Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до такої теми:Аналіз фінансових результатів за видами діяльності. Зарання дякую!
1.
658.14/.17
М55
Мец, В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства [Текст] : навч. посiб. / В. О. Мец. – К. : КНЕУ, 1999. – 132с.

2.
657
Г93
Гудзовата, О.О. Облік та аналіз фінансових результатів в умовах електронної обробки даних(на прикладі діяльності заготівельного комплексу споживчої кооперації України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / О. О. Гудзовата. – Львів : Львівська комерційна академія, 2001. – 17с.

3.
657
П18
Пархоменко, Н.М. Облік та аналіз фінансових результатів (на прикладі авторемонтних підприємств України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / Н. М. Пархоменко. – К. : Київський нац-ний ек-ний ун-т, 2002. – 17с.

4.
658.14/.17
М55
Мец, В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства [Текст] : навч. посiб. / В. О. Мец. – К. : Вища школа, 2003. – 278с.

5.
657
Г20
Гаращенко, О.В. Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / О. В. Гаращенко. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2004. – 19с.

6.
657
Є70
Єремян, О.М. Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів (на прикладі консервного виробництва України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / О. М. Єремян. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 17с.

7.
657
Т51
Токарева, Т.О. Методика і організація обліку та аналізу фінансових результатів діяльності на малих підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / Т. О. Токарева. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана, 2005. – 20с.

8.


Маргасова, В.Г. Аналіз фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності суб`єктів господарювання [Текст] / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий, В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 207-213.

9.


Єлецьких, С.Я. Імітаційна модель управління фінансово стійким розвитком підприємства на основі результатів сценарного аналізу [Текст] / С. Я. Єлецьких // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 60-66.

10.


Савченко, Л. Аналіз причин і способів викривлення фінансового результату [Текст] / Л. Савченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №2. – С. 90-98.

11.


Любенко, Н.М. Методичні підходи та результати аналізу процесів формування фінансових ресурсів на підприємствах [Текст] / Н. М. Любенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №5. – С. 321-326.

12.


Давмденко, І. Аналіз фінансових результатів використання нематеріальних активів [Текст] / І. Давмденко // Вісник ТАНГ. – 2004. – №4. – С. 94-100.

13.


Пухальська, Г.В. Удосконалення методики аналізу фінансових результатів за умов подальшого реформування обліку і звітності в Україні [Текст] / Г. В. Пухальська, Т. В. Литвинчук, В. В. Пухальський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 67-70. – [Розглядається сучасне трактування прибутку, його складові, алгоритм розрахунку фінансових результатів за видами діяльності, приводиться методика їх аналізу.].

14.


Дуда, Т.Т. Аналітичний облік витрат і його роль у складанні звіту про фінансові результати [Текст] / Т. Т. Дуда, Л. Ю. Здихальська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 107-109. – [Розглянуто формування та облік витрат виробництва і витрат діяльності з точки зору відображення їх у фінансовій звітності. Викладено практичні рекомендації щодо заповнення статей Звіту про фінансові результати із застосуванням різних варіантів обліку витрат на підставі аналітичної інформації.].

15.


Косенкова, О. Аналіз методів моделей діагностики банкрутства на підставі фінансових результатів [Текст] / О. Косенкова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – №4. – С. 200-205.

16.


Фрадинський, О.А. Ефективність протидії процесам тінізації економіки України в контексті аналізу результатів діяльності органів державного і фінансового контролю [Текст] / О. А. Фрадинський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.3. – С. 214-218. – [У статті досліджуються питання процесам тінізації економічних відносин українського суспільства. Аналізуються динаміка результатів діяльності органів державного фінансового контролю України, як основного інструмента обмеження масштабів тіньової економіки .].

17.


Наконечна, Г.Ф. Проблеми аналізу динаміки фінансових результатів підприємства [Текст] / Г. Ф. Наконечна, П. О. Магдійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 16-20. – [Розглядається проблема використання показників динаміки в аналізі фінансових результатів підприємства. На умовному прикладі динамічного ряду здійснено розрахунок абсолютних і відносних показників динаміки та дано пояснення щодо тлумачення одержаних результатів.].

18.


Войнаренко, М.П. Аналіз стану управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств [Текст] / М. П. Войнаренко, Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 98-101.

19.


Івкова, Л.В. Оцінка фінансових результатів торговельних підприємств на основі кластерного аналізу [Текст] / Л. В. Івкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 169-174. – [У статті із застосуванням методів багатомірної статистики проведено кластерне групування торговельних
підприємств Донецької області за показниками результатів їх діяльності.
].

20.


Стасюк, Л.С. Особливості аналізу фінансових результатів підприємств сфери надання послуг [Текст] / Л. С. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 203-206. – [Розглянуто порядок формування фінансового результату від основної діяльності підприємств сфери обслуговування та методику їх аналізу.
].

21.


Лазаришина, І. Аналіз фінансових результатів [Текст] / І. Лазаришина, І. Шершун // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №20. – С. 14-16. – [Аналіз господарської діяльності].

22.


Цвєтнова, О. Аналіз складання звіту про фінансові результати й удосконалення його форми з метою збільшення інформативності [Текст] / О. Цвєтнова // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №6. – С. 222-226.

23.


Корінєв, В.Л. Методичний підхід до аналізу фінансових результатів діяльності підприємств АПК [Текст] / В. Л. Корінєв // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 179-183.

24.


Мазурок, П. Аналітичне оцінювання фінансових результатів діяльності промислових підприємств України [Текст] / П. Мазурок // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №5. – С. 114-119.

25.


Некрасова, Н. Організація комплексної методики аналізу і прогнозування в системі управління фінансовими результатами діяльності комерційного банку [Текст] / Н. Некрасова // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – №8. – С.13-18.

26.


Скопень, М.М. Автоматизація аналізу фінансових результатів та аудиту фінансової стійкості підприємства на платформі системи управління базами даних «ACCESS» [Текст] / М. М. Скопень, В. А. Лобанова // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №7-8. – С. 58-63.

27.


Серединська, В. Деякі питання аналізу фінансових результатів підприємства [Текст] / В. Серединська // Наукові записки. – 2003. – №1,вип.12. – С. 18-21.

28.


Попович, П. Аналіз впливу іінфляції на фінансові результати [Текст] / П. Попович // Наукові записки. – 2003. – №1,вип.12. – С. 95-97.

29.
657
О-17
Болдирева, О.В. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства [Текст] / О. В. Болдирева, Г. Ф. Наконечна // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 38-42.

30.
657
О-17
Ваганова, Л.В. Особливості аналізу фінансових результатів діяльності підприємства [Текст] / Л. В. Ваганова, Н. А. Хрущ // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 46-49.

31.

http://lubbook.net/book_248_glava_59_10.2._Anal%D1%96z_dokhod%D1%96v,_vitra.htmlАналіз доходів, витрат і фінансових результатів по видах діяльності підприємства за даними фінансової звітності

32.

http://readbookz.com/book/147/4192.htmlАналіз фінансових результатів Значення, завдання і відбір інформації для аналізу

33.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “економічний аналіз.....”
34.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету