Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для магістерської роботи на тему :"Молодіжний рух та студентське самоврядування як чинники сприяння участі майбутніх соціальних педагогів у суспільному житті". дякую!
1.
378
Ф19
Фалинська, З.З. Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступеня к.п.н., спец. 13.00.04 / З. З. Фалинська. – Вінниця : ВДПУ, 2006. – 21с.

2.
37
Н62
Ніколаєнко, С.М. Освіта в інноваційному поступі суспільства [Текст] / С. М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 207с. –

3.
37
М82
Москалюк, О.І. Формування професійної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.п.н.; спец.13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / О. І. Москалюк. – Кіровоград : КДПУ, 2007. – 20с.

4.
378
Т50
Товканець, Г.В. Університетська освіта [Текст] : навч.- метод.посіб. / Г. В. Товканець. – К. : Кондор, 2011. – 182с. –

5.
37
І-73
Інтегрований курс соціально-педагогічної теорії і практики [Текст] : навч. посіб. Ч.1 /  за ред. І.М. Богданової. – Одеса : Пальміра, 2005. – 538с. –

6.
378
О-64
Органи студентського самоврядування у системі вищої освіти України [Текст] : зб. матеріалів Всеукр. студ. наук.- практ. конференції, 28-30 жовт.2011 р. /  відп. за вип. Войнаренко М.П., Байдич Л.Е. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 100с.

7.
37
С60
Соловей, М.В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями [Текст] : навч. посіб. / М. В. Соловей. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 311с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

8.
37
А43
Рибак, Д. Формування комунікативної культури майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу [Текст] / Д. Рибак, Л. П. Сокольська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 140-142.

9.


Капера, І. Українська молодь у контексті соціальних змін [Текст] / І. Капера // Вища освіта України. – 2012. – №1. – С. 93-99.

10.


Шаламова, Л. Социальная активность молодежи: принципы управления [Текст] / Л. Шаламова // Высшее образование в России. – 2006. – №7. – С. 96-99.

11.


Галкина, Л. Самоуправление - путь к формированию социально значимых компетенций [Текст] / Л. Галкина // Высшее образование в России. – 2008. – №12. – С. 87-91.

12.
378
Н37
Виховний процес і студентське самоврядування [Текст] // Наш університет у 2012 - 2013. – 2013. – Вип.1. – С. 80-96.

13.


Кухар, В. Молодіжні неформальні рухи в Україні (кінець xx- початок xxi століття) [Текст] / В. Кухар // Освіта і управління. – 2011. – №2-3. – С. 173-180.

14.


Кращенко, Ю. Студентське самоврядування - лідер майбутнього [Текст] / Ю. Кращенко // Освіта України. – 2010. – №21. – С. 6.

15.


Чибісова, Н.Г. Самоврядування студентів як умова становлення їхньої громадянської свідомості [Текст] / Н. Г. Чибісова // Педагогіка і психологія. – 2007. – №3. – С. 42-48.

16.
37
П24
Москалюк, О.І. Формування професійної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів шляхом залучення їх до практики та волонтерської роботи [Текст] / О. І. Москалюк // Педагогіка і психологія в контексті гуманізації освіти. – 2007. – С. 43-44.

17.


Шульга, В. Самоврядування як фактор соціального становлення молоді [Текст] / В. Шульга // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – №2. – С. 168-175.

18.


Плотников, П. Соціальна активність: проблеми політичної соціалізації молоді [Текст] / П. Плотников // Педагогіка і психологія професійної освітиПедагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – №6. – С.32-42. – [Соціальна педагогіка].

19.


Поліщук, В.А. Психолого-педагогічні аспекти реалізації зарубіжних підходів до професійної підготовки соціальних працівників [Текст] / В. А. Поліщук // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 281-287. – [Анотація. Розкрито прогресивні ідеї зарубіжного досвіду професійної
підготовки соціальних працівників у європейських країнах. Охарактеризовано
психолого-педагогічні підходи щодо реалізації основних зарубіжних поглядів у
розвитку і модернізації професійної підготовки соціальних працівників в освітньому просторі України. З’ясовано, що сучасній соціальній освіті багатьох європейських країн притаманні такі тенденції, як варіативний підхід, автономність вищих навчальних закладів, міжнародна інтеграція, індивідуалізація навчання, співпраця вищих навчальних закладів з соціальними установами, міждисциплінарний характер змісту освіти та інші.
Ключові слова: професійна підготовка соціальних працівників, міжнародні
стандарти соціальної освіти, модернізація соціальної освіти, міжнародна співпраця.
].

20.


Турська, О.О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаційно-дозвіллєвої діяльності [Текст] / О. О. Турська, О. О. Бугаєнко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №12. – С. 21-23.

21.


Монарьов, Р. Особливості вивчення категорії "соціально-професійна активність особистості майбутнього вчителя" [Текст] / Р. Монарьов // Рідна школа. – 2007. – №4. – С. 14-17.

22.


Грищенко, С. Самоактуалізація майбутнього фахівця соціальної сфери в контексті організації самостійної навчальної діяльності [Текст] / С. Грищенко // Рідна школа. – 2010. – №3. – С. 36-39.

23.


Дорохова, Т.С. Социальное образование XXI века: проблемы и перспективы [Текст] / Т. С. Дорохова // Социальная педагогика. – 2012. – №1. – С. 105-109.

24.


Данілова, А.П. Критерії оцінки та рівні сформованості соціальної ініціативи студентської молоді в проектній діяльності [Текст] / А. П. Данілова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – №1. – С. 43-48.

25.


Гавриленко, М.О. Соціальні цінності та активність студента як провідні критерії та показники соціального виховання молоді [Текст] / М. О. Гавриленко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – №1. – С. 49-56.

26.


Петришин, Л.Й. Креативне середовище як педагогічна умова формування креативності майбутніх соціальних педагогів [Текст] / Л. Й. Петришин // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – №2. – С. 61-72.

27.


Максимовська, Н.О. Розвиток соціальної активності студентської молоді в процесі анімаційної діяльності [Текст] / Н. О. Максимовська // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – №4. – С. 31-37.

28.


Штика, Н.О. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до діяльності в громадських організаціях [Текст] / Н. О. Штика // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – №4. – С. 88-97.

29.


Грищенко, Н.А. Просоціальний напрямок сучасного виховання студентської молоді в межах особистісно-соціального підходу [Текст] / Н. А. Грищенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – №1. – С. 39-47.

30.


Курило, С.В. Проблеми студентського самоврядування у вимірі соціальної педагогіки [Текст] / С. В. Курило, С. В. Савченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – №4. – С. 4-11.

31.


Романова, Н.Ф. Інноваційні форми підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери у вищій школі [Текст] / Н. Ф. Романова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2007. – №2. – С. 42-49.

32.


Стимул до вдосконалення [Текст] // Соціальний захист. – 2010. – №5. – С. 32-33. – [Залучення молоді до суспільного життя, створення належних умов для професійної та творчої самореалізації. ].

33.


Войцях, Т. Інноваційні форми соціально-педагогіческої роботи. Волонтерський рух [Текст] / Т. Войцях // Соціальний педагог. – 2012. – №6. – С. 5-9.

34.


Солонтай, О. Молодіжна політика: від інституційних до соціальних аспектів [Текст] / О. Солонтай // Соціальний педагог. – 2012. – №9. – С. 42-50.

1.http://bib.convdocs.org/docs/25/24260/conv_1/file1.pdf
2. http://perviydoc.ru/docs/39/38068/conv_1/file1.pdf

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)