Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора.Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу на тему: "Особистість людини та умови її формування" (фізіологія та психологія праці).Дякую!

1.
159.9
К84
Крушельницька, Я.В. Фізіологія і психологія праці [Текст] : підручник / Я. В. Крушельницька. – К. : КНЕУ, 2003. – 367с.

2.
159.9
Ф50
Фізіологія і психологія праці [Текст] : прогр. та метод. вказывки щодо вивчення курсу для бакалаврів екон. спец. /  уклад.: В.Д. Павлюк, Р.Ф. Атаманюк. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 367с. – [Існує електронна копія].

3.
159.9
Т41
Тимош, І.М. Основи фізіології та психології праці [Текст] : навч. посіб. / І. М. Тимош. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 168с.

4.
37
В64
Вознюк, Н.М. Етико-педагогічні основи формування особистості [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Вознюк. – К. : ЦНЛ, 2005. – 196с. – [Рекомендовано МОН України].

5.
61
Ф50
Физиология человека. В 3-х т. (Електронний ресурс) [Електронний ресурс]. Т. 3 /  под ред.: Р. Шмидта, Г. Тевса. – 3-е изд. – М. : Мир, 2005. – 228с.

6.
159.9
Я14
Яблонко, В.Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Яблонко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 220с. –

7.
378
А43
Руденок, А.І. Професіоналізація як процес формування особистості і діяльності професіонала [Текст] / А. І. Руденок // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2006. – С. 37-39.

8.


Семінович, А. Психологічне здоров`я дитини - шлях до формування гармонійної особистості [Текст] / А. Семінович // Безпека життєдіяльності. – 2014. – №4. – С. 2-3.

9.


Вахмяніна, О.М. Формування системи морально-естетичного виховання особистості [Текст] / О. М. Вахмяніна // Виховна робота в школі. – 2011. – №6. – С. 2-11.

10.


Формування у старшокласників ціннісного ставлення до людини як умова особистості [Текст] // Виховна робота в школі. – 2012. – №9. – С. 9-15.

11.


Блохін, О. Спорт як засіб патріотичного виховання та формування здорового способу життя особистості [Текст] / О. Блохін // Вища освіта України. – 2012. – №4. – С. 59-72.

12.


Формування соціально зрілої особистості [Текст] // Відкритий урок. – 2012. – №5. – С. 31-38.

13.


Лебедев, С.С. Роль тренінгу у формуванні професійних і особистісних компетенцій працівника сучасного промислового підприємства [Текст] / С. С. Лебедев // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 35-39.

14.
37
Д44
Марцева, Л. Вплив виховної діяльності на формування особистості студентів коледжу [Текст] / Л. Марцева // Дидактика професійної школи. – 2006. – Вип.4. – С. 217-220.

15.
37
Д44
Кремень, В. Формування особистості професіонала в контексті вимог ХХІ століття [Текст] / В. Кремень // Дидактика професійної школи. – 2005. – Вип 3. – С. 3-6.

16.


Чечель, О. Інвестування у розвиток людини як пріоритетний напрям формування людського капіталу [Текст] / О. Чечель // Економіка @ держава. – 2010. – №3. – С. 86-88.

17.


Майсюра, О.М. Особистість людини (працівника) - основа трудового потенціалу; суб`єкт-об`єкт управління [Текст] / О. М. Майсюра // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №4. – С. 40-45.

18.


Авдимирець, Л. Акмеологічна модель навчання як засіб формування успішної особистості [Текст] / Л. Авдимирець // Історія України. – 2012. – №9-10. – С. 13-15.

19.


Алєксандрова, Т. Сучасні орієнтири формування здоров`язберегаючої особистості [Текст] / Т. Алєксандрова, Д. Кондратець // Класний керівник. – 2009. – №19. – С. 2-8.

20.


Базалук, О. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти [Текст] / О. Базалук // Освіта і управління. – 2013. – №1-2. – С. 73-80.

21.


Кучеренко, Є. Особистісне самовизначення молодої людини як соціально-психологічна проблема сьогодення (До 120-річчя від дня народження С. Рубінштейна) [Текст] / Є. Кучеренко // Пам`ять століть. – 2010. – №4-5. – С. 191-199.

22.


Грицай, М. Давньоукраїнська відична наука про формування людини від зачаття до повноліття [Текст] / М. Грицай // Педагогіка толерантності. – 2011. – №3. – С. 13-24.

23.


Лук`янова, Н. Загальноглобалізаційні проблеми людства і формування особистості в умовах сучасної України [Текст] / Н. Лук`янова // Персонал. – 2010. – №1. – С. 42-47.

24.


Чернобровкіна, В.А. Особистісна свобода людини як предмет психологічного дослідження [Текст] / В. А. Чернобровкіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – №2. – С. 8-18.

25.


Штепа, О.С. Психологічні особливості формування та актуалізації особистісної зрілості [Текст] / О. С. Штепа // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №5. – С. 24-31.

26.


Подтикан, І.В. Особливості формування мотиваційної сфери особистості [Текст] / І. В. Подтикан // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №9. – С. 29-36.

27.
37
П84
Дацюк, О.А. Вплив духовного фактору на професійне формування особистості [Текст] / О. А. Дацюк // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи. – 2005. – С. 3-7.

28.


Гаврилюк, О. Соціалізація як процес формування особистості [Текст] / О. Гаврилюк // Професійно-технічна освіта. – 2014. – №3. – С. 46-48.

29.


Гаврилюк, О. Соціалізація як процес формування особистості [Текст] / О. Гаврилюк // Професійно-технічна освіта. – 2014. – №3. – С.46-47.

30.


Особистісний і професійний розвиток людини в нових соціально-економічних умовах [Текст] // Психолог. – 2003. – №44. – С.1-6. – [Психологія особистості.].

31.


Романовська, Д. Формування життєвої та професійної стратегії особистості. Фрагмент майстер-класу, проведеного на конгресі психологів [Текст] / Д. Романовська // Психолог. – 2005. – №45. – С. 3-5.

32.


Морщакова, О. Самовизначення особистості у системі взаємовідносин "людина - світ" у рамках філософії вітакультури [Текст] / О. Морщакова // Психологія і суспільство. – 2008. – №1. – С. 25-34. – [Філософія культури].

33.


Томчук, М. Методологічні засади дослідження та формування психологічної готовності особистості до діяльності [Текст] / М. Томчук // Психологія і суспільство. – 2010. – №4. – С. 41-47.

34.


Радул, В. Розвиток та формування якісних характеристик особистості [Текст] / В. Радул // Рідна школа. – 2012. – №8-9. – С.8-12.

35.


Вербицький, В. Трудове виховання - шлях до формування особистості [Текст] / В. Вербицький // Рідна школа. – 2008. – №7-8. – С. 8-9.

36.


Архипова, С.П. Творча зрілість особистості й рівні досягнення "акме" людини в процесі її професійного становлення [Текст] / С. П. Архипова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – №4. – С. 84-91.

37.


Мурзіна, А.В. Сутнісна характеристика формування соціальної активності особистості [Текст] / А. В. Мурзіна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – №3. – С. 22-29.

38.


Крайчинська, В. Формування життєвих завдань та самонастановлення особистості [Текст] / В. Крайчинська // Соціальна психологія. – 2009. – №2(34). – С. 114-123.

39.


Козакова, Т. Вплів сім`ї на формування дитячої особистості [Текст] / Т. Козакова // Соціальний педагог. – 2009. – №11. – С. 34-40.

40.


Шараба, С.Б. Діяльність як чинник формування особистості [Текст] / С. Б. Шараба // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2012. – №7-8. – С. 53-55.

41.


Васьківська, Г. Формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння системи знань про людину [Текст] / Г. Васьківська // Українська мова і література в школі. – 2012. – №2. – С. 52-57.

42.


Мудрик, І. Формування самосвідомості особистості за різних форм фізичного виховання [Текст] / І. Мудрик // Фізичне виховання в школі. – 2013. – №3. – С. 38-42.

43.
330.342.146
Ф79
Колесник, О.А. Формування й розвиток людського капіталу в системі освіти: мікроекономічний та особистісний рівні [Текст] / О. А. Колесник // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 1. – С. 249-255.

44.
330.342.146
Ф79
Крушельницька, Я.В. Фізіологічні аспекти відтворення людського капіталу організації [Текст] / Я. В. Крушельницька // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 126-133.