Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть знайти літературу для курсової роботи з теми "Процес розробки виробничої програми підприємства та шляхи її оптимізації". Підручники, періодичні видання, наукові статті, нормативні акти, газети та журнали не раніше 2012 року. Дякую.
1.


Борисенко, О.Є. Концептуальні засади прогнозування виробничої програми підприємства [Текст] / О. Є. Борисенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.3. – С. 101-103. – [Розглянуто взаємозв’язок між основними фондами та виробничою потужністю підприємства, фактори, які впливають на визначення виробничої потужності підприємства в ринкових умовах, розглянуто алгоритм обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю; визначені недоліки в показниках, які використовуються для оцінки основних виробничих фондів підприємства. Проаналізовано використання наявних потужностей металургійних підприємств, та рівень технологій, якими вони користуються. Запропонована модель оцінки основних фондів для визначення перспективної потужності підприємства.].

2.


Іщук, С. Методичні визначення оптимальних виробничих програм за фінансовими критеріями розвитку підприємства [Текст] / С. Іщук // Економіка і прогнозування. – 2006. – №4. – С. 123-132.

3.


Гринчуцький, В.І. Теоретичні основи процесу формування виробничої програми промислового підприємства [Текст] / В. І. Гринчуцький, Т. І. Пушкар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 119-123.

4.


Єгупов, Ю.А. Обгрунтування методу порівняльної оцінки варіантів одноцільової оптимізації виробничої програми підприємства [Текст] / Ю. А. Єгупов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.1. – С. 131-134. – [Представлено критичний аналіз існуючих методів порівняльної оцінки варіантів одноцільової оптимізації виробничої програми промислового підприємства. Обґрунтована необхідність використання для розв’язання даної задачі багатовимірних статистичних методів. На прикладі одного з підприємств м. Одеси розглянуто можливості методу таксономічного аналізу в контексті обґрунтування варіанту оптимального виробничого плану.].

5.


Рядно, О. Виробничі функції й інвестиційна програма підприємства в ринкових умовах [Текст] / О. Рядно, Ю. Шерстенников // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №5. – С. 166-175.

6.


Свірська, О. Розподіл виробничої програми на календарні проміжки часу як завдання товарної політики підприємства [Текст] / О. Свірська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 637-641.

7.


Іванов, С. Розробка математичної моделі виробничої програми підприємства [Текст] / С. Іванов // Економіка @ держава. – 2011. – №10. – С. 54-57.

8.


Єгупов, Ю. Планування виробничої потужності в контексті ресурсного обгрунтування виробничої програми підприємства [Текст] / Ю. Єгупов // Економіст. – 2011. – №11. – С. 49-52.

9.


Білогай, Ю.В. Планування виробничої програми підприємства [Текст] / Ю. В. Білогай, Т. А. Дунаєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №2. – С. 113-117.

10.


Єгупов, Ю.А. Системний підхід до планування ресурсного забезпечення виробничої програми підприємства [Текст] / Ю. А. Єгупов // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 126-137.

11.


Сабецька, Т.I. Теоретико-прикладні аспекти визначення оптимального рівня реалізації продукції в процесі формування виробничої програми підприємства [Текст] / Т. I. Сабецька // Економіка @ держава. – 2014. – №6. – С. 45-51.

12.


Івченко, І.Ю. Математичне моделювання інвестиційної програми підприємства з урахуванням виробничої діяльності [Текст] / І. Ю. Івченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 126-131. – [Анотація. Розв`язана задача моделювання спільної виробничої та інвестиційної програми підприємства, яка пов`язана з пошуком оптимальних шляхів сумісного використання факторів виробництва у ресурсночасовому просторі. В моделі здійснена ув`язка по витратам, основним виробничім фондам і результатам інвестиційної діяльності підприємства з основною виробничою діяльністю підприємства.


13.


Васильківський, Д.М. Концепція тимчасової цінності грошей і її застосування до формування виробничої програми підприємства [Текст] / Д. М. Васильківський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2.Т.1. – С. 209-212. – [Традиційні підходи до формування виробничої програми (ВП) не сприяють реалізації функції відповідального фінансиста, тобто його участі у формуванні ВП підприємства. Для вирішення проблеми запропонований фінансовий підхід, який базується на концепції тимчасової цінності грошей. Вибір оптимальної виробничої програми здійснюється шляхом оцінки фінансових потоків кожного з пропонованого до виробництва виробу.].

14.


Васильківський, Д.М. Застосування фінансового менеджменту при формуванні оптимальної виробничої програми підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] / Д. М. Васильківський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 219-223. – [В даний час ефективна діяльність підприємства усе більше залежить від ступеню практичного оволодіння менеджментом. Однак в його арсеналі методів управління ще недостатньо розроблені питання інтеграції фінансової служби з іншими функціональними підрозділами при внутрішньофірмовому плануванні, що приводить до прийняття неефективних рішень. У результаті виконаних досліджень у статті запропоноване нове вирішення завдання формування ефективної виробничої програми в умовах ринкової економіки, що ґрунтується на застосуванні фінансового менеджменту.].

15.


Васильківський, Д.М. Маркетинговий аналіз як передумова формування виробничої програми підприємства [Текст] / Д. М. Васильківський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №5,Ч.2,Т.2. – С. 57-60.

16.


Сачик, Н.Л. Методика оперативного аналізу виробничої програми підприємств [Текст] / Н. Л. Сачик // Наукові записки. – 2003. – №2,вип.12. – С. 75-77.

17.
658.14/.17
В19
Васильківський, Д.М. Формування виробничої програми підприємства на засадах фінансового менеджменту [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Д. М. Васильківський. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 197с.

18.
658.14/.17
В19
Васильківський, Д.М. Формування виробничої програми підприємства на засадах фінансового менеджменту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Д. М. Васильківський. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 17c.

19.
658
Е 17
Економіка підприємства [Текст] : метод. вказівки до викон. курсової роботи для студ. напряму підготовки "Економіка підприємства" /  уклад.: В.М. Полозова, А.Б. Грушевицька. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 35с.
20.
658
Г 85
Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦНЛ, 2010. – 304с. –
21.
658
К 17
Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с. –
22.

http://buklib.net/books/24289/Виробнича програма підприємства, її зміст, календарний розподіл та оптимізація

23.

http://vsau.vin.ua/b04213/literat/view/getfile/953646001290535501
.pdf Виробнича програма підприємства, її зміст і оптимізація
24.

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=375Виробнича програма. Проблеми організації

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “економіка підприємств.....”
Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства ...”