Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Потрібна література (газети, журнали, статті) для курсової роботи "ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА"
>>> 1.


Бондар, О.В. Проблеми формування амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання [Текст] / О. В. Бондар // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №1. – С. 38-42. – [Амортизаційна політика України.].

2.


Косарєв, О.Й. Формування амортизаційної стратегії авіакомпанії з урахуванням життєвого циклу обладнання [Текст] / О. Й. Косарєв, О. М. Рибак // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6. – С. 105-114.

3.


Саєнко, С.Г. Методичні підходи до формування амортизаційної політики машинобудівних підприємств [Текст] / С. Г. Саєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 192-197.

4.


Житний, П. Концепція формування амортизаційної політики в умовах ринкової економіки [Текст] / П. Житний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №3. – С. 13-17.

5.


Бакай, В.Й. Теоретичний аспект аналізу амортизації як основи формування амортизаційної політики [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 139-141. – [
Розглянуто та проаналізовано існуючий стан в амортизаційній політиці України який склався за останній час. Запропоновано до загальної уваги новий підхід до визначення терміна амортизація. У роботі також виділяється ототожнення таких процесів, як знос та амортизація за допомогою схеми.].

6.


Овод, Л.В. Сутність амортизаційної політики та її складові елементи [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 64-67. – [Проаналізовані різні погляди вчених-економістів щодо сутності амортизаційної політики, різні її рівні та складові елементи. Запропоновано до загальної уваги визначення терміну “амортизаційна система”. У роботі також розглядаються позитивні наслідки ефективної амортизаційної політики.].

7.


Урбан, Н.М. Аналіз методології оцінки зносу основних засобів [Текст] / Н. М. Урбан // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 36-38. – [В статті розкрито значення методичного прийому бухгалтерського обліку – оцінці при забезпечені якісних характеристик фінансової звітності. Більш детальна увага приділена одній із її сторін – методології оцінці зносу основних засобів. Розглядаються недоліки амортизаційної політики, яку проводять підприємства в сучасних вітчизняних економічних умовах, та намічені шляхи її вдосконалення.].

8.


Овод, Л.В. Проблеми визначення прогнозованого строку корисного використання основних засобів підприємства [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2004. – №6. – С. 170-174. – [Проаналізовані різні погляди вчених-економістів щодо сутності та методів визначення різних видів зносу основних засобів. Запропоновано методику визначення прогнозованого строку корисного використання засобів праці в контексті формування амортизаційної політики підприємства щодо повного об`екту або групи.].

9.


Козак, В.Є. Особливості амортизаційної політики підприємств в Україні [Текст] / В. Є. Козак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 7-9. – [У статті розглянуті основні аспекти амортизації та визначені механізми та напрями аморти-заційної політики в умовах погіршення інвестиційного клімату в Україні.].

10.


Бабяк, Н.Д. Теоретичні засади формування амортизаційної політики підприємства [Текст] / Н. Д. Бабяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 203-209. – [В статті розглянуті фактори, що обумовлюють вибір амортизаційної політики підприємства,
наведені приклади нарахування амортизації.].

11.


Лісовський, І.В. Вплив амортизаційної політики держави на стан основних засобів підприємства [Текст] / І. В. Лісовський, С. Й. Ядуха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 70-73. – [Проаналізовано динаміку стану основних засобів підприємства та частки амортизації в собівартості продукції.
Розглянуто вплив реформування амортизаційної політики держави на процес відтворення основних засобів підприємства.

12.


Бакай, В.Й. Методи формування амортизаційної політики на промислових підприємствах [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 97-100.

13.


Потапова-Синько, Н.Е. Сутність і удосконалювання амортизаційної політики в Україні [Текст] / Н. Е. Потапова-Синько, С. С. Новицкая // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 122-125. – [Наводиться сутність і короткий аналіз етапів амортизаційної політики в Україні і напрямку її удосконалювання.].

14.


Бакай, В.Й. Методика визначення оптимального терміну амортизації основних фондів на промислових підприємствах [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 156-159. – [В даній статті розглядаються існуючі проблеми в амортизаційній політиці України. Розроблено та впроваджено в практичну діяльність промислових підприємств методику визначення оптимального терміну амортизації основних фондів, яка дає можливість визначати на підприємствах оптимальний термін реальної амортизації.].

15.


Виецкая, О.В. О проблеме сближения норм бухгалтерского и налогового учета амортизации основных средств [Текст] / О. В. Виецкая // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.1. – С. 141-143. – [Досліджено проект Податкового Кодексу України в частині нового порядку нарахування податкової амортизації основних засобів. Проаналізовано основні переваги та недоліки обраного підходу до реформування податкової амортизаційної політики. Обґрунтована необхідність побудови системи податкової амортизації, що базується на принципі мінімізації різниць між даними бухгалтерського та податкового обліку.].

16.


Бакай, В.Й. Проблема відтворення основних фондів у якості основного капіталу на підприємствах України [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 79-83. – [У даній статті проаналізовано основні тенденції відтворення основного капіталу на підприємствах України, визначено роль амортизаційної політики у керуванні процесом відтворення. На основі проведеного дослідження розроблено методичні рекомендації щодо формування ефективної амортизаційної політики. Отримані результати дозволяють розширити теоретичні положення амортизаційної політики, сприяють підвищенню ефективності керування відтворенням основного капіталу на підприємствах різних галузей економіки.].

17.


Овод, Л.В. Методи амортизації основних засобів та фактори, що впливають на їх вибір [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 179-182. – [Обґрунтовано необхідність врахування різних факторів, що впливають на вибір оптимального методу амортизації основних засобів для побудови ефективної амортизаційної політики підприємства.].

18.


Орлов, О.О. Проблеми вдосконалення амортизаційної політики в Україні [Текст] / О. О. Орлов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.2. – С. 111-113. – [Розглянуті проблеми амортизаційної політики в Україні й подані пропозиції з її удосконалення.].

19.


Овод, Л.В. Особливості амортизаційної політики за умов ринку [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 138-142. – [Розглянуто основні елементи амортизаційної політики в Україні, їх зміст на макро- і мікрорівні. Розроблено модель впливу амортизаційної політики підприємства на кількісний і якісний склад основних фондів, результати господарської діяльності та економічне зростання національної економіки].

20.


Овод, Л.В. Стратегічні управлінські рішення у формуванні амортизаційної політики [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 100-104. – [В статті розглядаються питання прийняття стратегічних управлінських рішень у формуванні амортизаційної політики підприємства для стимулювання оновлення основних засобів. Встановлено взаємозв’язок між способами оновлення
основних засобів, стратегіями довгострокового розвитку підприємства та розміром необхідних амортизаційних відрахувань.

21.


Прутська, Т.Ю. Амортизаційні відрахування як джерело відтворення основних фондів та напрями реформування амортизаційної політики [Текст] / Т. Ю. Прутська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 12-15. – [Значний знос основних засобів підприємств України потребує їх швидкого та ефективного оновлення. В статті проаналізовано зв`язок між змінами в амортизаційній політиці та процесами оновлення основних засобів, досліджено підходи до формування механізму оновлення основних фондів підприємств. Визначено головні напрями вдосконалення амортизаційної політики.

22.


Левицька, І.В. Амортизація як чинник прискорення процесів відтворення на підприємствах [Текст] / І. В. Левицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 106-112. – [Розглянуто еволюцію амортизаційної політики держави, вплив амортизації на темпи відтворення та можливості підприємств щодо забезпечення процесів відтворення.

23.


Овод, Л.В. Вплив амортизації основних засобів на види діяльності підприємства [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 241-244. – [В статті розглядаються сфери позиції прямого та опосередкованого впливу амортизації на операційну, інвестиційну, фінансову та діяльність підприємства в цілому.

24.


Бойко, В. Світовий досвід формування амортизаційної політики підприємства [Текст] / В. Бойко, О. Руденко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 185-189.

25.


Дацій, Н.В. Амортизаційна політика держави у формуванні інвестиційних ресурсів промисловості [Текст] / Н. В. Дацій // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 73-79.

26.


Майдуда, Г.С. Роль облікової політики у формуванні амортизаційних відрахувань як джерела відтворення основних засобів [Текст] / Г. С. Майдуда // Економіка @ держава. – 2014. – №11. – С. 126-130.

27.


Проданчук, М. Концепція амортизаційної політики та її вплив на формування основних засобів [Текст] / М. Проданчук // Економіка АПК. – 2007. – №3. – С. 29-34.

28.


Борисенко, М.А. Інноваційні засади формування амортизаційної політики вітчизняного підприємства [Текст] / М. А. Борисенко // Проблеми науки. – 2004. – №5. – С.31-36.

29.


Рєпіна, І. Ключові елементи формування амортизаційної політики підприємства [Текст] / І. Рєпіна // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №9-10. – С. 67-73.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ