Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> З Новим Роком!
>>> підкажіть джерела на курсову по темі:"Оптимізація витрат на виробництво і реалізацію продукції в умовах конкуренції"
1.
658
Ц14
Цал-Цалко, Ю.С. Витрати підприємства [Текст] : навч. посіб. / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 656с.

2.
338.5
С30
Семенова, Д.О. Управління витратами при формуванні і реалізації стратегії підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Д. О. Семенова. – Донецьк : Донецький нац-ний ун-т, 2004. – 20с.

3.
658
Е45
Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) [Текст] : навч. посіб. / І. І. Цигилик, Я. Р. Бибик, М. Я. Ємбрик, В. Ф. Паращич. – К. : ЦНЛ, 2004. – 168с.

4.
65.012.32
Л26
Ласкавий, А.О. Менеджмент продуктивності [Текст] : навч. посіб. / А. О. Ласкавий. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 292с. 


5.
658
В27
Великий, Ю.М. Управління витратами підприємства [Текст] : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 192с. 

6.
658
У67
Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Н. В. Нікітченко. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 304с. ож фахівців у сфері прийняття управлінських рішень.].

7.
658.5.012.32
Ф79
Формування структури механізмів ефективного управління конкурентним потенціалом промислових підприємств [Текст] : монографія / В. М. Нижник, Л. В. Бондарчук, Л. А. Грицина [та ін.] за наук. ред.: Нижника В.М., Ніколайчука М.В. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263с. – [Існує електронна копія]. –

8.
658.14/.17
Д18
Данилко, В.К. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – К. : Каравела, 2012. – 216с.

9.


Гола, А. Використання генетичних алгоритмів у виробничому плануванні за мінімальних витрат на виробництво [Текст] / А. Гола // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 496-503.

10.


Олех, Н.Л. Методичний підхід до оцінювання управління витратами виробництва [Текст] / Н. Л. Олех // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 139-147.

11.


Олех, Н.Л. Система управління витратами виробництва за центрами відповідальності [Текст] / Н. Л. Олех // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 143-150.

12.


Ганущак-Єфіменко, Л.М. Інтеграція активів у процесі реалізації вертикальних інтеграційних процесів підприємств [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 166-170.

13.


Алгоритм віднесення затрат до прямих виробничих витрат [Текст] // Баланс. – 2013. – №23. – С. 2-13. – [Як вигідно розподілити загальновиробничі витрати
Виробнича собівартість і звичайна ціна: останні зміни ].

14.


Рожелюк, В. Принципи управління виробничими витратами на підприємстві [Текст] / В. Рожелюк, П. Денчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №5. – С. 109-113.

15.


Склярук, Т.В. Аналізування впливу трансакційних витрат на ефективність вироби господарської діяльності суб`єкта ринку [Текст] / Т. В. Склярук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С.196-203.

16.


Череп, А.В. Методичні питання удосконалення економічного аналізу з метою зниження витрат виробництва [Текст] / А. В. Череп // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 11-15. – [Розглянуто аналіз матеріальних трудових ресурсів, основних виробничих фондів. Розкрито необхідність пошуку нових гнучких методик аналізу витрат на виробництво. Показано особливості пошуку шляхів зниження витрат підприємства через ефективне використання основних фондів, трудових і матеріальних ресурсів.].

17.


Пашкевич, М.С. Удосконалення теоретичних основ процесу планування виробничих витрат на підприємстві [Текст] / М. С. Пашкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.1. – С. 30-34. – [Обґрунтовано необхідність удосконалення теоретичних аспектів планування виробничих витрат на підприємстві у контексті завдання забезпечення повної та беззбиткової компенсації понесених витрат після реалізації продукції, що є основою подальшого відтворення використаних виробничих ресурсів. Досліджено існуюче та запропоновано удосконалене поняття «витрати звітного періоду». Досліджено теоретичні основи оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства та наведені висновки щодо її удосконалення.

].

18.


Відоменко, І.О. Організація діяльності з реалізації стратегії лідирування у витратах [Текст] / І. О. Відоменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 98-102. – [В статті проаналізовані можливі варіанти організації діяльності з реалізації стратегії лідирування у витратах та обґрунтована доцільність створення постійно діючої групи у складі планово-економічного відділу підприємства.].

19.


Черняк, Н.І. Оптимізаційна модель сіткового аналізу та календарного плану розвитку виробничого потенціалу агропромислового комплексу регіону за критерієм "час-витрати" [Текст] / Н. І. Черняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 51-55.

20.


Назарчук, Т.В. Організаційні та практичні аспекти реалізації матричного підходу до розподілу непрямих витрат за критерієм еквівалентного операційного потоку [Текст] / Т. В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 224-228. – [У статті розглянуто практичні аспекти реалізації методичного підходу до розподілу непрямих витрат за критерієм еквівалентного операційного потоку, який дозволяє практично оцінити об’єктивність формування, доцільність виникнення
витрат та визначати резерви їх зниження за суб’єктами управління: підрозділами, видами продукції, виконавцям тощо.
].

21.


Задорожнюк, В.Ю. Концептуальні підходи до управління витратами промислових підприємств [Текст] / В. Ю. Задорожнюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 7-13. – [Розглянуто соціально-економічну сутність витрат та їх роль в управлінні виробництвом. Обґрунтовано підходи до управління витратами на промислових підприємств. Досліджено організаційно-економічний механізм управління витратами промислових підприємств.].

22.


Юдіна, М.І. Факторно-критеріальна оцінка у формуванні витрат виробництва [Текст] / М. І. Юдіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 138-141.

23.


Власюк, Г. Теоретичні аспекти управління витратами виробництва на підприємствах у ринкових умовах [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 98-103.

24.


Власюк, Г. Теоретичні аспекти та тенденції в управлінні виробничими витратами на підприємствах у ринкових умовах [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 69-72.

25.


Багдасарян, О. Система контролю за витратаи виробництва в сучасних умовах [Текст] / О. Багдасарян // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 257-261.

26.


Адирова, Т. Проблеми управління витратами на матеріальне забезпечення та шляхи їх подолання на виробничому підприємстві [Текст] / Т. Адирова // Економіка @ держава. – 2012. – №12. – С. 71-73.

27.
338(477)
Т28
Ковальчук, Ю.М. Проблеми управління трансакційними витратами підприємств [Текст] / Ю. М. Ковальчук // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 340-341.

28.

jrnl.nau.edu.ua›index.php/PPEI/article/download Оптимізація витрат підприємства продукції в ринкових умовах

29.

http://pidruchniki.com/14860110/ekonomika/vitrati_virobnitstvo_realizatsiyu_produktsiyi ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ

30.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “контроль за витратами, прогнозування витрат, прямі виробничі витрати,сукупні витрати,трансакційні витрати підприємства, управління витратами, управління витратами на підприємстві.....”
31.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Економіка підприємства ..”