Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для виконання задач з предмету "Проектування трудових процесів".Дякую.

1.
687
Е82
Есеналиева, Б.Б. Оптимизация трудового процесса производства одежды на основе комплексного исследования сложностей операций и индивидуальной производительности труда рабочих [Текст] : Автореф.дис-ции на соиск.уч.ст.к.т.н.Спец.08.00.28-организация производства(легкая пром-сть) / Б. Б. Есеналиева. – М. : Московский технологический ин-т легкой пром-сти, 1992. – 25с.

2.
331
О-61
Описание трудовых процессов на уровне движений и автоматизация разработки нормативов времени : отчет по НИР /  рук. темы Б.Н. Игумнов. – Хмельницкий : ХТИБО, 1983. – 246с.

3.
658.53
А22
Автоматизация разработки нормативов времени трудовых процессов розничных операций на предприятиях Союзпечати : отчет по НИР; выполнено по договору с ВНИИ почтовой связи м-ва связи СССР. Ч. 1 /  рук. темы Б.Н. Игумнов. – Хмельницкий : ХТИБО, 1983. – 201с.

4.
331
Б38
Бедный, Г.З. Психологические основы анализа и проектирования трудовых процессов [Текст] / Г. З. Бедный. – К. : Вища школа, 1987. – 208с.

5.
331.103
М67
Миускова, Р.П. Оптимизация трудовых процессов с использованием математических методов и ЭВМ [Текст] / Р. П. Миускова. – М. : Экономика, 1975. – 199с.

6.
331
Б91
Буряк, П.Ю. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор`єва. – К., 2004. – 440с. –

7.
331
Л84
Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. – [До книги додається CD-диск].
8.
331
Е45
Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні). ,

Рекомендовано МОН України
].

9.
331.103
О-64
Організація праці [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова [та ін.] за заг. ред. Данюка В.М. – К. : КНЕУ, 2009. – 332с. –
Рекомендовано МОН України].

10.
330.4
Г67
Горбатюк, К.В. Математичні моделі в нормуванні праці на базі теорії нечітких множин [Текст] : монографія / К. В. Горбатюк. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 158с. –

11.
331.103
П56
Пономаренко, В.С. Управление развитием системы нормирования труда [Текст] : монография / В. С. Пономаренко, Г. В. Назарова, А. В. Семенченко. – Х. : Изд-во ХНЭУ, 2012. – 268с. –

12.
331
Н65
Никулин, Л.Ф. Интенсификация трудовых процессов: методы количественной оценки [Текст] : монография / Л. Ф. Никулин. – М. : Экономика, 1981. – 223с.

13.
331
У67
Бойко, Р.В. Некоторые выводы об осуществлении инновационной деятельности в Украине и ее влияние на трудовые процессы [Текст] / Р. В. Бойко, О. А. Орлов. – Хмельницький. – С.56-59.

14.


Боровик, В.В. Економетричний аналіз результатів спостережень за трудовими процесами в галузях АПК [Текст] / В. В. Боровик // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №10. – С. 11-17.

15.


Більовський, К.Е. Застосування інформаційних технологій для аналізу, проектування та нормуванння трудових процесів [Текст] / К. Е. Більовський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 351-353. – [Стаття присвячена проблемам застосування сучасним інформаційних технологій для ефективного вирішення задач аналізу, проектування та нормування трудових процесів. Розглядаються можливі підходи до вирішення цієї проблеми, обґрунтовується обраний підхід та наводяться результати досліджень.].

16.


Більовський, К.Е. Структура автоматизованої системи проектування та нормування трудових процесів [Текст] / К. Е. Більовський, Т. П. Завгородня // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – 2001. – №4Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – 2001. – №4. – С.112-116. – [Дуже важливою проблемою на сучасному етапі розвитку економіки України є погіршення стану нормування праці. На основі проведеного аналізу за 40 останніх років, запропоновані можливі напрямки розвитку нормування праці.].

17.


Тюріна, Н.М. Дослідження з виділення типових елементів трудових процесів [Текст] / Н. М. Тюріна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 177-182. – [В статті обґрунтована необхідність виконання наукових досліджень в теорії розробок нормативів з праці, а саме створення практичних методик. Важливим напрямком вдосконалення нормативної бази з праці є розроблення алгоритму побудови типових, на міжгалузевому рівні, мікроелементних моделей трудових процесів, такий підхід не тільки зменшує об’єми нормативної бази, але й спрощує процес нормування.].

18.


Твердушка, Т.Б. Методичні аспекти залучення працівників до вдосконалення трудових процесів [Текст] / Т. Б. Твердушка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 155-158.

19.


Полонська, О. Методологічні підходи до моделювання трудових процесів у хлібопекарському виробництві [Текст] / О. Полонська // Економіка АПК. – 2011. – №11. – С. 35-39.

20.


Анализ эффективности трудовых процессов на обувном предприятии [Текст] / В. А. Ильина, Т. И. Зимина, Е. Г. Страчкова [и др.] // Кожевенно-обувная промышленность. – 2011. – №1. – С. 36-37.

21.


Ильина, В.А. Оценка эффективности трудовых процессов обувного предприятия на основе матричного подхода [Текст] / В. А. Ильина, А. И. Афанасьева, Т. В. Феоктистова // Кожевенно-обувная промышленность. – 2008. – №1. – С. 19-20.

22.


Шевцова, В. Методичні підходи до визначення показників важкості трудового процесу [Текст] / В. Шевцова, Т. Кулікова // Охорона праці. – 2004. – №4. – С.41-42. – [медицина праці].

23.


Тиха, Г. Раціоналізація трудових процесів на підприємстві [Текст] / Г. Тиха // Трибуна. – 2012. – №9-12. – С. 40-41.