Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> література для статті на тему "Поняття та оцінка нематеріальних активів"
1.
658
Ф32
Федонін, О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Текст] : навч. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 316с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
658
К17
Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с. 

3.
658.14/.17
Д18
Данилко, В.К. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – К. : Каравела, 2012. – 216с.

4.


Ямненко, Г.Є. Нематеріальні активи як один із ключових чинників вартості підприємства [Текст] / Г. Є. Ямненко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 80-86.

5.


Галькевич, А. Гудвіл при придбанні та об`єднанні підприємств: сутність. оцінка і розкриття в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності [Текст] / А. Галькевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №3. – С. 25-33.

6.


Скоп, Х. Методика дохідного підходу оцінки нематеріальних активів в обліково-аналітичній системі підприємства [Текст] / Х. Скоп // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №10. – С. 18-27.

7.


Уманців, Г. Внутрішній гудвіл підприємства: економічна природа, проблеми оцінки та обліку [Текст] / Г. Уманців // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №9. – С. 20-23.

8.


Солотва, В. Методика оцінки гудвілу та особливості його обліку на підприємстві [Текст] / В. Солотва // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2008. – №6. – С. 115-119.

9.


Пономарьова, Н.А. Проблеми визнання та оцінки нематеріальних активів [Текст] / Н. А. Пономарьова, А. Шелест // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.2. – С. 328-332. – [У цій статті зроблено спробу привернути увагу до існуючих проблем визнання та оцінки нематеріальних активів, враховуючи їх значення для кожного підприємства.].

10.


Писаренко, Ю.В. Оцінка економічної ефективності нематеріальних активів [Текст] / Ю. В. Писаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 181-184. – [Розглянуто оцінку нематеріальних активів; етапи проведення оцінки: обстеження, правова експертиза, з’ясування типу вартості, формування інформаційної бази для проведення оцінки, підготовка звіту про оцінку, розрахунки вартості про вибрані методи; типи вартості: інвентарна та ринкова. Проаналізовано переваги і недоліки цих етапів. Показано, як в бухгалтерському обліку оцінюються нематеріальні активи.].

11.


Ярема, Л.Ю. Гудвіл і його місце в складі нематеріальних активів підприємства. Методи оцінки гудвілу [Текст] / Л. Ю. Ярема // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 119-122. – [Розглянуто важливість визначення „гудвілу”. Наведено причини виникнення гудвілу, преваги і недоліки способів його оцінки. Представлено професійний аспект розгляду поняття „гудвіл”.
].

12.


Гончар, О.І. Нематеріальні активи у формуванні потенціалу підприємства [Текст] / О. І. Гончар, І. В. Павельчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 77-80. – [В даній статті проаналізовано нематеріальні активи як особливий чинник підвищення потенціалу підприємства, їх класифікація, стан нематеріальних активів українських підприємств та ефективність їх використання.
].

13.


Кирилюк, В.С. Врахування ризиків при оцінці вартості нематеріальних активів [Текст] / В. С. Кирилюк, О. С. Малюк, Л. М. Проха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 60-63.

14.


Сизоненко, О. Види нематеріальних активів, шляхи їх надходження та методи оцінки [Текст] / О. Сизоненко // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2009. – №5. – С. 13-14.

15.


Бобкова, О.О. Аналіз методів оцінки нематеріальних активів [Текст] / О. О. Бобкова // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2007. – №2. – С. 76-80.

16.


Родіонов, О.В. Нематеріальні ресурси та активи: поняття, сутність, складові [Текст] / О. В. Родіонов, Ю. С. Погорелов // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2005. – №10. – С. 100-105.

17.
657
О-17
Крулик, О.О. Проблеми оцінки та обліку гудвілу [Текст] / О. О. Крулик, Л. В. Джулій // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 137-139.

18.


Притуляк, Н.М. До питання методики оцінки ефективності використання нематеріальних активів [Текст] / Н. М. Притуляк, Н. Р. Дулюк // Проблеми науки. – 2013. – №3. – С. 39-44.

19.
338(477)
П78
Жук, С. Особливості гудвілу як об`єкту обліку та аудиту в Україні [Текст] / С. Жук, А. Хмелевська // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 38-40.

20.


Городянська, Л.В. Особливості обліку гудвіла та методи оцінки його вартості на підприємстві [Текст] / Л. В. Городянська // Фінанси України. – 2007. – №4. – С. 119-126.

21.

irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe?. Поняття та оцінка нематеріальних активів

22.

naprikoli.com/ponyattya-j-harakterystyka-nematerialnyh-aktyviv.html Поняття й характеристика нематеріальних активів

23.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Нематеріальні активи=гудвіл.....”
24.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)