Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіти, будь ласка, знайти літературу для реферату на тему:
>>> "Особливості побудови системи управління персоналом з урахуванням управлінського менталітету вітчизняних керівників".


Яновский, А.М. Особенности национального менталитета управления персоналом [Текст] / А. М. Яновский // Менеджмент и кадры: психология управления,соционика. – 2003. – №8. – С.7-11.


Сердюк, О.Ю. Трудовой менталитет в системе мотивационного управления [Текст] / О. Ю. Сердюк, Я. Л. Полянская // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 170-173.


Лилик, І.В. Соціальні цінності та ментальність як фактор інтенсифікації технологій маркетингового управління [Текст] / І. В. Лилик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 21-26. – [В статті розглянуто місце ментальності у формуванні маркетингових цінностей та необхідність врахування особливостей ментальності різних народів в процесі просування маркетингу як філософії бізнесу в нових ринкових постсоціалістичних країнах. Зроблено спробу проаналізувати вагомість ментальності як фактору впровадження маркетингу в економічну діяльність підприємств.
In the article the place of mentality in forming of marketings values and necessity of account of features of mentality of different people is considered in the process of advancement of marketing as business philosophy in new market postsocialistichnikh countries. An attempt to analyse ponderability of mentality as to the factor of introduction of marketing in economic activity of enterprises is done.
Ключові слова: соціальні цінності, ментальність, управління, маркетингове управління, імплементація маркетингу.].


Кудря, Я.В. Сутність і особливості ментальності учасників корпоративного управління у промисловості в умовах розвитку інтеграційних процесів [Текст] / Я. В. Кудря // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т3. – С. 47-50. – [Ефективність управління акціонерними товариствами (корпораціями) у промисловості нерідко залежить від ментальності учасників корпоративного управління. Тому врахування сутності і особливостей ментальності
учасників корпоративного управління набуває теоретичного й практичного значення. У роботі на прикладі корпорацій в машинобудуванні (КМБ) автором висвітлюється сутність, перелічуються ознаки, визначаються риси і
встановлюються особливості ментальності учасників корпоративного управління.
Effectiveness of joint stock companies (corporations) in the industry often depends on the mentality of the participants of corporate governance. Therefore, taking into account the nature and characteristics of members of corporate management mentality takes theoretical and practical importance. On the example of corporations in engineering (CIE), the author highlights the essence, lists features, features are defined and set features members of corporate management mentality.
Ключові слова: акціонерне товариство, корпорація, корпоративне управління, учасники корпоративних відносин, машинобудування, промисловість.].

Радимо також переглянути в разі необхідності рубрики "Психологія управління" та "Психологія менеджменту"

Додатково:

1 331.108
Б82 Борисова, Е.А. Управление персоналом для современных руководителей [Текст] / Е. А. Борисова. – СПб. : Питер, 2003. – 445с. – (Теория и практика менеджмента).

2. 159.9
Л72 Лозниця, В.С. Психологiя менеджменту: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лозниця. – К. : ЕксОб, 2001. – 512с. – [ Посібник складається з двох книг і є логічно розгорнутим, значно доповненим та удосконаленим варіантом навчального посібника, який вийшов за цим самим авторством у 1997 р. Перша книга, в якій викладена теорія, містить наукову новизну і заслужила схвальну оцінку фахівців. Матеріал другої книги, напрацьований протягом п`яти років на практичних заняттях, публікується вперше і є своєрідним «ноу-хау» автора. Це - авторські сценарії тренінгів; методики «вступу» в рольові ігри, перекладені вперше з німецької; вперше розроблені управлінські завдання, які базуються на випробуваних часом психологічних методиках, а також перекладені українською, адаптовані і місцями доопрацьовані психологічні тести.

3. 159.9
Л15 Ладанов, И.Д. Психология управления рыночными структурами: Преобразующее лидерство [Текст] / И. Д. Ладанов. – М. : Перспектива, 1997. – 288с. – [ В книге анализируются вопросы психологии управления рыночными структурами. Представленные проблемы излагаются с позиций современного менеджмента. При раскрытии всех тем книги используется разнообразный психологический инструментарий.
Книга рекомендуется широкому кругу читателей: народным депутатам, администраторам, руководителям организаций, бизнесменам и слушателям школ бизнеса. Она будет полезна студентам ВУЗов всех специальностей, а также ревнителям психологии.
].

4. 331.108
Г61 Головнева, И.В. Психологические основы кадрового менеджмента [Текст] : учеб. пособие / И. В. Головнева. – К. : Кондор, 2008. – 172с. – [Рекомендовано МОН Украины].

331
Л84 Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. – [До книги додається CD-диск]. – [Розглядаються сучасні концептуальні основи економіки праці: теоретичні погляди, методологія, сутність і зміст понять про працю, її продуктивність, ринок праці. З позицій ринкової економіки викладені традиційні питання організації, нормування та оплати праці. Розкриваються сутність та зміст соціально-економічних відносин у галузі праці.
Як складові соціального механізму регулювання трудових відносин розглядаються соціальна політика, проблеми зайнятості, безробіття, механізм реапізації громадянами права на працю, соціальне партнерство, управління персонаїом.

5. 331.108
Г12 Гавкалова, Н.Л. Соціально-економічні аспекти забезпечення ефективності кадрового менеджменту [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, Т. В. Кайнова. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 236с. – [Подано комплексні науково-методичні та практичні дослідження з проблем забезпечення ефективності кадрового менеджменту та соціально-економічної ефективності менеджменту персоналу. Проведено аналіз сутності ефективності кадрового менеджменту та обґрунтовано соціально-економічні аспекти його забезпечення. На цій основі зроблено висновки щодо вдосконалення методичного забезпечення соціально-економічної ефективності кадрового менеджменту.

6. 331
Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні). – [Матеріал посібника включає базові положення і методичні основи економіки праці і соціально-трудових відносин та охоплює всі теми, передбачені навчальною програмою. Питання для самоконтролю, рекомендована література дозволять забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи, сприятимуть формуванню практичних врийомів і навичок логічного мислення.
Навчальний

7. 331
Н19 Назарова, Г.В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, М. А. Мащенко. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 232с. – [Розглянуто теоретико-методологічні засади та практичні положення підвищення ефективності найманої праці засобами матеріальної мотивації персоналу з метою підвищення кінцевих фінансово-економічних показників діяльності підприємств.
Рекомендовано для фахівців у галузі економіки та управління, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.].

8. 331.108
Г85 Гриньова, В.М. Кадрова реструктуризація на промислових підприємствах [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, Ю. Б. Кракос. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 140с. – [Досліджено, уточнено й систематизовано організаційно-економічні аспекти процесу кадрової реструктуризації, розглянуто науково-теоретичні підходи до діагностики кадрового потенціалу підприемсгва. подано методичні та практичні рекомендації щодо її проведення у процесі кадрової реструктуризації, а також вдосконалено методичні рекомендації щодо оцінки професійно-особистісних характеристик кандидата на керівну посаду. Розглянуто питання ефективного використання кадрового потенціалу підприємства, що надасть допомогу в підготовці фахівців економічного профілю].

9. 331.108
Р85 Рульєв, В.А. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310с. – [Комплексно висвітлено відповідно до нормативної програми дисципліни «Управління персоналом» широке коло питань: стратегії та політики, ресурсного забезпечення, планування, управління процесами руху кадрів, регулювання трудової діяльності, управління робочим часом працівників, мотивації і стимулювання їх праці, а також ефективності управління персоналом.

10. 331.108
О-55 Олуйко, В.М. Кадри в регіоні України: становлення та розвиток [Текст] / В. М. Олуйко за ред. Н.Р. Нижник, Г.І. Лелікова. – К. : Наук. світ, 2001. – 237с.

11.
Власова, Н.М. Система организации эффективного управления персоналом предприятий в условиях рыночной экономики [Текст] / Н. М. Власова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 54-59.

12.
Крикуненко, Д.О. Розробка системи демотивації персоналу як одного з елементів мотиваційного управління на підприємстві [Текст] / Д. О. Крикуненко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 212-217.

13.
Стрехова, С.В. Взаємозв`язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом [Текст] / С. В. Стрехова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 225-233.

14.
Даниленко, О.А. Особливості діагностики системи управління персоналом на стадіях життєвого циклу організації в умовах конкурентного середовища [Текст] / О. А. Даниленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №8. – С. 97-102.

15.
Ігнатьєва, І.А. Удосконалення системи стратегічного управління персоналом сучасного підприємства [Текст] / І. А. Ігнатьєва, Т. М. Сидоренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 294-298.

16.
Осіпова, А.Ю. Аналіз теоретичних основ формування ефективної системи управління персоналом [Текст] / А. Ю. Осіпова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 45-52.

17.
Синицька, О.І. Вплив корпоративної культури на ефективність системи управління персоналом підприємства [Текст] / О. І. Синицька, С. В. Стрехова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 82-85.

18.
Ткаченко, А.М. Управління персоналом - важлива складова системи управління підприємством [Текст] / А. М. Ткаченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 103-106. – [Досліджено важливість управління персоналом суб’єкта господарювання як невід’ємної складової управління підприємством. Показані основні навички, які необхідні для фахівця. Розглянуто соціальну політику на прикладі Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК).].

19.
Стеценко, Н.А. Тенденції і закономірності розвитку систем управління персоналом у сучасних умовах господарювання [Текст] / Н. А. Стеценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 140-144. – [В статті проаналізовано основні тенденції і закономірності розвитку систем управління персоналом на трансформаційному етапі розвитку України, запропоновано визначення управління персоналом, визначено його мету та зміст роботи.].

20.
Новікова, О.С. Формування мотиваційного механізму в системі управління персоналом [Текст] / О. С. Новікова, О. В. Ліпська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 127-131.

21.
Волянська-Савчук, Л.В. Оцінка ефективності діючої системи управління персоналом на підприємствах [Текст] / Л. В. Волянська-Савчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 74-78. – [В роботі дана оцінка ефективності діючої системи управління персоналом на підприємствах машинобудування Хмельницької області. Проаналізовано кількість найманих працівників за видами економічної діяльності машинобудівних підприємств Хмельницької області, рівень заробітної плати на підприємствах
машинобудування Хмельницької області.
22.
Лутай, Л.А.Ш.В.О. (Лутай, Л. А. Шпандарук В. О.) Дослідження ефективності системи управління персоналом на підприємствах [Текст] / Л. А. Лутай // Економіка розвитку. – 2013. – №3. – С. 82-86.

23.
Корсаков, Д.О. Організаційна діагностика системи управління персоналом підприємства [Текст] / Д. О. Корсаков // Економіка розвитку. – 2011. – №3. – С. 84-88.

24.
Этапы развития системы управления персоналом [Текст] // Контроль. – 2009. – №11-12. – С. 108-117.

25.
Яновський, А. Особенности национальных систем управления персоналом [Текст] / А. Яновський // Отдел кадров. – 2004. – №15. – С. 4-7.

26.
Перетятько, А. Розробка ефективної системи управління персоналом [Текст] / А. Перетятько, О. Таряник // Персонал. – 2008. – №1. – С. 43-45.

27.
Ягунова, Н. Оценка деятельности персонала как основа построения системы управления [Текст] / Н. Ягунова, М. Смагина // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №7. – С. 86-95.