Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка підібрати літературу на такі запитання
>>> 1.Структура часу тривалості виробничого процесу
>>> 2.Поняття та різновиди трудомісткості продукції
1.
658.5.012.32
П80
Производственный менеджмент [Текст] : учебник / С. Д. Ильенкова, А. В. Бандурин, Г. Я. Горбовцов, Н. Д. Ильенкова под ред. С.Д. Ильенковой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 583с.

2.
658
К20
Капінос, Г.І. Організація виробництва [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Грабовська. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 120с.

3.
658
Є31
Єгупов, Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Єгупов. – К. : ЦНЛ, 2006. – 488с. – [Рекомендовано МОН України].

4.
658
В19
Васильков, В.Г. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Васильков. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 524с. – [Рекомендовано МОН України].

5.


Козловський, В.О. Організація виробництва [Електронний ресурс] : практикум; навч. посіб. Ч.1 / В. О. Козловський. – 2-ге вид., доповн. и переробл. – Вінниця : ВНТУ, 2005. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

6.


Никитин, С.А. Нормативная база трудоемкости работ целевого технологического подразделения [Текст] / С. А. Никитин, А. Г. Колбин // Автоматизация и современные технологии. – 2003. – №4. – С.42-48.

7.


Ласій, В.Г. Вплив тривалості будівельного та виробничого циклів на вартість товару [Текст] / В. Г. Ласій // Актуальні проблеми економіки. – 2001. – №7-8. – С.3-7.

8.


Гола, А. Економічні аспекти проектування виробничих систем [Текст] / А. Гола // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 205-213.

9.


Шербан, А.К. Освіта і зміни у трудомісткості: наслідки для зайнятості [Текст] / А. К. Шербан // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 536-543.

10.


Горбагюк, К.В. Побудова інтервалів ентропії з метою визначення функцій належності нечітких показників виробничих процесів [Текст] / К. В. Горбагюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №5. – С. 146-152.

11.


Гаврилюк, Г.В. Моделі оптимізації трудомісткості робіт [Текст] / Г. В. Гаврилюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 14-19.

12.


Каменський, Б. Автоматизація побудови динамічних моделей і оптимізація виробничих систем [Текст] / Б. Каменський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №15(650). – С. 251-259.

13.


Завгородня, Т.П. Експертні методи прийняття рішень про перерозподіл видів робіт для визначення їх оптимальної трудомісткості [Текст] / Т. П. Завгородня, Г. В. Гаврилюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 80-86. – [В статті розглядаються основні шляхи оптимізації трудомісткості робіт за рахунок внесення змін у загальний перелік видів робіт. Корегування видів робіт здійснюється на основі рейтингу по видах робіт. Рейтинг формується з
врахуванням знань експертів сервісних служб підприємства. Експертне оцінювання та ранжування альтернатив засноване на методі парних порівнянь.
].

14.


Тюріна, Н.М. Обгрунтування методичних підходів до укрупнення нормативів часу та трудомісткості [Текст] / Н. М. Тюріна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 62-67. – [В статті визначено, що одним з вирішальних напрямків удосконалення нормативної бази з праці є розробка підходів до скорочення об‘ємів і підвищення її точності. Доведено, що врахування допусків на відхилення від середніх норм праці змінює методику створення нормативів, значно зменшує їх кількість. Вдосконалено процес укрупнення нормативів в детермінованому і стохастичному варіантах на основі структурного (кількісного і якісного) підходу.].

15.


Колесніков, А.П. Управління тривалістю системи підготовки виробництва на підприємстві [Текст] / А. П. Колесніков, Т. В. Мамотюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.1. – С. 16-24. – [Надано характеристику підготовки виробництва як “складної системи” інноваційного розвитку
економіки. Визначено типові стани і здійснено аналіз їх впливу на показники часу при реалізації робіт з
підготовки виробництва. Побудовано економіко-математичну модель, що дозволить визначити ефективні
терміни реалізації системи підготовки виробництва.].

16.


Бабій, І.В. Виробничі системи в умовах інформаційного суспільства та глобалізації економіки [Текст] / І. В. Бабій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 7-12.

17.


Мельникова, М.В. Методичні підходи до планування організаційного розвитку виробничо-господарських комплексів [Текст] / М. В. Мельникова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.1. – С. 106-110.

18.


Горобчишина, В.С. Напрямки скорочення трудомісткості виготовлення одягу на основі використання сучасних технологій [Текст] / В. С. Горобчишина, О. В. Макарова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2007. – №1. – С. 127-129. – [Охарактеризовані сучасні технології одягу, виділені особливості виготовлення одягу різних видів,
узагальнені напрямки інтенсифікації процесу виготовлення і зазначені основні шляхи скорочення витрат часу з
урахуванням використання сучасних техніки, технології і організації швейного виробництва.].

19.


Зубенко, Д.Ю. Дослідження тривалості технічної підготовки виробництва міського рейкового транспорту [Текст] / Д. Ю. Зубенко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №4. – С. 54-59.

20.


Макогон, В. Сталість виробництва як фактор ефективності відтворення [Текст] / В. Макогон // Економіка АПК. – 2004. – №12. – С. 96-101.

21.


Курсин, Д.А. Управление жизненным циклом сложного машиностроительного изделия [Текст] / Д. А. Курсин // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – 2004. – №2. – С. 63 - 76.

22.


Полтавець, О.І. Економічне обгрунтування заходів з підвищення безвідмовності та ремонтопридатності обладнання на металлургійних підприємствах [Текст] / О. І. Полтавець // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №24. – С. 39-43.

23.


Каблашова, И.В. Концепция затрат и методы качества производственных процессов [Текст] / И. В. Каблашова // Машиностроитель. – 2006. – №10. – С. 20-23.

24.


Устенко, І.С. Нові підходи до інтеграції виробничо-промислових структур [Текст] / І. С. Устенко, І. С. Зинов`єва // Проблеми науки. – 2008. – №11. – С. 30-37.

25.


Писаревський, І.М. Підвищення ефективності використання ресурсів у плануванні виробничих процесів [Текст] / І. М. Писаревський // Фінанси України. – 2005. – №10. – С. 91-100. – [Висвітлено питання організації використання комплексу ресурсів у межах виробничих процесів].

26.

http://studopedia.net/8_61833_struktura-virobnichogo-protsesu.htmlСтруктура виробничого процесу

27.

http://pidruchniki.com/15220122/ekonomika/virobnichiy_tsikl_yogo_harakteristika_strukturaВиробничий цикл, його характеристика та структура

28.

http://pidruchniki.com/1633082641335/ekonomika/analiz_trudomistkosti_produktsiyiАналіз трудомісткості продукції

29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “виробнича система,виробничо-технологічні процеси, нормування трудомісткості.....”
30.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці
...”