Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоміжь будь ласка з літературою до питань з дисципліни "Мотивація інноваційної діяльності персоналу":
>>> 1. Структура персоналу і її вплив на різноманітність мотивації інноваційної діяльності
>>> 2. Роль соціально-психологічного клімату в системі мотивації інноваційної діяльності
>>>1. 159.9
Б19 Баклицький, І.О. Психологія праці [Текст] : підручник / І. О. Баклицький. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 655с.

2. 331.103
Б74 Богоявленська, Ю.В. Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. – К. : Кондор, 2009. – 332с.

3. 338(477)
Т28 Братусь, А.О. Мотиваційні аспекти управління персоналом на інноваційному підприємстві [Текст] / А. О. Братусь // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 332-334.

4. 331.108
Г65 Гончаров, В.М. Управління мотивацією персоналу на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, А. В. Черкасов. – Л. : Янтар, 2010. – 268с.

5.
Гризовська, Л.О. Чинники мотивації у підвищенні ефективності інноваційної діяльності підприємства [Текст] / Л. О. Гризовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 90-94.

6. 331.108
Г85 Гриньова, В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 300с.

7.
Довгань, О.О. Стимулювання та мотивація інноваційної діяльності активності персоналу підприємства [Текст] / О. О. Довгань // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 112-116.

8.
Домбровський, В.А. Особливості сучасної парадигми оцінки і мотивації ефективної діяльності персоналу підприємств [Текст] / В. А. Домбровський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.1. – С. 56-59. – [Сформульовано сучасну парадигму оцінки і мотивації ефективної діяльності персоналу підприємств, запропоновано заходи щодо покращання управління, регулювання та використання персоналу підприємств.].

9.
Запель, С.В. Система мотивування інноваційної діяльності працівників як фактор успіху в управлінні інноваційними проектами [Текст] / С. В. Запель // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 222-233.

10.
Калина, А.В. Мотивація та оцінка інноваційної діяльності персоналу [Текст] / А. В. Калина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 102-105.

11.
Капінос, Г.І. Мотивація творчої праці в інноваційній діяльності підприємств [Текст] / Г. І. Капінос, К. Л. Ларіонова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 106-110.

12.
Кушнерик, О. Сучасні методи мотивації праці персоналу та їх вплив на діяльність підприємства [Текст] / О. Кушнерик // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №3-4. – С. 33-37.

13. 159.9
М19 Малхазов, О.Р. Психологія праці [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Малхазов. – К. : ЦУЛ, 2010. – 208с.

14. 331.108
М26 Маркова, Н.С. Розвиток персоналу [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Маркова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 256с.

15.
Миронов, О.В. Еволюція наукових поглядів на проблеми мотивації ефективної діяльності персоналу підприємств [Текст] / О. В. Миронов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 236-237.

16. 331.108
Н60 Нижник, В.М. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств [Текст] : монографія / В. М. Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210с. – [Існує електронна копія].

17.
Рябцева, О.Є. Інноваційний підхід до оцінки мотивації виробничого персоналу підприємства [Текст] / О. Є. Рябцева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №24(684). – С. 204-212.

18. 331
С16 Салун, М.М. Механізм соціально-економічної мотивації працівника [Текст] : монографія / М. М. Салун, О. В. Майстренко. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 184с.

19. 330.341.1
С76 Стадник, В.В. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. – 464с.

20.
Томаля, Т.С. Актуальні проблеми мотивації інноваційної діяльності підприємств [Текст] / Т. С. Томаля // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 192-196.

21. 338(477)
Т28 Фандєєва, А.Є. Сучасні аспекти формування мотивації діяльності персоналу [Текст] / А. Є. Фандєєва // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 356-359.

22. 338(477)
Т28 Шаповалова, О.Г. Інноваційна активність персоналу як об`єкт мотивації [Текст] / О. Г. Шаповалова // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 140-142.

23. 330.341.1
Я85 Ястремська, О.М. Моделювання інноваційних процесів [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська, К. В. Тонєва. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 176с.

24. Скурська В. А. Формування мотиваційного механізму активізації інноваційної діяльності персоналу [Електронний ресурс] / В. А. Скурська // Маркетинг і менеджмент інновацій . - 2011. - № 4(1). - С. 148-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2011_4(1)__22.pdf


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету