Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи з макроекономіки на тему: "Сучасні аспекти класифікації та причини банкрутства".

Радимо також при потребі переглянути такі теми БД "Електронний каталог" НБ ХНУ: аналіз ймовірності банкрутства підприємства, банкрутство підприємства, механізм банкрутства,прогнозування банкрутства, правове регулювання банкрутства=банкрутство, неплатоспроможність підприємств. Звертайтесь також до повнотекстової БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету"(розділ "Економіка підприємства")та електронної бібліотеки НБ ХНУ.


1.
34(477)
Т45
Тітов, М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти [Текст] : монографія / М. І. Тітов за наук. ред. Гайворонського В. М. – Х. : Фірма "Консум", 1997. – 192с.

2.
658.14/.17
Т35
Терещенко, О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств [Текст] : навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2000. – 412с. – [ У посібнику вперше в Україні комплексно розкрито головні механізми управління санацією, реструктуризацією та банкрутством підприємств і банківських установ. Висвітлено економічний зміст та порядок здійснення фінансового оздоровлення, наведено методику санаційного аудиту й подано рекомендації щодо складання програми та плану санації із зазначенням її внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел. Докладно розглянуто нормативно-методичне забезпечення процесів санації в Україні на найважливіші економіко-правові аспекти банкрутства й ліквідації підприємств. На конкретних прикладах досліджено тактику кредиторів, зокрема банків, у відносинах з фінансово неспроможними боржниками, а також з`ясовано особливості санації банківських установ. Значну увагу приділено організації контролінгу та розробці стратегії санації на підприємствах, проаналізовано роль контролінгу в запобіганні фінансовій кризі суб`єкта господарювання та успішній реалізації відповідної санаційної концепції.].

3.
34(477)
З-19
Законодавство України про банкрутство [Текст] /  шеф-ред. Ковальський В.С. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 336с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №4, 2002).

4.
34
Б23
Банкрутство [Текст] : практичні аспекти. – К. : Центр комерційного права, 2001. – 88с.

5.
658.14/.17
Ч-46
Череп, А.В. Фінансова санація та банкрутство суб`єктів господарювання [Текст] : підручник / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2009. – 380с. – [У період ринкових реформ велика частина українських підприємств опинилася у важкому економічному стані. Це пов`язано не тільки із загальною ситуацією в країні, а й із слабкістю фінансового управління на підприємствах. Відсутність навиків адекватної оцінки власного фінансового стану, аналізу фінансових наслідків схвалюваних рішень поставили багато кого з них на грань банкрутства. Отже знання методів фінансового аналізу, уміння розробити план оздоровлення підприємства стали необхідною передумовою ефективного управління суб`єктом господарювання.
Від міри економічної відповідальності суб`єктів господарювання залежить ефективність будь-якої економіки.
Основною метою підручника є розкриття фінансових аспектів банкрутства підприємств і огляд українського законодавства про банкрутство. Для досягнення поставленої мети у підручнику вирішені наступні задачі:
• Розкрита сутність поняття банкрутства, визначено види, вказано основні причини банкрутства підприємств.
• Описано українську і західні методики оцінки потенційного банкрутства і зроблено необхідні висновки про умови їх застосовності.
• Описано особливості фінансового стану підприємств на різних стадіях банкрутства.
• Розкрито шляхи виходу українських підприємств з кризової ситуації.
• Зроблено огляд українського законодавства про банкрутство.
Для студентів та викладачів економічних факультетів вузів III та IV рівнів акредитації, менеджерів, фінансистів, маркетологів, а також спеціалістів в сфері прийняття управлінських рішень.


Рекомендовано МОН України].

6.
658.14/.17
П50
Полінкевич, О.М. Фінансова санація та банкрутство підприиємств [Текст] : навч. посіб. / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук. – К. : ЦУЛ, 2011. – 400с. – [ У посібнику розглянуті актуальні питання фінансової санації та банкрутства підприємств в Україні, визначені методичні підходи до оцінювання санаційної спроможності, результативності виконання плану санації, розкритий механізм проведення судової та досудової санації, реструктуризації підприємств. Значна увага приділяється аспектам санації, реструктуризації та банкрутства державних підприємств, а також підприємств різних форм власності і видів економічної діяльності.
Для наукових працівників, спеціалістів у сфері управління, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти. За допомогою цього навчального посібника спеціалісти фінансової сфери мають можливість набути базової підготовки з питань антикризового управління і навчитися приймати кваліфіковані ан* тикризові рішення.


Рекомендовано МОН України].

7.
658.14/.17
Ф59
Фінансова санація та банкрутство підприємств [Текст] : метод. вказівки для самостійного вивч. дисц. для студ. спец. "Фінанси і кредит" /  уклад.: К.Л. Ларіонова, Донченко Т.В. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 150с.

8.


Іллічевський, C.O. Комплексне моделювання процесу банкрутства страхової компанії [Текст] / C. O. Іллічевський // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 283-288.

9.


Прокопчук, С.І. Критичний аналіз критеріїв оцінювання ризику ймовірного банкрутства (на прикладі підприємств ЗБВ України) [Текст] / С. І. Прокопчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – С. 161-170.

10.


Бірюков, О. Етапи стиановлення законодавства про банкрутство в Україні: уроки і перспективи [Текст] / О. Бірюков // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.99. – С. 95-101.

11.


Бірюков, О. Розвиток концепції законодавства про банкрутство в Україні на зламі віків [Текст] / О. Бірюков // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №1,Вип.105. – С. 15-21.

12.
378
А43
Романюк, А.А. Побудова системи антикризового управління підприємством при загрозі банкрутства [Текст] / А. А. Романюк // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 167-170.

13.


Дутковський, Б. Банкрутство за новими правилами: розпорядження майном боржника [Текст] / Б. Дутковський // Бухгалтерія. – 2013. – №18-19. – С. 74-76.

14.


Семенов, Г. Діагностика банкрутства підприємства [Текст] / Г. Семенов, О. Єропутова, О. Плаксюк // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 170-176.

15.


Кучеренко, С. Нормативно-правове регулювання банкрутства підприємства в економіці України [Текст] / С. Кучеренко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №3. – С. 7-14.

16.


Грушевицька, А.Б. Причини і організація протидії банкрутству [Текст] / А. Б. Грушевицька // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 1999. – №5,Ч.2. – С.65-67.

17.


Олійник, А.В. Тенденції розвитку ринку міжбанківського кредитування в системі протидії банкрутству комерційних банків [Текст] / А. В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 125-130.

18.


Каткова, Н.В. Санація підприємств в умовах реформування законодавства про банкрутство [Текст] / Н. В. Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 84-87.

19.


Бервенова, Т.М. Реформування законодавства про банкрутство в умовах відновлення економіки [Текст] / Т. М. Бервенова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 133-137.

20.


Ларіонова, К.Л. Удосконалення інституту банкрутства як основа для оздоровлення економіки України [Текст] / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 23-28. – [В статті виділено та проаналізовано основні етапи реформування інституту банкрутства за роки незалежності України. Висвітлено особливості функціонування інституту банкрутства в системі державного регулювання ринкових відносин та формування надійного правового середовища, яке повинне забезпечити ефективний захист кредиторів і підприємств від ризику втрати контролю над власністю внаслідок недобросовісного застосування процедур банкрутства.
The article highlighted and analyzed the main stages of bankruptcy reform since the independence of Ukraine. Also the ьarticle contains an investigation of bankruptcy institution functioning features in the state regulation of market relations; a process
of a reliable legal environment formulating, which should effectively protect lenders and companies against the risk of loss of control over the property as a result of unfair application of bankruptcy procedures.
Ключові слова: інститут банкрутства, банкрутство, підприємство-боржник, арбітражний-керуючий.].

21.


Троц, І.В. Стратегічні напрями вирішення проблеми банкрутства на підприємстві [Текст] / І. В. Троц // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 36-40. – [У статті досліджені і систематизовані стратегічні напрями подолання та недопущення банкрутства підприємств в сучасних динамічних умовах господарювання.
The article explored and systematized strategic directions of overcoming and prevention of bankruptcy in modern dynamic business environment.
Ключові слова: реінжиніринг, економічна безпека, контролінг, система раннього попередження та реагування, антикризове управління, механізми фінансової стабілізації, санація, реструктуризація.].

22.


Квасницька, Р.С. Етапність проведення діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства [Текст] / Р. С. Квасницька, І. М. Кордонець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 130-135.

23.


Бабицька, О.О. Використання моделей прогнозування банкрутства при оцінці фінансового стану сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. О. Бабицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 97-102. – [У статті розглянуто ймовірність настання банкрутства сільськогосподарських підприємств із застосуванням моделей передбачення банкрутства. На прикладі підприємств Лебединського району Сумської області досліджено їх фінансовий стан та запропоновано основні санаційні заходи, спрямовані на уникнення банкрутства.
The article considers offensive bankruptcy probability for agricultural enterprises with application of bankruptcy foresight models. Financial state of enterprises in Lebedin District of the Sumy Region has been studied and the solvent restoring methods,
that can be used to avoid the bankruptcy, has been offered.
Ключові слова: банкрутство, поточна платоспроможність, коефіцієнт покриття, коефіцієнт покриття власними засобами, коефіцієнт Бівера, Z-рахунок Альтма, модель Спрингейта, універсальна дискримінантна модель.].

24.


Квасницька, Р.С. Удосконалення діагностики загрози банкрутства вітчизняного підприємства [Текст] / Р. С. Квасницька, І. М. Кордонець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 86-93.

25.


Ситник, Л.С. Напрями вдосконалення механізму банкрутства підприємств в Україні [Текст] / Л. С. Ситник, Т. М. Бервенова, І. Ф. Череповська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.3. – С. 34-38.

26.


Гулько, Л.Г. Банкрутство підприємств: сучасні тенденції і перспективи [Текст] / Л. Г. Гулько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 98-101.

27.


Рудаченко, О.О. Основні моделі прогнозування банкрутства підприємств [Текст] / О. О. Рудаченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 40-45. – [В даній статті наведені проблеми житлово-комунального господарства. Основні проблеми ЖКГ згруповано та розподілено їх за напрямками. Визначено поняття «банкрутство». Розглянуто основні моделі прогнозування банкрутства
видатних вчених-економістів: Альтмана, Ліса, Таффлера, Тішоу.
Ключові слова: житлово-комунальне господарства, фінансовий стан, прогнозування.
In this article burning issues of municipal economy have been stated. The fundamental problems of municipal economy are grouped and divided into their sectors. The term ‘bankruptcy’ has been brought to light. The basic patterns of business
forecasting made by the prominent scholars of economics, namely Altman, Lees, Toffler, Tishaw have been considered.
Keywords: municipal economy, liquidity statement, forecasting.
].

28.


Суббот, А. Шляхи вдосконалення механізму процедури банкрутства в Україні на основі міжнародного досвіду [Текст] / А. Суббот // Віче. – 2014. – №18. – С. 24-29.

29.


Суббот, А. Шляхи вдосконалення механізму процедури банкрутства в Україні на основі міжнародного досвіду [Текст] / А. Суббот А. Суббот // Віче. – 2014. – №18. – С. 24-28.

30.


Левченко, Н.М. Удосконалення методики діагностики імовірності банкрутства підприємства [Текст] / Н. М. Левченко, М. Г. Федорець // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 151-158.

31.


Прушківський, В.Г. Стратегія запобігання банкрутства підприємства [Текст] / В. Г. Прушківський, О. А. Лемешко // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 177-180.

32.


Нусінова, О.В. Діагностика ймовірності банкрутства з урахуванням заборгованості перед афілійованими особами [Текст] / О. В. Нусінова // Економіка розвитку. – 2011. – №4. – С. 39-43.

33.


Прокопчук, С. Аналіз світових підходів до пошуку оптимальних критеріїв банкрутства [Текст] / С. Прокопчук // Економіка та держава. – 2012. – №2. – С. 87-90.

34.


Сердюков, К.Г. Протиправні банкрутства як елемент тіньового інституту неплатоспроможності [Текст] / К. Г. Сердюков, В. В. Гой // Економіка та держава. – 2013. – №10. – С. 96-98.

35.


Транченко, О.М. Прогнозування банкрутства в контексті забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства [Текст] / О. М. Транченко // Економіка та держава. – 2013. – №12. – С. 44-46.

36.


Крисак, А.О. Шляхи вирішення проблем оцінки ризику банкрутства малих підприємств [Текст] / А. О. Крисак, О. О. Попова, О. А. Алексеєнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 43-46.

37.


Прокопчук, С.І. Критичне осмислення еволюції світових методів прогнозування банкрутства [Текст] / С. І. Прокопчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №15. – С. 68-71.

38.


Прокопчук, С.І. Прогнозування імовірних причин банкрутства методом імітаційного моделювання (на прикладі заводів ЗБК України) [Текст] / С. І. Прокопчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №19. – С. 70-75.

39.


Ніколаєв, І. Захист прав кредиторів при банкрутстві: історія українських мораторіїв на примусове стягнення боргів [Текст] / І. Ніколаєв // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №3. – С. 53-56.

40.


Латинін, О. Загальна характеристика способів захисту прав кредиторів у відносинах неспроможності (банкрутства) [Текст] / О. Латинін // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №5. – С. 33-36.

41.


Поляков, Б. Реформа законодавства про банкрутство в Україні [Текст] / Б. Поляков // Право України. – 2012. – №6. – С. 292-295.

42.


Бірюков, О. Банкрутство у сучасному міжнародному приватному праві [Текст] / О. Бірюков // Право України. – 2013. – №7. – С. 48-54.

43.
338(477)
П78
Денісова, А. Основні напрямки запобігання банкрутства підприємств [Текст] / А. Денісова, К. Даріонова // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 154-155.

44.
338(477)
П78
Кордонець, І. Антикризові заходи при виникненні загрози банкрутства підприємства [Текст] / І. Кордонець, Н. Хрущ // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 157-160.

45.


Ящук, Д. Розробка моделей класифікації українських підприємств за ймовірністю банкрутства з використанням дискрімінального аналізу та методу дерев рішень [Текст] / Д. Ящук, О. Чернак, В. Монаков // Статистика України. – 2011. – №2. – С. 59-64.

46.


Яковлєв, О. Становлення та історичні етапи розвитку інституту банкрутства в Україні [Текст] / О. Яковлєв // Університетські наукові записки. – 2010. – №2. – С. 140-148.

47.


Хомутенко, В.П. Процедура банкрутства національних кредитних спілок: проблемні питання [Текст] / В. П. Хомутенко, А. П. Чередніченко, О. Г. Волкова // Фінанси України. – 2011. – №10. – С. 85-92.

48.


Нескородєва, І.І. Діагностика банкрутства підприємства з використанням технології факторного аналізу [Текст] / І. І. Нескородєва, С. А. Пустовгар // Фінанси України. – 2014. – №7. – С. 114-125.