


Балдинюк, А.Г. Ефективність інвестицій у навчання персоналу [Текст] / А. Г. Балдинюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №8. – С. 14-16.

29.


Гавкалова, Н.А. Дослідження впливу витрат на персонал на ефективність діяльності підприємства [Текст] / Н. А. Гавкалова, А. С. Криворучко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 18-20.

30.


Миронова, Л.Г. Оцінювання ефективності управління трудовим потенціалом підприємства на основі рейтингового підходу [Текст] / Л. Г. Миронова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 45-47.

31.


Бондаренко, О.О. Інвестиції у персонал як фактор формування та розвитку його компетенцій [Текст] / О. О. Бондаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №6. – С. 14-15.

32.


Кудрина, Е. Звездные войны [Текст] / Е. Кудрина // Компаньон. – 2005. – №50. – С. 22-25. – [Талантливый персонал - необходимое условие для успешности компаний].

33.


Пряникова, Ю. Уроки персональной "кройки" [Текст] / Ю. Пряникова // Компаньон. – 2005. – №7. – С. 28-34. – [Современная практика набора компаниями персонала из молодых людей без опыта].

34.


Підгірний, С. Інвестиції в розвиток персоналу [Текст] / С. Підгірний // Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – 2001. – №6-7. – С.16-17.

35.


Олуйко, В. Створення системи кадрового оновлення або інвестиції в кадри [Текст] / В. Олуйко // Університетські наукові записки. – 2012. – №2. – С. 11-22.

36.


Шевченко, Н. Эффективные инструменты тимбилдинга [Текст] / Н. Шевченко // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №9-10. – С. 91.

37.


Невядомская, Н. Корпоративное страхование жизни как способ соцзащиты и инвестиций в персонал [Текст] / Н. Невядомская // Управление персоналом ( укр.). – 2008. – №5. – С. 64-66.

38.
330.342.146
Ф79
Гавкалова, Н.Л. Інвестиції в персонал як основа ефективного управління [Текст] / Н. Л. Гавкалова, Н. М. Зубчинська // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 39-42.
Радимо також звернутись до БД "Навігатор інтернет-русурсів за профілем університету" (розділ "Економіка праці") на сайті НБ ХНУ(див.Ресурси Інтернет-інформаційні ресурси....), а також рубрик БД "Електронний каталог" ( рубрики кадри-персонал, планування персоналу, розвиток персоналу та ін.).