Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу на такі питання: (Економічна система суспільства) 1. Становлення інформаційного суспільства та економічних знань. 2. Основні тенденції розвитку сучасних економічних систем. 2.1. Структурні зрушення в розвитку економічної системи.2.2. Стратегічні пріорітети розвитку національної економіки. Дякую!

Становлення інформаційного суспільства та економічних знань

1. 007
Б75 Боднар, І. Міжнародна інформація [Текст] : навч.-методич. посіб. / І. Боднар. – 2-ге вид, стер. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 216с.

2.
Жаворонкова, Г.В. Становлення сучасного інформаційного суспільства: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / Г. В. Жаворонкова, Н. М. Чигасова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 182-186.

3.
Зав`ялова, О.Ю. Становлення та розвиток економіки знань як фактор перманентного економічного зростання країни [Текст] / О. Ю. Зав`ялова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 171-175.

4.
Іванова, В. Трансфер знань як складова становлення та розвитку економіки, заснованої на знаннях: світовий досвід [Текст] / В. Іванова // Економіка та держава. – 2008. – №9. – С. 44-46.

5. 330
І-20 Іванова, В.В. Інформаційне забезпечення економіки, заснованої на знаннях [Текст] : монографія / В. В. Іванова. – К. : Логос, 2011. – 277с. –

6. 007
І-74 Інформаційне Суспільство. Шлях України [Текст]. – К. : Бібліотека Інформаційного суспільства, 2004. – 289с.

7.
Круп`як, Т. Роль інформаційної економіки в становленні та формуванні сучасного суспільства [Текст] / Т. Круп`як // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 156-159.

8. 007
К88 Кудрявцева, С. Міжнародна інформація [Текст] : навч. посіб. / С. Кудрявцева, В. Колос. – К. : Слово, 2005. – 400с.

9. 007
К88 Кудрявцева, С.П. Міжнародна інформація [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / С. П. Кудрявцева, В. В. Колос. – К. : Видавничий дім "Слово", 2005. – 400с.

10. 008
М23 Мантатова, Л.В. Стратегия развития: ценности новой цивилизации [Електронний ресурс] / Л. В. Мантатова. – Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 2004. – 242с.

11. 330.341.1
М50 Менеджмент та маркетинг інновацій [Текст] : монографія / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2012. – 616с.

12. 34(477)
Н73 Новицький, А.М. Правове регулювання інституціоналізації інформаційного суспільства в Україні [Текст] : монографія / А. М. Новицький. – Ірпінь : НУ ДПС України, 2011. – 444с.

13. 007
П27 Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні [Текст] : монографія / О. Б. Баховець, Т. О. Грінченко, К. Гуляєв [та ін.]. – К. : Азимут-Україна, 2008. – 288с.

14.
Сич, Є. Становлення інформаційного суспільства в країні [Текст] / Є. Сич, В. Кислий // Економіст. – 2007. – №6. – С. 41-43.

15. 316
С69 Социально-экономические проблемы информационного общества [Текст] / под ред. Л.Г.Мельника. – Суми : Университетская книга, 2005. – 430с.

16. 007
С81 Столяров, А. Информационное общество будущего и современность [Електронний ресурс] / А. Столяров. – 22с.

17. 323
С83 Стратегічні пріоритети [Текст] : науково-аналітичний щоквартальний зб. Ч.4(21)2011. – К. : НІСД, 2011. – 200с.

18. 323
С83 Стратегічні пріоритети [Текст] : науково-аналітичний щоквартальний зб. Ч.1(22)2012. – К. : НІСД, 2012. – 220с.

19. 330.341.1
У45 Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу [Текст] : монография. Т.3 / В. И. Дубницкий, М. П. Войнаренко, З. В. Герасимчук, В. И. Захарченко под.ред.В.И.Дубницкого и И.П. Булеева. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 400с.

20.
Філін, С.В. Зародження, становлення та подальший розвиток інформаційного суспільства [Текст] / С. В. Філін // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №1,Вип.65. – С. 159-192.

21.
Філіпенко, Д. Соціальний вимір процесів становлення європейського інформаційного суспільства [Текст] / Д. Філіпенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.78. – С. 57-67.

22. 330.8
Ш37 Шевченко, О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 288с.

23. 330.341.1
Я85 Ястремська, О.М. Інноваційна економіка [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська, Д. О. Ріпка. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 228с.

24. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkpi/FPP/2007-2-2/12_Melnik.pdf
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО
ТА СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ – СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОНЯТЬ
О.Л. Мельник

25. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2007_1/2-5-Hnatiuk-Zdioruk.pdf
Проблеми становлення
інформаційного суспільства в Україні

26. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nznuoa/kultura/2010_6/19.pdf
СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
В УКРАЇНІ


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики «інформаційне суспільство», “економіка знань”
Основні тенденції розвитку сучасних економічних систем. Структурні зрушення в розвитку економічної системи

1. 330
А34 Ажнюк, М.О. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – К. : Знання, 2008. – 368с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

2.
Бирський, В. Сучасні напрями досліджень економічних систем [Текст] / В. Бирський // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 73-77.

3. 338.242.4
Б75 Бодров, В.Г. Державне регулювання економіки та економічна політика [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич за ред. В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2010. – 520с. – (Альма-матер).

4.
Вишиванюк, М.В. Теоретичні передумови еволюції економічних систем регіонів світу на шляху до сталого розвитку [Текст] / М. В. Вишиванюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №15. – С. 102-103.

5. 330
В85 Вступ до економічної теорії [Текст] : підручник / за ред. Ватаманюка З.Г. – 3-тє вид., доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 504с. – (Вища освіта в Україні).

6.
Грабчук, О.М. Механізм впливу інструментів на розвиток та зростання економічних систем [Текст] / О. М. Грабчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №5. – С. 31-33.

7. 330.3
Г75 Гражевська, Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін [Текст] : монографія / Н. І. Гражевська. – К. : Знання, 2008. – 431с. –

8. 330
Е45 Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: З. Ватаманюка, О. Ватаманюка. – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 540с.

9. 330
Е45 Економічна теорія: політекономія [Текст] : практикум; навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, В. Л. Осецький, К. С. Базилевич за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2010. – 494с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).

10. 330
Е45 Економічна теорія: політична економія [Текст] / за заг. ред. С.І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604с.

11. 330
Є97 Єщенко, П.С. Економіка для всіх [Текст] / П. С. Єщенко. – К. : Вища школа, 2009. – 478с.

12.
Заболотний, Г.М. Інноваційний підхід до розробки методології опису моделей розвитку сучасних економічних систем [Текст] / Г. М. Заболотний, С. В. Козловський // Економіка розвитку. – 2011. – №4. – С. 53-58.

13.
Іваноньків, О.О. Зарубіжний досвід розвитку економічних систем на інноваційній основі [Текст] / О. О. Іваноньків // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №12. – С. 23-30.

14.
Калетнік, Г.М. Інноваційні моделі управління стратегічним економічним потенціалом сучасних економічних систем [Текст] / Г. М. Калетнік, Г. М. Заболотний, С. В. Козловський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 3-11.

15.
Козловський, С. Роль стратегічного економічного потенціалу в управлінні факторами розвитку сучасних економічних систем [Текст] / С. Козловський // Економіка та держава. – 2010. – №2. – С. 55-58.

16.
Козловський, С. Типологія моделей розвитку сучасних економічних систем [Текст] / С. Козловський // Економічна теорія. – 2009. – №4. – С. 5-15.

17.
Козловський, С.В. Парадигма управління факторами розвитку сучасних економічних систем [Текст] / С. В. Козловський, О. Г. Підвальна, Т. В. Колесник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 208-212.

18.
Козловський, С.В. Фінансові інструменти забезпечення інвестиційно-структурної стійкості сучасних економічних систем [Текст] / С. В. Козловський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 136-141.

19. 330.101.541
К84 Круш, П.В. Макроекономіка та її регулювання [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424с. – [Рекомендовано МОН України].

20. 330.3
К90 Кульчицький, Б. Сучасні економічні системи [Текст] : навч. посіб. / Б. Кульчицький. – Львів : Афіша, 2004. – 279с.

21. 330.3
Л47 Леоненко, П.М. Сучасні економічні системи [Текст] : навч. посіб. / П. М. Леоненко, О. І. Черепніна. – К. : Знання, 2006. – 429с. – (Вища освіта ХХІ століття).

22. 330
М48 Мельник, Л.Ю. Економічна теорія - політекономічний контекст [Текст] : навч. посіб. / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко. – К. : Кондор, 2008. – 524с.

23.
Никитина, О.Б. Методы прогнозирования инновационного развития экономических систем [Текст] / О. Б. Никитина // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2008. – №5. – С. 92-97.

24. 330.101.541
О-86 Отрошко, О.В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект [Текст] : навч. посіб. / О. В. Отрошко. – К. : Знання, 2006. – 222с. – (Вища освіта ХХ1 століття). –

25.
Павленко, І.М. Конкурентоспроможність економічних систем: суітність і специфіка [Текст] / І. М. Павленко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 158-165.

26. 330
П50 Політична економія [Текст] : підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін за ред. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 487с.

27. 330.4
П56 Пономаренко, В.С. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем [Текст] : навч. посіб. / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384с.

28.
Савченко, О.Р. Управління змінами в сучасних соціально-економічних системах [Текст] / О. Р. Савченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 19-24.

29.
Сайкевич, М.І. Дуалізм сучасної економічної системи [Текст] / М. І. Сайкевич // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 9-15.

30.
Свентух, А.О. Сутність, ключові детермінанти та особливості управління розвитком соціально-економічних систем: синергетичний аспект [Текст] / А. О. Свентух // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.2. – С. 221-224.

31.
Тимошенко, Л.М. Концептуалізація забезпечення еволюції соціально-економічних систем у їх динаміці [Текст] / Л. М. Тимошенко, О. В. Більська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 148-151.

32.
Усов, А.В. Методи дослідження стійкого розвитку економічної системи в умовах кризи [Текст] / А. В. Усов, О. М. Гончаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 206-212.

33.
Усольцева, О. Моделювання поведінки економічних систем в умовах підходу до критичної точки розвитку [Текст] / О. Усольцева // Держава та регіони. – 2008. – №4. – С. 231-234.

34.
Шкодіна, І.В. Сучасні тенденції самоорганізації світової економічної системи [Текст] / І. В. Шкодіна // Економіка України. – 2012. – №9. – С. 70-78.

35. 330.3
Я72 Яременко, О.Ф. Перехідні економічні системи [Текст] : конспект лекцій з курсу / О. Ф. Яременко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 131с. – [Існує електронна копія].

36. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/NVUu/Ekon/2011_33_sv1/SOURCE/18.pdf
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ економічні системи”Стратегічні пріорітети розвитку національної економіки

1.
Бережна, І.Ю. Інвестиційно-інноваційний аспект розвитку національної економіки [Текст] / І. Ю. Бережна // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №24. – С. 7-11.

2.
Будкін, В. Інноваційна модель розвитку національних економік [Текст] / В. Будкін // Економіка України. – 2010. – №6. – С. 67-78. – [Досвід зарубіжних країн].

3.
Желюк, Т. Стратегічні вектори управління довгостроковим розвитком національної економіки [Текст] / Т. Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – №3. – С. 44-59.

4.
Желюк, Т.Л. Модернізація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки [Текст] / Т. Л. Желюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №3. – С. 55-61.

5. 338(4/.9)
З-12 Заблоцький, Б.Ф. Національна економіка [Електронний ресурс] : підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 582с.

6.
Кіктенко, О. Механізми державного регулювання інноваційного розвитку національної економіки України [Текст] / О. Кіктенко // Економіка та держава. – 2006. – №11. – С. 53-56.

7.
Ковтун, Н.В. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності. Частина 2. Моделювання розвитку національної економіки на сучасному етапі на основі позиціонування видів економічної д [Текст] / Н. В. Ковтун, А. І. Ігнатюк // Статистика України. – 2012. – №1. – С. 28-34.

8.
Кулинич, Р.О. Розвиток національної економіки в умовах глобалізації світових економічних процесів [Текст] / Р. О. Кулинич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №2. – С. 15-23. –

9.
Кулініч, О.М. Сталий розвиток національної економіки як ознака цивілізаційних процесів XXI століття [Текст] / О. М. Кулініч // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 17-23.

10. 338(4/.9)
Н35 Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. П.В. Круша. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 428с. – (Вища освіта в Україні). –

11. 338(4/.9)
Н35 Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Бережна, М. С. Бріль, Л. В. Єфремова, О. М. Кліменко. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 200с. – [Існує електронна копія]. –

12. 338(4/.9)
Н35 Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, У. І. Когут, І. С. Процик, Г. Л. Вербицька. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Львів : Львівська політехніка, 2011. – 308с. –

13. 338(4/.9)
Н35 Національна економіка [Текст] : підручник / П. В. Круш, С. О. Тульчинська, М. В. Шашина, О. А. Підлісна за ред. П.В. Круша. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2011. – 448с.

14.
Петровська, О. Сучасна модель економічного розвитку національної економіки [Текст] / О. Петровська // Економічна теорія. – 2008. – №1. – С. 30-40.

15. 330.342.146
П90 Пухтаєвич, Г.О. Аналіз національної економіки [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Пухтаєвич. – К. : КНЕУ, 2005. – 254с. – [Рекомендовано МОН України].

16.
Ситник, Л. Типи розвитку національної економіки [Текст] / Л. Ситник, Т. Бервенова // Вісник економічної науки України. – 2010. – №1. – С. 97-101.

17.
Стадник, В.В. Структурування проблеми мотивації інноваційного розвитку національної економіки [Текст] / В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.1. – С. 27-34.

18. 338(4/.9)
С77 Старостенко, Г.Г. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова. – К. : Ліра-К, 2011. – 432с.

19.
Сундук, A.M. Правове забезпечення регулювання впливу глобальних процесів на розвиток національної економіки [Текст] / A. M. Сундук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №1. – С. 157-163.

20.
Сундук, A.M. Розвиток національної економіки в контексті глобальних викликів [Текст] / A. M. Сундук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 101-110.

21.
Сундук, А.М. Стратегічні пріоритети забезпечення ефективного розвитку національної економіки в контексті глобальних тенденцій [Текст] / А. М. Сундук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №5. – С. 34-35.

22.
Тищенко, О.П. Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу [Текст] / О. П. Тищенко // Регіональна економіка. – 2012. – №3. – С. 16-24.

23.
Хвесик, М.А. Управління розвитком національної економіки в контексті дії глобальних процесів [Текст] / М. А. Хвесик, А. М. Сундук // Економіка України. – 2013. – №3. – С. 4-16.

24. 338(477)
Х76 Хомяков, В.І. Економіка сучасної України [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. – К. : Кондор, 2009. – 426с.

25.
Чайка, Ю. Механізми структурного розвитку національної економіки [Текст] / Ю. Чайка // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №3. – С. 30-41.

26.
Шкрабак, І. Напрями удосконалення прогнозування розвитку національної економіки та її регіональних складових [Текст] / І. Шкрабак // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 30-34.

27. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bi/2011_11/32-34.pdf
Стратегічні перспективи економічного розвитку національної економіки України


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ національна економіка”

Зверніть увагу, що за правилами Віртуальної довідкової служби в рамках одного запиту дається відповідь тільки на одне питання