Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему: "Впровадження раціональних форм розподілу і кооперування праці на промислових підприємствах". Дуже дякую!
1.
330
П31
Петруня, Ю.Е. Основы экономической теории [Текст] : учеб. пособие / Ю. Е. Петруня, А. А. Задоя. – 4-е изд., перераб. и доп. – К. : Знання, 2008. – 420с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
330
П50
Політична економія [Текст] : підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін за ред. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 487с.

3.
34(477)
С32
Сергієнко, В.В. Підприємницьке право [Текст] : конспект лекцій / В. В. Сергієнко, М. М. Топоркова. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 304с. –

4.
334.75
Е45
Економіка і організація діяльності об`єднань підприємств [Текст] : метод. рек. до самост. вивч. курсу для студ. спец. "Економіка підприємства" /  уклад.: К.С. Думанська. – Х. : ХНУ, 2010. – 126с.

5.


Левандовська, Н.І. Методичний підхід до оцінки кінцевого трудового внеску працівників у сфері виробництва будівельних матеріалів [Текст] / Н. І. Левандовська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №2. – С. 186-195.

6.


Пі, Ж.Ч. Межі співробітництва у кооперативах [Текст] / Ж. Ч. Пі // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 452-457.

7.


Матусевич, К.М. Онтологія четвертого крупного суспільного поділу праці як чинника цивілізаційного розвитку [Текст] / К. М. Матусевич // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 24-32.

8.


Соколова, А. Організаційно-економічний механізм функціонування кооперативів в Україні [Текст] / А. Соколова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №2. – С. 88-96.

9.


Офік, М.П. Місце і принципи кооперування в системі інноваційного розвитку машинобудівного підприємства [Текст] / М. П. Офік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 269-279.

10.


Сас, І.М. Теоретико-методологічні особливості наукового аналізу кооперативних відносин [Текст] / І. М. Сас // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 73-76. – [Розглянуто окремі причини недостатнього поширення кооперативного руху та вказано на необхідність залучення до наукового аналізу цього процесу сучасних економічних теорій, зокрема, інституціоналізму, поведінкових теорій тощо.
Звернуто увагу на особливості формування економічної поведінки та господарської культури як складової процесу поширення кооперативної ідеї на селі.

11.


Горкіна, Л. Кооперація у контексті ліберально-демократичної концепції модернізації суспільства [Текст] / Л. Горкіна // Економіка України. – 2011. – №4. – С. 4-15.

12.


Воронін, О. Ефективність виробництва і розподіл економії суспільної праці між суб`єктами ринку [Текст] / О. Воронін, О. Пастух // Економіка України. – 2009. – №3. – С. 27-38.

13.


Гаєвська, О.Б. Соціальне управління поділом та кооперацією праці [Текст] / О. Б. Гаєвська // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №11-12. – С. 12-14.

14.


Політило, М.П. Сутність та об`єкти інноваційного розвитку машинобудівних підприємств — суб`єктів кооперування [Текст] / М. П. Політило, П. А. Гориславець, В. М. Крочук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 39-42.

15.


Ушкаренко, Ю.В. Управління функціонуванням кооперативних підприємств [Текст] / Ю. В. Ушкаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №14. – С. 13-18.

16.
63
Н34
Сутність та основні форми кооперування машинобудівних підприємств у процесі інноваційного розвитку [Текст] / М. П. Політило, В. М. Крочук, Л. П. Бондаренко, О. П. Макар // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 278-284.

17.
63
Н34
Башнянин, Г.І. Ефективність лібералізації економічних систем кооперативного сектору економіки [Текст] / Г. І. Башнянин, Ю. І. Турянський, О. І. Дунас // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 198-205.

18.


Богдан, С.В. Співробітництво підприємств та інноваційний розвиток регіону [Текст] : [на прикладі Чернігівської області] / С. В. Богдан // Регіональна економіка. – 2013. – №1. – С. 76-81.