Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> підготовка соціальних педагогів до реалізації соціально-захисної функції (магістерська робота)


1.
378
М5
Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для магістрантів спеціальности "Соціальна педагогика" [Електронний ресурс]. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 33с.

2.


Бессонова, Т. Застосування методів практичної психокореції у системі психолого-педагогічного захисту соціально занедбаних дітей і підлітків [Текст] / Т. Бессонова // Педагогіка і психологія професійної освітиПедагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – №6. – С.310-315.

3.


Бессонова, Т.И. З досвіду організації підготовки практичних психологів освітніх закладів м. Севастополя до впровадження системи психолого-педагогічного захисту соціально занедбаних дітей та підлітків [Текст] / Т. И. Бессонова // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №5. – С. 59-62.

4.


Кічук, Я.В. Соціальний педагог - професія захисту, домінанта сучасних наукових досліджень [Текст] / Я. В. Кічук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – №2. – С. 71-77.


1.
378
А43
Скиба, М.Є. Підготовка педагогів в сучасних соціальних умовах [Текст] / М. Є. Скиба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2005. – С. 3-8.

2.


Мацкевіч, Ю.Р. Особливості підготовки соціальних педагогів в умовах вищої школи до роботи з людьми похилого віку [Текст] / Ю. Р. Мацкевіч // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №11. – С. 26-30.

3.


Яворський, А. Педагогічна практика - одна з найважливіших складових професійної підготовки майбутнього фахівця (соціального педагога) [Текст] / А. Яворський // Рідна школа. – 2007. – №3. – С. 15-19.

4.


Приходько, М.І. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника - нова парадигма дослідження соціальної педагогіки [Текст] / М. І. Приходько // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №3. – С. 20-26.

5.


Бессонова, Т.И. З досвіду організації підготовки практичних психологів освітніх закладів м. Севастополя до впровадження системи психолого-педагогічного захисту соціально занедбаних дітей та підлітків [Текст] / Т. И. Бессонова // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №5. – С. 59-62.

6.


Колеснікова, А. Підготовка педагогів засобами активного соціально-психологічного навчання [Текст] / А. Колеснікова // Психолог. – 2008. – №35. – С.13-19.

7.
37
П24
Багрій, В.Н. Практична професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів [Текст] / В. Н. Багрій // Педагогіка і психологія в контексті гуманізації освіти. – 2007. – Ч.2. – С. 8-10.

8.


Дідик, Н.М. Особливості особистісної зрілості та самоактуалізації соціальних педагогів у процесах їх професійної підготовки [Текст] / Н. М. Дідик // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №6. – С. 58-62.

9.


Добросюк, І. Організація самостійної роботи магістрів соціальної педагогіки у процесі їхньої фахової підготовки [Текст] / І. Добросюк // Рідна школа. – 2010. – №1-2. – С.42-43.

10.


Доброскок, І. До проблеми підготовки магістрів соціальної педагогіки [Текст] / І. Доброскок // Рідна школа. – 2010. – №3. – С. 39-42.

11.


Безпалько, О. Форми підготовки спеціалістів до соціально-педагогічної роботи в громаді [Текст] / О. Безпалько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – №1. – С.74-80. – [Професійна підготовки соціального педагога].

12.


Опольська, М. Проектування соціально-педагогічних ситуацій у контексті професійної підготовки спеціалістів у сфері підприємницької діяльності [Текст] / М. Опольська // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – №3. – С.104-110.

13.


Луганцева, О.Г. До питання розробки критеріїв оцінювання професійної підготовки соціальних педагогів до роботи із сім`єю [Текст] / О. Г. Луганцева // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – №4. – С. 67-75.

14.


Цюра, С. Професійна підготовка соціального педагога в руслі загальнонаукової методології синергетичного підходу [Текст] / С. Цюра, С. Когут // Серія педагогічнаВісник Львівського університету. – 2003. – №1. – С. 32-37.

15.


Когут, С. Теоретико-методологічні підходи до компаративного аналізу системи професійної підготовки соціального педагога [Текст] / С. Когут // Серія педагогічнаВісник Львівського університету. – 2003. – №1. – С. 177-185.

16.


Петрович, В.С. Особливості професійної підготовки соціальних педагогів / працівників до діяльності зі сприяння здоров`ю дітей та молоді [Текст] / В. С. Петрович // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – №2. – С. 85-93.

17.


Караман, О.Л. Підготовка персоналу пенітенціарних закладів до соціально-педагогічної роботи із засудженими в умовах університетської освіти [Текст] / О. Л. Караман // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – №4. – С. 77-85.

18.


Поліщук, В.А. Психолого-педагогічні аспекти реалізації зарубіжних підходів до професійної підготовки соціальних працівників [Текст] / В. А. Поліщук // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 281-287. – [Анотація. Розкрито прогресивні ідеї зарубіжного досвіду професійної
підготовки соціальних працівників у європейських країнах. Охарактеризовано
психолого-педагогічні підходи щодо реалізації основних зарубіжних поглядів у
розвитку і модернізації професійної підготовки соціальних працівників в освітньому просторі України. З’ясовано, що сучасній соціальній освіті багатьох європейських країн притаманні такі тенденції, як варіативний підхід, автономність вищих навчальних закладів, міжнародна інтеграція, індивідуалізація навчання, співпраця вищих навчальних закладів з соціальними установами, міждисциплінарний характер змісту освіти та інші.
Ключові слова: професійна підготовка соціальних працівників, міжнародні
стандарти соціальної освіти, модернізація соціальної освіти, міжнародна співпраця.
].

19.


Гордєєва, К.С. Професійна підготовка соціальних педагогів у сучасній соціально-педагогічній парадигмі [Текст] / К. С. Гордєєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – №3. – С. 57-62.

20.


Скнар, О. Сучасні проблеми психолого-педагогічної підготовки фахівців соціально-культурної сфери [Текст] / О. Скнар // Вища школа. – 2001. – №1. – С.62-77.

21.
378
О-77
Островський, К.С. Підготовка фахівців в Україні: проблеми, перспективи на порозі третього тисячоліття (історико-освітній, психолого-педагогічний, соціальний аспекти) [Текст] : монографія / К. С. Островський. – Хмельницький : ЦНТЕІ, 2002. – 345с. – [ У монографії досліджуються проблеми реформування вищої школи з часу прийняття Україною своєї незалежності, навчання та виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах І, ІІ , ІІІ, ІV рівнів акредитації. Піднімаються історико-освітні, соціальні, психолого-педагогічні проблеми становлення фахівців і вимоги до них у нових соціально-економічних умовах.
Книга розрахована на учених, соціологів, психологів, педагогів студентів та на широке коло читачів, які цікавляться підготовкою нової генерації сучасних фахівців.
].

22.
378
Ф19
Фалинська, З.З. Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступеня к.п.н., спец. 13.00.04 / З. З. Фалинська. – Вінниця : ВДПУ, 2006. – 21с.

23.
378
Я77
Ярошко, М.М. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактично-корекційної роботи з педагогічно занедбаними підлітками [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук; спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / М. М. Ярошко. – Дрогобич : ДДПУ, 2011. – 285с. – [Існує електронна копія].

24.
378
Я77
Ярошко, М.М. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактично-корекційної роботи з педагогічно занедбаними підлітками [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук; спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / М. М. Ярошко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 20с. – [Існує електронна копія].

1.
378
А43
Кабашнюк, В.О. Формування професійних якостей в процесі медичної підготовки майбутніх соціальних працівників [Текст] / В. О. Кабашнюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2005. – С. 17-19.

2.


Шваб, Ю. Система професійної підготовки соціальних працівників:концептуальні підстави розробки [Текст] / Ю. Шваб // Вища школа. – 2010. – №5. – С. 55-68.

3.


Гайдук, Н. Професійна підготовка соціальних працівників у Національному університеті "Львівська політехніка" [Текст] / Н. Гайдук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – №5. – С. 123-139.

4.


Микитенко, Н. Особливості практичної підготовки соціальних працівників в університетах Канади [Текст] / Н. Микитенко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – №2. – С. 182-195.

5.


Поліщук, В.А. Психолого-педагогічні аспекти реалізації зарубіжних підходів до професійної підготовки соціальних працівників [Текст] / В. А. Поліщук // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 281-287. – [Анотація. Розкрито прогресивні ідеї зарубіжного досвіду професійної
підготовки соціальних працівників у європейських країнах. Охарактеризовано
психолого-педагогічні підходи щодо реалізації основних зарубіжних поглядів у
розвитку і модернізації професійної підготовки соціальних працівників в освітньому просторі України. З’ясовано, що сучасній соціальній освіті багатьох європейських країн притаманні такі тенденції, як варіативний підхід, автономність вищих навчальних закладів, міжнародна інтеграція, індивідуалізація навчання, співпраця вищих навчальних закладів з соціальними установами, міждисциплінарний характер змісту освіти та інші.
Ключові слова: професійна підготовка соціальних працівників, міжнародні
стандарти соціальної освіти, модернізація соціальної освіти, міжнародна співпраця.
].

6.


Приходько, М.І. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника - нова парадигма дослідження соціальної педагогіки [Текст] / М. І. Приходько // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №3. – С. 20-26.

7.


Логвиненко, Т.О. Особливості професійної підготовки соціальних працівників у системі вищої освіти Данії [Текст] / Т. О. Логвиненко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – №1. – С. 59-66.

8.


Патинок, О.П. Особливості прояву видів відповідальності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки [Текст] / О. П. Патинок // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2008. – №1. – С. 33-43.

9.


Попова, О.Ю. Професійна підготовка соціальних працівників для надання цільової допомоги сім`ям, що виховують ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей [Текст] / О. Ю. Попова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2006. – №3. – С. 102-109.

10.
37
С69
Романовська, Л.І. До питання підготовки соціальних працівників [Текст] / Л. І. Романовська // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки. – 2004. – С. 39-41.

Радимо переглянути за необхідності такі рубрики БД "Електронний каталог": соціальний педагог, соціальний працівник, підготовка соціальних працівників, підготовка соціального педагога. А також звертайтесь до БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету" (розділ "Соціальна робота").