Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової на тему "Власний капітал банку".
1.
336.7
А47
Алексеєнко, М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики [Текст] : монографія / М. Д. Алексеєнко. – К. : КНЕУ, 2002. – 276с. – [Існує електронна копія].

2.
336.7
Т48
Ткачук, Н.М. Власний капітал банку та проблеми капіталізації банківської системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Н. М. Ткачук. – Тернопіль : ХНУ, 2008. – 20с. – [Існує електронна копія].

3.
336.7
К56
Коваленко, В.В. Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Коваленко. – Суми : ДВНЗ "АУБС НБУ", 2010. – 153с.

4.
336.7
Т44
Тиркало, Р.І. Капіталізація банківської системи України: сучасний стан, проблеми, шляхи та перспективи зростання [Текст] : монографія / Р. І. Тиркало, Н. М. Ткачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 328с. –

5.
336
З-41
Збірник наукових праць студентів кафедри фінансів та банківської справи [Текст]. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 118с.

6.


Базарний, Д.В. Вартість власного капіталу в банківському секторі України [Текст] / Д. В. Базарний // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 232-237.

7.


Панасенко, А.А. Формирование и рост собственного капитала банковских учреждений Украины [Текст] / А. А. Панасенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1. – С. 185-198.

8.


Варода, Л. Консолідація банківських установ як ефективний спосіб нарощення власного капіталу банків [Текст] / Л. Варода // Банківська справа. – 2007. – №6. – С. 26-36.

9.


Сухотеплий, В. Математична реконструкція структури власного капіталу та прибутковості реального банківського сектору України [Текст] / В. Сухотеплий // Банківська справа. – 2009. – №1. – С. 84-94.

10.


Савлук, С. Власний капітал як запобіжник втрати ліквідності банку [Текст] / С. Савлук // Банківська справа. – 2012. – №2. – С. 55-62.

11.


Галіцейська, Ю. Теоретичні аспекти дослідження суті та завдань ресурсної бази банку [Текст] / Ю. Галіцейська // Банківська справа. – 2012. – №5. – С. 13-21.

12.


Структура власного капіталу банків України за станом на 01.10. 2012 р. (у розрізі банків) [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2012. – №12. – С. 64-66.

13.


Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01. 2012 р. (у розрізі банків) [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2012. – №3. – С. 60-65.

14.


Структура власного капіталу банків України за станом на 01.07.2013 р. (у розрізі банків) [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2013. – №9. – С. 66-68.

15.


Структура власного капіталу банків України станом на 01.01.2014 р. (у розрізі банків) [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2014. – №3. – С. 76-78.

16.


Дунас, Н. Кількісна оцінка вагомості власного капіталу в системі ресурсів банку на основі економетричного моделювання [Текст] / Н. Дунас // Вісник Національного банку України. – 2009. – №8. – С. 42-45.

17.


Герасименко, В. Управління власним капіталом банку в Україні в умовах фінансової кризи [Текст] / В. Герасименко, Р. Герасименко // Вісник Національного банку України. – 2010. – №10. – С. 12-17.

18.


Варода, Л. Резервний капітал: роль та значення у формуванні власного капіталу банківської установи [Текст] / Л. Варода // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №4. – С. 20-25.

19.


Коваль, С. Теоретичні основи механізму формування власного капіталу банку [Текст] / С. Коваль // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №1. – С. 106-116.

20.


Ткачук, Н. Економічний капітал банку, теоретична сутність, необхідність формування та особливості визнання [Текст] / Н. Ткачук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №2. – С. 42-52.

21.


Матлага, Л. Теоретико-методологічні засади формування власного капіталу в банківських установах України [Текст] / Л. Матлага // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №1. – С. 81-88.

22.


Коваль, С. Державне регулювання розміру власного капіталу банку [Текст] / С. Коваль // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – №6. – С. 86-92.

23.


Ткачук, Н. Специфіка визначення величини власного капіталу комерційного банку [Текст] / Н. Ткачук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №4. – С. 34-44.

24.


Ткачук, Н.М. Власний капітал комерційних банків як складова капіталу банківської системи України [Текст] / Н. М. Ткачук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2004. – №6. – С. 245-252. – [На підставі оцінки поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів запропоновано визначення сутності власного банківського капіталу. Виділено характерні функції власного капіталу банку. Проаналізовано структуру та динаміку капіталу комерційних банків України в 1999-2003 рр., а також склад і структуру власного капіталу банків за аналогічний період. Висвітлено економічну сутність субординованого капіталу, розкрито його роль і значення у формуванні власного капіталу банку.].

25.


Ларіонова, К.Л. Управління формуванням обсягу та ціни власного капіталу банку [Текст] / К. Л. Ларіонова, О. В. Яремчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 268-271. – [У статті розглянуто сутність управління формуванням власного капіталу банку, досліджено теоретико-методологічні підходи щодо управління обсягом та ціною власного капіталу банку. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення ефективності механізму управління власним капіталом банку в сучасних умовах.


26.


Волик, Н. Удосконалення процесу управління власним капіталом комерційного банку [Текст] / Н. Волик, В. Войченко // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 168-173.

27.


Савлук, С.М. Посилення стабілізаційної ролі власного капіталу банків [Текст] / С. М. Савлук // Економіка України. – 2013. – №3. – С. 38-46.

28.


Слобода, Л.Я. Управління власним капіталом банків за економічної нестабільності: досвід України та зарубіжних країн [Текст] / Л. Я. Слобода, В. В. Фостяк // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 25-31.

29.


Слобода, Л.Я. Обґрунтування методів управління власним капіталом банків [Текст] / Л. Я. Слобода, Н. Я. Юрків // Регіональна економіка. – 2012. – №1. – С. 117-123.

30.


Ткачук, Н. Оптимізація внутрішнього потенціалу банку щодо нарощення власного капіталу [Текст] / Н. Ткачук // Світ фінансів. – 2006. – №3(8). – С. 103-113.

31.


Коваль, С. Модель діагностики власного капіталу як складової фінансових ресурсів банків [Текст] / С. Коваль // Світ фінансів. – 2006. – №4(9). – С. 126-136.

32.
336
С91
Яремчук, О.В. Власний капітал банку: сутність, склад та механізм формування [Текст] / О. В. Яремчук, К. Л. Ларіонова // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 54-55.

33.


Савлук, С.М. Стимулювання нарощування власного капіталу банків [Текст] / С. М. Савлук // Фінанси України. – 2009. – №2. – С. 111-117.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Фінанси та банківська справа ”