Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Здрастуйте! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Проектування та впровадження раціональних прийомів та методів праці"(предмет - нормування праці). Дякую.

1.
331
З-13
Багрова, І.В. Нормування праці [Текст] : навч. посіб. / І. В. Багрова. – К. : ЦНЛ, 2003. – 212с. – [ Викладено основні наукові положення нормування праці, види технічних норАл, методи їх встановлення. Подано методичні вказівки щодо розробки технічно обґрунтованих норм на різні процеси, роботи. Висвітлено вітчизняний досвід і підходи до встановлення норм праці в інших країнах.
Для студентів економічних спеціальностей. Книга може бути корисною також для працівників служб нормування праці, менеджерів персоналу та підприємців.


Рекомендовано МОН України].

2.
330.4
К49
Бахтінова, А.П. Організація виробництва [Текст] : практикум; навч. посіб. / А. П. Бахтінова, О. О. Гиль, Л. О. Гришина. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 216с. – [У практикумі запропоновано практичні завдання в вигляді тестів та задач з дисципліни "Організація виробництва", що передбачена для вивчення в освітньо - професійній програмі підготовки бакалаврів за спеціальністю 7.-050107 "Економіка підприємства". Особливу увагу приділено організації виробничих та трудових процесів у первинних ланках підприємств, виходячи з реалій умов ринкової економіки.

Рекомендовано МОН України].

3.
331.103
Ч-49
Більовський, К.Е. Структура системи інтерактивного моделювання методів ручної і машинно-ручної праці [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.03.02 економіко-математичне моделювання / К. Е. Більовський. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 263с.

4.
331.103
Д99
Ведерніков, М.Д. Нормування праці [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 372с. – [Навчальний посібник підготовлено у відповідності до вимог Освітньо-професійної` програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 - Економіка і підприємництво.
У посібнику наводяться базові положення і методичні основи нормування праці на підприємстві. Розміщені тести для самопідготовки та приклади розв`язування задач нададуть можливість опанувати теоретико-методичні засади нормування праці, набути практичних навичок і вмінь вирішувати завдання нормування праці на промисловому підприємстві.
Призначено для студентів і викладачів, може бути використаний фахівцями підприємств з метою фундаменталізації знань у галузі організації та нормування праці на виробництві.

Рекомендовано МОН України].

5.
331.103
Б61
Гаврилюк, А. Аналіз стану проблеми нормування праці і основні напрямки її розвитку [Текст] / А. Гаврилюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – №4. – С. 68-72.

6.
331.103
Б14
Гаврилюк, Г.А. Методи та моделі прогнозування затрат праці для стадії експлауатації за кресленнями виробів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Г. А. Гаврилюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 201с.

7.
331.103
Р47
Гаврилюк, Г.В. Моделі оптимізації трудомісткості робіт [Текст] / Г. В. Гаврилюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 14-19.

8.
658
Е45
Гайдай, І.Ю. Роль нормування праці в плануванні трудової діяльності підприємств [Текст] / І. Ю. Гайдай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 19-22. – [У роботі встановлено взаємозв’язок між нормуванням праці та її плануванням. Автор доходить висновку, що
нормування праці виступає необхідною складовою удосконалення планування трудової діяльності підприємств, організації і
управління діяльністю підприємств, що діють в умовах ринку, та акцентує увагу на необхідності покращення стану системи
нормування праці.
Intercommunication between labour fixing and its planning is set in the article. An author comes to conclusion, that
labour fixing is the necessary constituent of improvement of planning of labour activity of enterprises, organization and
management of enterprises, which operate in the conditions of market activity, and accents attention on the necessity of
improvement of the state of the labour fixing system.].

9.
330.4
Г67
Горбатюк, К.В. Застосування нечітких методів для аналізу даних хронометражних спостережень [Текст] / К. В. Горбатюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 69-75. – [У статті розглянуто проблему врахування невизначеності у показниках тривалості трудових операцій на робочому місці за допомогою методів теорії нечітких множин. Наведено приклад нечіткого оцінювання тривалості трудових операцій
за даними хронометражних рядів для встановлення нечітких норм тривалості.
The problem of uncertainty account in the indexes of labour operations duration in the workplace by means of fuzzy sets theory methods is considered in the article. An example of fuzzy evaluation of labour operations duration is made from time-study rows data for establishment of fuzzy norms of duration.
Ключові слова: нормування праці, теорія нечітких множин, нечіткі числа, норми тривалості.].

10.
658
Б30
Горбатюк, К.В. Математичні моделі в нормуванні праці на базі теорії нечітких множин [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / К. В. Горбатюк. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 222с. – [Існує електронна копія].

11.
331.103
В26
Горбатюк, К.В. Математичні моделі в нормуванні праці на базі теорії нечітких множин [Текст] : монографія / К. В. Горбатюк. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 158с. – [Розроблено систему економіко-математичних моделей у нормуванні праці на базі теорії нечітких множин та методику оцінювання показників, що використовуються при встановленні норм і нормативів праці з урахуванням невизначеності, присутньої у реальних трудових процесах.
Для науковців, фахівців сфери нормування праці, а також викладачів, студентів і аспірантів, які цікавляться проблемами розвитку нечіткого моделювання трудових процесів.].

12.
331.103
О-64
Горбатюк, К.В. Нечітке оцінювання тривалості елементів трудових операцій [Текст] / К. В. Горбатюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 24-29.

13.
330.4
Г12
Горбатюк, К.В. Оцінювання ефективності праці за нечіткими показниками виробничої діяльності [Текст] / К. В. Горбатюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 180-183.

14.
331
Е45
Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 559с. – [ Підручник написано на новій концептуальній основі, що враховує орієнтацію України на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки та створення спільного економічного, інформаційного й освітнього простору Європи. Повно і доступно висвітлено всі теми, передбачені програмою нормативного курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини". Крім того, у підручнику подано новий для вітчизняної навчальної літератури матеріал, що розкриває проблеми людського розвитку, людського капіталу, самореалізації людини на ринку праці. Наведений матеріал сповнений ідеями пріоритету соціальної орієнтації економічного розвитку та поєднання навчання у ВНЗ із науковими дослідженнями.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі економіки праці та управління соціально-трудовими відносинами.


Затверджено МОН України].

15.
330.4
Г67
Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – 4-те вид., оновлене. – К. : Знання, 2009. – 390с. – [ Підручник написано на новій концептуальній основі, що враховує орієнтацію України на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки та створення спільного економічного, інформаційного й освітнього простору Європи. Повно і доступно висвітлено всі теми, передбачені програмою нормативного курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини". Крім того, у підручнику подано новий для вітчизняної навчальної літератури матеріал, що розкриває проблеми людського розвитку, людського капіталу, самореалізації людини на ринку праці. Наведений матеріал сповнений ідеями пріоритету соціальної орієнтації економічного розвитку та поєднання навчання у ВНЗ із науковими дослідженнями.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі економіки праці та управління соціально-трудовими відносинами.


Затверджено МОН України].

16.
331.103
П56
Данюк, В.М. Нормування праці. Збірник завдань і вправ [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Данюк, Г. О. Райковська. – К. : КНЕУ, 2009. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

17.
331
Г85
Дячун, О.В. Організація, нормування та оплата праці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Дячун. – Львів : Афіша, 2001. – 220с. – [У навчальному посібнику розглядаються питання організації і нормування праці з метою формування у майбутніх спеціалістів знань і умінь - окремих операцій, окремих категорій робітників з розробкою і впровадженням технічно обругрунтованих норм витрат праці на конкретних робочих місцях і дільницях виробництва деревообробної галузі.].

18.
331
Г85
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407с. – [


Затверджено МОН України].

19.


Економіка та організація виробництва [Текст] : підручник /  за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 678с. – (Вища освіта ХХI століття). – [ У підручнику розглядаються економічні основи ефективної діяльності підприємств в умовах ринкових відносин, виробничі ресурси та ефективність їх використання, ціноутворення, фінанси, роль інновацій та інвестицій у розвитку підприємств, методи визначення ефективності інженерних та господарських рішень. Висвітлюються основні положення організації процесів створення нової продукції, її виробництва, організації і нормування праці, забезпечення конкурентоспроможності продукції, системи планування всіх напрямів діяльності підприємств та його підрозділів.
Для студентів машинобудівних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також керівникам підприємств та економістам-практикам.

Затверджено МОН України
].

20.


Завгородня, Т.П. Експертні методи прийняття рішень про перерозподіл видів робіт для визначення їх оптимальної трудомісткості [Текст] / Т. П. Завгородня, Г. В. Гаврилюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 80-86. – [В статті розглядаються основні шляхи оптимізації трудомісткості робіт за рахунок внесення змін у загальний перелік видів робіт. Корегування видів робіт здійснюється на основі рейтингу по видах робіт. Рейтинг формується з
врахуванням знань експертів сервісних служб підприємства. Експертне оцінювання та ранжування альтернатив засноване на методі парних порівнянь.
In the article the basic ways of optimization of labor intensiveness of works are examined due to making alteration in the general list of types of works. Change of types of works is carried out on the basis of rating on the types of works. Rating is formed
taking into account knowledges of experts of service services of enterprise. Expert evaluation and choice alternatives it is based on the method of comparisons.
Ключові слова: трудомісткість робіт на стадії експлуатації, невизначеність, експертні методи прийняття рішень, метод парних порівнянь, нечіткі відношення, критерії відбору, рейтинг по видах робіт.].

21.


Завіновська, Г.Т. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2000. – 200с. – [Існує електронна копія].

22.


Залунін, В.Ф. Деякі аспекти проблеми нормування керівного складу та службовців [Текст] / В. Ф. Залунін, М. О. Бородін, Ю. І. Шелепун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 62-67.

23.


Капінос, Г.І. Основні завдання та напрямки вдосконалення нормування праці на промислових підприємствах [Текст] / Г. І. Капінос // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 175-179. – [В статті обґрунтовано актуальність, основні завдання нормування праці в сучасних умовах господарювання, а також запропоновано ряд заходів щодо вдосконалення та розвитку нормування на українських підприємствах.].

24.


Капінос, Г.І. Управління продуктивністю праці в концепції нормування сукупної праці [Текст] / Г. І. Капінос // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 7-12.

25.


Кладницька, Т.А. Вдосконалення моделювання процесів праці для складних виробничих функцій [Текст] / Т. А. Кладницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 280-283. – [Обґрунтовується необхідність використання теорії марковських ланцюгів для вирішення задач нормування. Запропоновано застосовувати стохастичні моделі за схемами марковських процесів з безперервним і дискретним часом для нормування виробничих функцій різних рівнів невизначеності .].

26.


Кладницька, Т.А. Вдосконалення статистичних досліджень в організації нормування праці [Текст] / Т. А. Кладницька // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2004. – №6. – С. 233-235. – [У статті досліджуються методи збору і обробки статистичних даних для організації механізмів оцінки працівників за тенденціями стабільності процесів праці із застосуванням теорії відхилень.].

27.


Кладницька, Т.А. Проблеми теорії і практики нормування виробничої діяльності працюючих [Текст] / Т. А. Кладницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 158-160. – [Обґрунтовується необхідність створення комплексної системи нормування затрат і результатів праці шляхом поєднання трудових і економічних нормативів для всіх груп працівників.].

28.


Кладницька, Т.А. Розвиток концепції нормування затрат і результатів праці за відхиленнями [Текст] / Т. А. Кладницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 116-119. – [Обґрунтовуються особливості переходу від детерміністських підходів у теорії нормування затрат і результатів до стохастичних. Досліджуються методи і моделі оцінки виробничої діяльності за відхиленнями.].

29.


Клімова, Т.М. Моделювання процесів оперативного управління виробництвом на основі методів праці (на прикладі машинобудування) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.03.02 - економіко-математичне моделювання / Т. М. Клімова. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 209с.

30.


Коломієць, В. Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2014 рік [Текст] / В. Коломієць // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №86. – С. 17-18.

31.


Костюченко, І. Нормування праці: практичні поради [Текст] / І. Костюченко // Баланс. – 2009. – №83. – С. 21-23.

32.


Нормирование численности персонала в финансово-банковской сфере на основе корреляционно-регрессионной модели [Текст] / М. Алымова, А. Жиляк, Ю. Шевченко, А. Крянев // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №8. – С. 88-93.

33.


Олексійчук, О.П. Застосування економіко-математичних методів при плануванні продуктивності праці [Текст] / О. П. Олексійчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №4,Ч.2. – С. 83-87.

34.


Організація праці [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова [та ін.] за заг. ред. Данюка В.М. – К. : КНЕУ, 2009. – 332с. – [Розглядаються актуальні питання теорії та практики організації праці Зокрема, становлення та розвиток організації праці, норматявно-правове забезпечення, зв`язок організації праці з корпоративною культурою, кадрове забезпечення, поділ і кооперування праці, планування виробничих завдань, мотивування активної трудової поведінки працівників
Розкриваються методи вдосконалення організації праці на підприємствах проектування трудових процесів, організації колективної праці, організації та обслуговування робочих місць, гуманізації праці в сучасних умовах, економічна та соціальна ефективність організаційних нововведень.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, працівників промислових підприємств.

Рекомендовано МОН України].

35.


Пономаренко, В.С. Управление развитием системы нормирования труда [Текст] : монография / В. С. Пономаренко, Г. В. Назарова, А. В. Семенченко. – Х. : Изд-во ХНЭУ, 2012. – 268с. – [Решена научно-практическая задача управления развитием системы нормирования труда выявлены особенности нормативно-правового обеспечения нормирования труда в Украине и факторы влияния на эффективность трудовых процессов, продиагностировано состояние нормирования труда специалистов промышленных предприятий, обоснованы методический подход к разработке норм для специалистов и научно-методический подход к применению норм труда в системе материального стимулирования специалистов при расчете надбавок, разработана технология управления сокращением непродуктивных затрат времени в условиях возникновения конфликтов на предприятии
Рекомендовано для руководителей и специалистов промышленных предприятий научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей].

36.


Решміділова, С.Л. Організація праці [Текст] : конспект лекцій / С. Л. Решміділова, М. І. Приступа. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 54с.

37.


Толбатов, С.В. Модель аналізу методів визначення оцінки складності робіт [Текст] / С. В. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. – №3. – С. 169-174.

38.


Тюріна, Н.М. Обгрунтування методичних підходів до укрупнення нормативів часу та трудомісткості [Текст] / Н. М. Тюріна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 62-67. – [В статті визначено, що одним з вирішальних напрямків удосконалення нормативної бази з праці є розробка підходів до скорочення об‘ємів і підвищення її точності. Доведено, що врахування допусків на відхилення від середніх норм праці змінює методику створення нормативів, значно зменшує їх кількість. Вдосконалено процес укрупнення нормативів в детермінованому і стохастичному варіантах на основі структурного (кількісного і якісного) підходу.].

39.


Чернов, В.І. Нормування праці [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Чернов, Є. І. Оленич. – К. : КНЕУ, 2000. – 148с.

40.


Шевченко, А.Т. Вплив організаційної структури управління на формування чисельності управлінського персоналу промислових підприємств [Текст] / А. Т. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 88-91.

41.


Ядранський, Д. Соціологічна модель самонормування у сфері праці [Текст] / Д. Ядранський // Персонал. – 2010. – №1. – С. 30-34.

На жаль, більш детально відповісти на Ваш запит в рамках Віртуальної довідки неможливо. Радимо звертатися також до БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету" (розділ "Економіка праці") на сайті НБ ХНУ.