Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! підкажіть джерела на курсову по темі:"Роль транснаціональних банків у світовому господарстві"

1.
339.92
Р83
Руденко, Л.В. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій [Текст] : монографія / Л. В. Руденко. – К. : Кондор, 2004. – 480с.

2.
339.92
Т65
Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. О. Якубовський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, М. І. Барановська за ред. С.О. Якубовського. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 472с. 

3.


Клюско, Л.А. Транснаціональні банки: позитивний вплив і негативні наслідки для національних банківських систем [Текст] / Л. А. Клюско // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №8. – С. 257-264.

4.


Кириченко, М.М. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи іхнього розвитку в Україні [Текст] / М. М. Кириченко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №1. – С. 132-139. – [світові процеси транснаціоналізації банківської діяльності, а також їхній розвиток в країнах Центрально-Східної Європи та України].

5.


Батрименко, В.В. Формування інституціонально-господарських механізмів взаємодії кредитно-фінансової ситеми України з транснаціональним банківським капіталом в умовах глобалізації [Текст] / В. В. Батрименко, В. І. Батрименко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.72. – С. 24-28.

6.


Любохинець, Л.С. Транснаціоналізація капіталу на основі світових консолідаційних процесів [Текст] / Л. С. Любохинець, М. С. Бабич // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.2. – С. 207-213.

7.


Шавкун, В.М. Транснаціоналізація виробництва і капіталу в умовах світової глобалізації [Текст] / В. М. Шавкун, І. А. Сухацька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 248-252. –
8.


Батрименко, В.В. Транснаціоналізація банківського сектора нових ринкових економік як чинник посткризового розвитку [Текст] / В. В. Батрименко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №16. – С. 52-55.

9.


Сініцин, О.О. Інтернальні джерела формування капіталу транснаціональних корпорацій у сучасних глобалізаційних умовах господарювання [Текст] / О. О. Сініцин // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №16. – С. 82-88.

10.


Сініцин, О.О. Стратегії формування транснаціонального капіталу за рахунок екстернальних джерел [Текст] / О. О. Сініцин // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №17. – С. 43-47.

11.


Дубчак, І. Особливості формування фінансових потоків транснаціональних корпорацій [Текст] / І. Дубчак // Ринок цінних паперів України. – 2007. – №1-2. – С. 3-8.

12.


Панченко, Є. Суть і сучасні форми прояву конкурентоспроможності транснаціональних банків [Текст] / Є. Панченко, В. Коваль // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №1-2. – С. 3-13.

13.

Трохименко, Вікторія Іванівна.
Еволюція ринку банківських послуг за умов глобалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Трохименко Вікторія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 20 с. : рис., табл.
14.


Ткаченко, Володимир Миколайович.
Реорганізація транснаціонального банківського бізнесу в контексті викликів глобалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ткаченко Володимир Миколайович ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 24 с. : рис., табл.
15.


Тарасова, Олена Володимирівна.
Розвиток міжнародної банківської діяльності в умовах циклічності світового господарства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тарасова Олена Володимирівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2013. - 20 с. : рис., табл