Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> література на тему реферата:
>>> Синергізм соціально-трудових відносин
1.
331
К61
Колот, А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання [Текст] : монографія / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2005. – 230с. –

2.
331
Л84
Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Звукозапис] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000. 

3.
331
Е45
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407с. – [
Затверджено МОН України].

4.
331
А39
Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с. –

5.
007
Б61
Білоус, В.С. Синергетика і самоорганізація в економічній діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. С. Білоус. – К. : КНЕУ, 2007. – 376с. –
Рекомендовано МОН України].

6.
331
Л84
Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. – [До книги додається CD-диск]. –

7.
331
Е45
Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні).
].

8.
331
Ш96
Шумская, А.Н. Экономика труда и социально-трудовые отношения [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Шумская. – Х. : Изд-во ХНЭУ, 2012. – 268с. –

9.
331
Г85
Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – 4-те вид., оновлене. – К. : Знання, 2009. – 390с. –
Затверджено МОН України].

10.


Колот, А.М. Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: прояви, причини, передумови подолання [Текст] / А. М. Колот // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 205-211.

11.


Гузар, У.Є. Трудова діяльність з позицій синергетичного, деонтологічного і духовного підходів [Текст] / У. Є. Гузар // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 3-8.

12.


Смірнова, А. Соціальний діалог: тенденції та перспективи розвитку в Україні [Текст] / А. Смірнова // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2010. – №5-6. – С. 10-20.

13.


Богазова, Л. Розвиток соціально-трудових відносин в концепції соціального діалогу [Текст] / Л. Богазова // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2011. – №9-10. – С. 8-11.

14.


Клімович, О. Спільна робота сторін соціального діалогу - запорука стабільності соціально-трудових відносин у Волинській області [Текст] / О. Клімович // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2013. – №1-2. – С. 8-10.

15.


Близнюк, В.В. Особа і держава: потенціал взаємодії в соціально-економічному вимірі [Текст] / В. В. Близнюк, Я. І. Юрик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 60-65. – [В статті обгрунтовано, що рівень оплати праці є інструментом гармонізації трудових інтересів населення та економічних інтересів держави. Визначено наявність макроекономічних диспропорцій у тенденціях оплати та
продуктивності праці та обгрунтовано сценарні умови зростання заробітної плати на середньостроковий період, що дозволить гармонізувати інтереси особи та держави на ринку праці.
Ключові слова: трудові інтереси особи, економічні інтереси держави, заробітна плата, продуктивність праці, рівень оплати праці, співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати.

16.


Дроздова, Л.М. Методичний підхід щодо інтегральної оцінки якості трудового життя [Текст] / Л. М. Дроздова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 65-71. – [У статті уточнюється сучасне уявлення про поняття якості трудового життя з визначенням відповідних принципів її формування як системи і процесу, наведена структурна схема взаємозв’язків суміжних з нею соціальноекономічних
категорій.
Автором розроблено і використано підхід, який сполучає інтегральну оцінку рівня якості трудового життя із застосуванням соціологічного(суб’єктивного) визначення значущості групових мотиваторів у її формуванні та
методики кількісної(об’єктивної) оцінки інтегрального індексу якості життя працюючого населення. Даний методологічний підхід має наукову цінність і заслуговує на увагу стосовно його подальшого використання фахівцями
у їх практичній діяльності.

17.


Зимовец, О.В. Развитие социально-трудовых отношений в постиндустриальной экономике [Текст] / О. В. Зимовец, А. М. Чупайда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 58-60.

18.


Хитра, О.В. Синергетичний підхід до управління трудовою поведінкою [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 178-186.

19.


Базалійська, Н.П. Особливості регулювання трудової поведінки працівника на засадах синергізму [Текст] / Н. П. Базалійська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 258-261.

20.


Моторна, І.І. Формування та розвиток соціально-трудових відносин в нових умовах зайнятості [Текст] / І. І. Моторна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.2. – С. 196-199. – [Стаття містить наукове обґрунтування концептуальних засад щодо формування та розвитку соціально-трудових відносин в умовах дистанційної зайнятості та запозиченої праці.].

21.


Анпілогова, Ж. Типи соціально-трудових відносин [Текст] / Ж. Анпілогова // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 23-26.

22.


Смутчак, З. Теоретичні основи регулювання соціально-трудових відносин в умовах модернізації суспільства [Текст] / З. Смутчак // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 51-57.

23.


Анпілогова, Ж. Місце соціально-трудових відносин в теорії економіки праці [Текст] / Ж. Анпілогова // Економіка @ держава. – 2007. – №8. – С. 90-92.

24.


Шедяков, В.Є. Розвиток соціального партнерства в контексті постіндустріальних трансформацій трудових відносин [Текст] / В. Є. Шедяков // Економіка України. – 2012. – №10. – С. 80-91.

25.


Лавриненко, О. Трудове право України як сучасна синергетична система (філософсько-правові та методологічні аспекти) [Текст] / О. Лавриненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №5. – С. 20-28.

26.


Олексенко, Р.І. Теоретичні аспекти формування моделі соціально-трудових відносин [Текст] / Р. І. Олексенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №1. – С. 47-49.

27.


Грішнова, О.А. Динаміка змін соціально-трудових відносин під впливом глобалізаційних тенденцій [Текст] / О. А. Грішнова, А. С. Пасєка // Регіональна економіка. – 2010. – №1. – С. 7-14.

28.


Жуков, В. Шляхи формування сучасних соціально-трудових відносин в Україні [Текст] / В. Жуков // Соціальна психологія. – 2009. – №4(36). – С. 126-131.

29.


Колот, А. Розвиток науки про працю і соціально-трудові відносини та її роль у переформатизації та формуванні сучасного економічного мислення [Текст] / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2012. – №6. – С. 3-10.

30.


Герасимов, О. Соціальний діалог в Україні: практико-правове регулювання та перспективи розвитку [Текст] / О. Герасимов, Ю. Рубченко // Україна: аспекти праці. – 2013. – №4. – С. 10-16.