Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Курсова робота - "Невизначеність і ризики сучасної ринкової економіки"

1. 330.131.7
А65 Андрєєва, Т.Є. Ризик у ринковій економіці [Текст] : навч. посіб. / Т. Є. Андрєєва, Т. Е. Петровська. – Х. : "Бурун и К", 2005. – 128с.

2.
Бородіна, О. Методичні підходи до визначення сутності економічних ризиків та шляхів їх уникнення [Текст] / О. Бородіна // Економіка @ держава. – 2010. – №7. – С. 21-23.

3. 330.131.7
В54 Вітлінський, В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві [Текст] : монографія / В. В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2004. – 480с. –

4.
Гапонюк, М. Корпоративні стратегії в умовах посилення невизначеності економічних тенденцій в Україні [Текст] / М. Гапонюк // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №10. – С. 63-66.

5.
Головач, Т.В. Огляд сучасних методів і методик оцінювання економічних ризиків [Текст] / Т. В. Головач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 180-183.

6.
Головач, Т.В. Оцінка економічних ризиків розвитку України [Текст] / Т. В. Головач, А. Б. Грушевицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 203-207.

7.
Головач, Т.В. Фінансово-економічні ризики розвитку України в сучасних умовах господарювання [Текст] / Т. В. Головач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 149-153.

8. 330
Е45 Економічна теорія: політекономія [Текст] : практикум; навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, В. Л. Осецький, К. С. Базилевич за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2010. – 494с.

9. 330.131.7
І-25 Івченко, І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Івченко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

10.
Іляш, Н.І. Системні ризики і загрози інвестиційно-інноваційної діяльності у реальному секторі економіки України [Текст] / Н. І. Іляш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.1. – С. 76-86.
11.
Ковальчук, Н.П. Економічні ризики: класифікація, принципи і способи оцінювання [Текст] / Н. П. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 31-37.

12.
Крупін, B.C. Економічні ризики:сутність, еволюція, підходи до класифікації [Текст] / B. C. Крупін, Р. ЗлидникЮ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 224-229.

13.
Лелюк, Ю. Державна антициклічна політика як інститут зниження рівня невизначеності в складних економічних системах [Текст] / Ю. Лелюк // Економіка @ держава. – 2012. – №4. – С. 51-53.

14. 330.131.7
Л84 Лук`янова, В.В. Економічний ризик [Текст] : навч. посіб. / В. В. Лук`янова, Т. В. Головач. – К. : Академвидав, 2007. – 464с.

15. 338.22.021.4
О-13 Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Текст] : навч. посіб. / за ред. Л.І. Донець. – К. : ЦУЛ, 2012. – 472с.

16. 330.131.7
О-76 Останкова, Л.А. Аналіз моделювання та управління економічними ризиками [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевчеко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 256с.

17.
Пасенченко, Ю.А. Модель оцінки ємності ринку в умовах невизначеності [Текст] / Ю. А. Пасенченко, А. С. Цеслів // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №1(51). – С. 177-181.

18.
Сизоненко, В.О. Фінансування інноваційно орієнтованої економіки в умовах інституціональної невизначеності [Текст] / В. О. Сизоненко // Фінанси України. – 2013. – №5. – С. 80-89.

19.
Степаненко, А. Соціально-економічний розвиток України у вимірах стратегічних ризиків [Текст] / А. Степаненко, А. Омельченко // Економіст. – 2014. – №8. – С. 8-11.

20.
Шавкун, В.М. Фінансові ризики в умовах глобалізації та економічна безпека держави [Текст] / В. М. Шавкун, І. А. Сухацька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.3. – С. 209-212.

21.
Ялі, М.Х. Ризики другої хвилі глобальної економічної кризи [Текст] / М. Х. Ялі // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №1,Вип.93. – С. 80-86.

22.
Ястремський, О. Невизначеність, ризик, інтереси в моделюванні економічної політики [Текст] / О. Ястремський // Банківська справа. – 2013. – №1. – С. 20-30.

23.
Яценко, Г.Ю. Ризики поширення кризових явищ в економіку України та умови їх попередження [Текст] / Г. Ю. Яценко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 266-270.


Додатково радимо Вам переглянути підручники з політекономії, економічної теорії тощо.
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету