Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Робочий час як основа планування роботи підприємства та його регулювання


1.
65.012
І-23
Івахненко, В.М. Курс економічного аналізу [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Івахненко. – К. : КНЕУ, 2000. – 263с.

2.
159.9
П31
Петрушин, В. Настольная книга карьериста [Текст] / В. Петрушин. – СПб. : Питер, 2002. – 256с. – (Бизнес-психология).

3.
331
К89
Кук, М. Эффективный тайм-менеджмент: как рационально спланировать своё рабочее и свободное время [Текст] / М. Кук пер. с англ. К. Давыдовой. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 336с. – (Университеты бизнеса). – [ Эта книга поможет вам наиболее эффективно использовать свои силы и время. Вы научитесь качественно выполнять одно задание за другим, беречь время, рационально использовать свои таланты и способности и делать больше с меньшими затратами сил, а также по-новому оценить роль техники в вашей жизни. Прочтите книгу — и начните действовать!
Для широкого круга читателей.].

4.
65.012
М48
Мельник, В.М. Основи економічного аналізу. (Короткий теоретико-методологічний курс) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Мельник. – К. : Кондор, 2003. – 128с. – [ У посібнику охарактеризовано сутність, види. роль, історію розвитку економічного аналізу. Викладено предмет, метод, завдання економічного аналізу в умовах ринкових перетворень. Розкрито основні технічні способи аналітичних досліджень та методику комплексного аналізу діяльності підприємств.
Посібник призначається для студентів економічних факультетів витих закладів освіти.

Рекомендовано МОН України].

5.
005
О-75
Осовська, Г.В. Основи менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська. – К. : Кондор, 2003. – 556с. – [ У навчальному посібнику розглядаються суть, мета і завдання менеджменту, його теоретичні основи, функції та принципи.
Зроблено історичний огляд теорій управління. Розкриті передумови виникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні та еволюція управлінської думки.
Особлива увага звертається на питання керівництва та лідерства, організацію управлінської праці та робочого місця менеджера.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів економічних вузін і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, а також тих, хто цікавиться питаннями менеджменту.
].

6.
658.5.012.32
Г27
Гевко, І.Б. Операційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2005. – 228с. – [ У навчальному посібнику розкривається суть операційного менеджменту та вибору операційної стратегії підприємства. Висвітлюються моделі та методи прийняття управлінських рішень, належна увага приділяється прогнозуванню і теорії черг. Всебічно висвітлюються стратегічні і тактичні рішення у виробничій та обслуговуючій сферах. Аналізується проблема розробки і вибору товару, місця розташування підприємства, вибору процесів І оптимальних величин виробничих потужностей. Грунтовно висвітлюються стратегії виробництва продукції і використання трудових ресурсів. Розкривається суть і проводиться аналіз моделей агрегатного планування та систем управління запасами залежного і незалежного попиту. Висвітлюється оперативно-календарне планування, управління проектами, управління якістю продукції та послуг.
Для студентів економічних та інженерних спеціальностей, викладачів, працівників підприємств різної форми власності, усіх бажаючих оволодіти знаннями з управління виробництвом.


Рекомендовано МОН України].

7.
658
Е45
Економіка та організація виробництва [Текст] : підручник /  за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 678с. – (Вища освіта ХХI століття). – [ У підручнику розглядаються економічні основи ефективної діяльності підприємств в умовах ринкових відносин, виробничі ресурси та ефективність їх використання, ціноутворення, фінанси, роль інновацій та інвестицій у розвитку підприємств, методи визначення ефективності інженерних та господарських рішень. Висвітлюються основні положення організації процесів створення нової продукції, її виробництва, організації і нормування праці, забезпечення конкурентоспроможності продукції, системи планування всіх напрямів діяльності підприємств та його підрозділів.
Для студентів машинобудівних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також керівникам підприємств та економістам-практикам.

Затверджено МОН України
].

8.
658
І-20
Іванова, В.В. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іванова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 472с. – [ Існує електронна копія ]. – [Рекомендовано МОН України].

9.
65.012
Г13
Гадзевич, О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К. : Кондор, 2007. – 180с. – [У посібнику розглядаються питання проведення комплексного економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств з метою подальшої розробки заходів щодо підвищення ефективності виробництва.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти, економістів-аналітиків.

Рекомендовано МОН України].

10.
65.012
М48
Мельник, В.М. Основи економічного аналізу. (Короткий теоретико-методологічний курс) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 128с. – [
Рекомендовано МОН України
].

11.
65.012
К41
Кіндрацька, Г.І. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – 3-тє вид.переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 487с. – [У підручнику викладено теоретичні й прикладні засади проведення економічного аналізу діяльності підприємства. Застосування методичних прийомів економічного аналізу проілюстроване на конкретних прикладах, які в межах кожного розділу підручника є наскрізними. Для оцінки та практичної апробації отриманих знань подано тести для самоконтролю, контрольні запитання та завдання. Для орієнтації в матеріалі підручника наведено предметний покажчик, який охоплює основні терміни і поняття. Важливою складовою підручника є розроблений авторами навчально-методичний комплекс з дисципліни, який містить: методичні рекомендації щодо формування завдань для контролю знань і вмінь студента; тематику та методичні рекомендації до виконання курсової роботи; критерії оцінювання знань та вмінь студента.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з економічного аналізу.


Затверджено МОН України].

12.
007
М98
Мюллер, Х. Составление ментальных карт: метод генерации и структурирования [Електронний ресурс] / Х. Мюллер пер. с нем. – М. : Изд-во "Омега", 2007. – 126с. – ил.

13.
005
С42
Скібіцька, Л.І. Тайм-менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2009. – 528с. – [Навчальний посібник з дисципліни "Тайм-менеджмент" призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямком "Менеджмент".
Розроблений відповідно до вимог вищої школи та навчальних програм з дисциплін менеджерського циклу. Розкриває зміст тем, передбачених стандартом освіти, а також містить психологічні тести для визначення менеджерських якостей щодо планування, нормування та використання робочого часу менеджера й фахівців та контрольні питання до кожного розділу посібника. Наприкінці посібника наведений ґрунтовний перелік літератури.
Навчальний посібник буде корисним як для студентів та аспірантів вузів, так і для викладачів та менеджерів-практиків.


Рекомендовано МОН України].

14.
658
Ш33
Швайка, Л.А. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Швайка. – 4-те вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 268с. – [Навчальний посібник підготовлений згідно з навчальною програмою дисципліни «Планування діяльності підприємства». Розкриті теоретичні і практичні аспекти стратегічного, тактичного, оперативного планування на підприємствах. Особлива увага звернена на методику бізнес-планування. У посібнику міститься комплекс навчально-методичного забезпечення до вивчення кожної теми курсу.
Посібник призначений для студентів зі спеціальності «Економіка підприємства», «Менеджмент промислових підприємств», магістрів, аспірантів, слухачів факультетів перекваліфікації і підвищення кваліфікації, а також фахівців підприємств, які на практиці займаються плануванням діяльності.


Рекомендовано МОН України].

15.
658
Я85
Ястремська, О.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська, К. В. Яковенко, О. О. Ястремська. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172с. – [Подано теоретичні аспекти планування, значення планової діяльності в економіці підприємства, розкрито сутність нормативної бази підприємства, особливості використання балансового методу планування, розглянуто питання планування виробничої програми та її ресурсного забезпечення (матеріального, трудового, фінансового), особливості планування витрат і результатів виробничої діяльності, розкрито питання планування ефективності виробництва й особливості бізнес-планування на підприємстві.
Рекомендовано для студентів економічних вищих навчальних закладів, слухачів центрів підготовки та підвищення кваліфікації, працівників підприємств

Рекомендовано МОН України].

16.
658
Т19
Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, А. І. Шваб. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2005. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – [ У навчальному посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та практичні питання планування діяльності підприємства в умовах ринку та конкуренції.
Навчальний посібник розраховано на студентів, які навчаються за програмами підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і спеціалістів економічних фахових спрямувань, а також студентів інших спеціальностей. Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, керівникам, менеджерам та спеціалістам, які займаються плануванням діяльності підприємств.
].

17.
658
К17
Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с. – [Навчальний посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліні "Економіка підприємства". У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, приклади розв`язку задач, задачі, словник економічних показників, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури.
Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і спеціалістів аграрних підприємств. Видання також буде корисним при виконанні дипломних та дисертаційних робіт.].

18.


Усенко, О. Робота на умовах неповного робочого часу, простій на підприємстві [Текст] / О. Усенко // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2014. – №12. – С. 48-49.

19.


Полуянов, В.П. Метод вероятностного прогнозирования использования рабочего времени на промышленных предприятиях [Текст] / В. П. Полуянов, Е. И. Полуянов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №1. – С. 80-82. – [Обосновано возможность применения вероятностного метода для прогнозирования структуры рабочего времени на промышленном предприятии. Это дает возможность как более объективной оценки прогнозных результатов функционирования предприятия на предстоящий период, так и служит основанием для дальнейшей работы предприятия по выявлению и использованию резервов рабочего времени.].

20.


Горбачев, А. Время пошло! [Текст] / А. Горбачев // Компаньон. – 2008. – №23. – С. 27-30. – [Тайм-менеджмент].

21.


Чуба, В. Приручить время [Текст] / В. Чуба // Компаньон.Стратегии. – 2007. – №2. – С. 59-62. – [Эффективное управление рабочим временем].

22.


Рыжкин, И.Ю. Устранение потерь в рабочем процессе [Текст] / И. Ю. Рыжкин // Методы менеджмента качества. – 2007. – №12. – С. 4-7.

23.


Корякіна, Н. Ефективне управління часом: тренінгові поради [Текст] / Н. Корякіна // Персонал. – 2013. – №6. – С. 36-45.

24.


Мягков, О. Вплив сезонності на правове регулювання робочого часу в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / О. Мягков // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №6. – С. 133-135.

25.


Онищенко, Т. Порядок розрахунку допомог у разі встановлення на підприємстві неповного робочого часу [Текст] / Т. Онищенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2009. – №16. – С. 29-32.

26.


Вітвіцький, В. Сучасні проблеми використання робочого часу працівників сільськогосподарських підприємств та способи їх вирішення [Текст] / В. Вітвіцький, З. Метельська // Україна: аспекти праці. – 2005. – №5. – С. 40-46.

27.


Проскура, Е. Время экономить время [Текст] / Е. Проскура // Управление компанией (укр.изд.). – 2008. – №11. – С. 49-53. – [Управление рабочим временем].

28.


Сокольский, М. Плану - время [Текст] / М. Сокольский // Управление компанией (укр.изд.). – 2011. – №8. – С. 20-27. – [Планирование рабочего времени].

29.


Файзуллина, Э. Время, пойманное в сети [Текст] / Э. Файзуллина // Управление компанией(укр.изд.). – 2005. – №3. – С. 59-64. – [Проектный менеджмент. Управление сроками проекта].

30.


Алюшина, Н. Наявність цілей - це наявність сценарію власного життя [Текст] / Н. Алюшина // Фінансовий контроль. – 2010. – №1. – С. 46-48. – [Тренінг з управління часом].

31.


Алюшина, Н. Наявність цілей - це наявність сценарію власного життя [Текст] / Н. Алюшина // Фінансовий контроль. – 2010. – №2. – С. 43-45. – [Планування робочого часу].

32.


Алюшина, Н. Наявність цілей - це наявність сценарію власного життя [Текст] / Н. Алюшина // Фінансовий контроль. – 2010. – №3. – С. 41-43. – [Тайм-менеджмент].
За необхідності радимо переглянути такі рубрики БД "Електронний каталог" НБ ХНУ - оперативне планування діяльності підприємства, робочий час, планування діяльності підприємства, планування на підприємстві.