Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу для ІІІ розділу курсової: Конкуренто спроможність національної економіки в умовах глобалізації.
1.
Волдинський, Г. Про конкурентні переваги в умовах глобалізації [Текст] / Г. Волдинський // Економіка України. – 2006. – №12. – С. 68-72.

2. 339.137
Г18 Гамов, М.С. Регіональна конкурентоспроможність економіки України [Текст] : навч. посіб. / М. С. Гамов, О. І. Шнирков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 292с.


3.
Головченко, Н. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки та її регіонів в умовах глобалізації: методичні підходи [Текст] / Н. Головченко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 66-71.

4.
Горбаль, Н.І. Оцінювання конкурентоспроможності української економіки [Текст] / Н. І. Горбаль, О. І. Дорош, Л. В. Іванець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 310-314.

5.
Далевська, Н.М. Національні економічні інтереси України в умовах глобальної конкуренції [Текст] / Н. М. Далевська // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №11-12. – С. 15-18.

6. 330.322
Д50 Диха, М.В. Глобальна конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість України: стратегії реалізації [Текст] / М. В. Диха. – Хмельницький : Цюпак, 2011. – 207с. – [У монографії подано основи забезпечення глобальної конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості країни та концептуальні засади стратегії інтеграції України у світовий економічний простір.

].

7.
Диха, М.В. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації [Текст] / М. В. Диха, В. В. Салій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 231-235. – [У статті проаналізовано показники, що свідчать про низькотехнологічну модель конкурентоспроможності економіки України. Охарактеризовано комплекс чинників світогосподарського розвитку, які необхідно враховувати для забезпечення зростання конкурентоспроможності національної економіки.


8.
Іванюта, П.В. Конкурентоздатність національної економіки в глобальному вимірі [Текст] / П. В. Іванюта // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №11. – С. 102-105.

9.
Кваша, Т.К. Конкурентоспроможність України у міжнародних рейтингах [Текст] / Т. К. Кваша, О. П. Кочеткова, Г. П. Задорожня // Проблеми науки. – 2012. – №9. – С. 9-15.

10. 338(477)
П78 Кісарова, О. (Кісарова, . Любохинець Л.) Підвищення конкурентоспроможності економіки України [Текст] / О. Кісарова, Л. Л. // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 11-13.

11.
Кузьмин, Д. Национальная конкурентоспособность, глобальное равновесие и мировая система [Текст] / Д. Кузьмин // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №5. – С. 17-23.

12. 338(477)
П78 Любохинець, І. Показники конкурентоспроможності та їх динаміка в економіці України [Текст] / І. Любохинець, М. Бабич // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 19-23.

13.
Мисліцька, Н. Розробка концептуальної моделі ефективної державної конкурентної політики в Україні [Текст] / Н. Мисліцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №5-1. – С. 181-188.

14.
Онопрієнко, М.О. Трансформація механізмів конкуренції в умовах глобалізації [Текст] / М. О. Онопрієнко // Проблеми науки. – 2010. – №3. – С. 32-37.

15.
Пенькова, О.Г. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації [Текст] / О. Г. Пенькова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11. – С. 26-31.

16.
Проніна, Л. Теоретико-методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки України [Текст] / Л. Проніна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-1. – С. 221-226.

17.
Ряба, О.І. Конкурентоспроможність України та напрями її підвищення [Текст] / О. І. Ряба, Н. М. Шумило // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 44-48. – [В статті аналізується стан конкурентоспроможності України за різними міжнародними рейтингами. Розглянуто основні шляхи підвищення конкурентної позиції України.

].

18.
Скиба, Г.В. Особливості формування міжнародної конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації [Текст] / Г. В. Скиба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 19-25.

19.
Стадник, В.В. Виклики глобалізації і проблема конкурентоспроможності національної економіки [Текст] / В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.2. – С. 97-101. – [Проаналізовано чинники, які визначають конкурентоспроможність національної економіки. Акцентовано на ключовій ролі інновацій у формуванні конкурентних переваг суб’єктів господарювання в контексті їх життєвого циклу. Підкреслено, що лише перехід до інноваційного типу господарювання забезпечить позитивну динаміку економічного розвитку України за умов її входження у глобальний конкурентний простір.].

20.
Тарнавська, Н. Глобалізація конкурентного середовища: перспективи для України [Текст] / Н. Тарнавська, Р. Сивак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-2. – С. 274-290.

21.
Толубко, О.В. Інформаційні фактори міжнародної конкурентоспроможності України в умова асиметрії глобального розвитку світового господарства [Текст] / О. В. Толубко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.95. – С. 87-89.

22.
Хитра, О.В. Конкурентоспроможність української економіки в умовах глобалізаційних викликів [Текст] / О. В. Хитра, В. В. Гончарук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 267-273.

23.
Швиданенко, О.А. Основні тенденції трансформації глобальної конкурентоспроможності [Текст] / О. А. Швиданенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 46-55.

24.
Шнипко, О. Україна перед викликами глобального конкурентного простору [Текст] / О. Шнипко // Вісник Національного банку України. – 2008. – №10. – С. 8-14.

25.
Шовкун, І.А. Оцінка конкурентоспроможності наукової інфраструктури України в контексті глобалізації світової економіки [Текст] / І. А. Шовкун // Проблеми науки. – 2006. – №12. – С.25-31.

26. http://disser.com.ua/contents/35030.htmlТема автореферата диссертации: Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації
27. http://conftiapv.at.ua/Конкурентоспроможність як основа сталого розвитку національної економіки в умовах глобалізації Наталя Дугієнко

28. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Конкурентоспроможність економіки України.....”

29. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету