Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Потрібна література з електронного ресурсу та назву книг з бібліотеки ХНУ на тему:"Закономірності економічної поведінки виробника".
>>> Знайдіть будь ласка ще і наукові статті присвячені цій темі.
>>> PS раніше запит подавав, знайшли дуже мало літератури, пишу курсову, на вас вся надія, інтернет з темою не справляється, мало корисних даних видає

На жаль,більш конкретної інформації не знайдено в електронному каталозі НБ ХНУ. Радимо переглянути рубрики "економічна культура" та "економічна поведінка", "економічна психологія" в ЕК НБ ХНУ.


1. 330
С90 Сур`як, А.В. Основи економічної культури [Текст] : навч. посіб. / А. В. Сур`як. – К. : Кондор, 2004. – 256с. – [ У навчальному посібнику аналізуються основні проблеми теорії і практики економічної культури в умовах ринкової трансформації, розкриваються нові теоретико-методологічні засади сутності економічної культури та обґрунтовуються прикладні рекомендації зміни — зростання економічної культури ринкового типу.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти.
].

2. 330
К20 Капленко, Г.В. Формування економічної поведінки підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Г. В. Капленко. – Львів : Ін-т регіональних досліджень, 2005. – 20с.

3. 159.9
Н34 Наумік, К.Г. Економічна психологія [Текст] : навч. посіб. / К. Г. Наумік. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 276с. – [Рекомендовано МОН України].

4. 159.9
Л71 Ложкін, Г.В. Економічна психологія [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, В. Л. Комаровська, Н. Ю. Воленюк. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Видавн. Дім "Професіонал", 2008. – 464с. – [Рекомендовано МОН України].

5.
Колодрубська, Н.В. Інституціональні зміни та їхній вплив на економічну поведінку суб`єктів господарювання [Текст] / Н. В. Колодрубська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1. – С. 16-25.

6.
Возьний, К.З. Економічна поведінка людини та ії ментальні мотиви [Текст] / К. З. Возьний // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №5. – С. 3-15.

7.
Карачина, Н.П. Методологічні аспекти моделювання економічної поведінки підприємств [Текст] / Н. П. Карачина, О. В. Лазарчук, Н. І. Ганзієнко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №1. – С. 14-19.

8.
Лагутіна, Т. Соціально-психологічні аспекти економічної поведінки в перехідному суспільстві [Текст] / Т. Лагутіна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №1. – С. 105-110.

9.
Карачина, Н. Концептуалізація взаємозв`язку та взаємообумовленості категорій "економічна поведінка", та "стратегія" підприємств [Текст] / Н. Карачина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 275-282.

10.
Вергелес, Т. Модифікація моделі людини в теоріях поведінкової економіки [Текст] / Т. Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №4. – С. 102-111.

11.
Усачева, Г. (Усачева, ГМ.) Генезис экономического поведения с позиций рационального и морального в системе мотивационного механизма [Текст] / Г. Усачева, В. М. Божко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 66-70. – [У статті розглянуто основи взаємозв’язку раціональності та моральності в економічній поведінці суб’єктів. Обгрунтовано вплив ментальних характеристик українського суспільства на мотивацію його дій у соціально-економічному житті. Запропоновано перспективи подальших досліджень на підставі співвідно-шення раціональності та моральності.].

12.
Павлов, И. Поведенческая теория - позитивный подход к исследованию экономической деятельности [Текст] / И. Павлов // Вопросы экономики. – 2007. – №6. – С. 64-79.

13.
Балакірєва, О.М. Ціннісні пріоритети та економічна поведінка населення України [Текст] / О. М. Балакірєва, А. Ноур // Економіка і прогнозування. – 2007. – №1. – С. 137-153.

14.
Белоусенко, М. Модели экономического поведения человека: неоинституциональный подход (сравнительный анализ) [Текст] / М. Белоусенко // Економіка розвитку. – 2005. – №4. – С. 119-121.

15.
Розенфельд, О. Тези до загальної теорії корисності й економічної поведінки [Текст] / О. Розенфельд // Економіка України. – 2007. – №10. – С. 52-58.

16.
Балакірєва, О. Вплив соціально-економічної нерівності на економічну поведінку населення України [Текст] / О. Балакірєва, А. Ноур // Економіка України. – 2011. – №11. – С. 60-68.

17.
Ядранський, Д.М. Підходи до моделювання економічної поведінки індивідів [Текст] / Д. М. Ядранський // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №5-6. – С. 3-6.

18.
Карачина, Н.П. Простір взаємозв`язку економічної поведінки із визначеними концепціями розвитку підприємства [Текст] / Н. П. Карачина // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №1-2. – С. 54-58.

19. 63
Н34 Максимець, Ю.В. Типи підприємців у вимірі поведінкової активності в сучасних умовах економічного розвитку [Текст] / Ю. В. Максимець // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 262-266.

20.
Левкин, Н. Доверие и организационная культура современной системы предпринимательства [Текст] / Н. Левкин // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №6. – С. 21-26.

21.
Іващенко, О. Про анатомію економічної нерівності в сучасній Україні: соціологічні досліди [Текст] / О. Іващенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. – №4. – С. 29-55.

22.
Пилипенко, В. Поведінка населення за ринкових умов: соціологічний аналіз [Текст] / В. Пилипенко // Україна: аспекти праці. – 2006. – №6. – С. 48-51.