Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему реферата "Національні системи бухгалтерського обліку та звітності: спільне та відмінності" з курсу історії обліку та аудиту. Дякую.


1. Бугай, І. Моделі співіснування бухгалтерського і податкового обліку за кордоном [Текст] / І. Бугай, Г. Кальченко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 39-43.

2. 657
В75 Воронко, Р.М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – Львів : Магнолія, 2011. – 522с. – (Вища освіта в Україні).

3. 657
Г93 Губачова, О.М. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : підручник / О. М. Губачова, С. І. Мельник. – К. : ЦУЛ, 2008. – 432с.

4. 657
Г93 Губачова, О.М. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : підручник / О. М. Губачова, С. І. Мельник. – 2-ге вид, перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 400с.

5. Зінов`єв, І. Системи бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах [Текст] / І. Зінов`єв // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №5. – С. 129-133.

6.
Копилов, В. Організаційні засади національної системи бухгалтерського обліку в Україні [Текст] / В. Копилов, Л. Ловінська // Економіка і прогнозування. – 2007. – №2. – С. 127-137.

7. 657
К75 Кочерга, С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / С. В. Кочерга, К. А. Пилипенко. – К. : ЦНЛ, 2005. – 216с. – [Рекомендовано МОН України].

8. Кундря-Висоцька, О.П. Проблеми трансформації міжнародних систем обліку [Текст] / О. П. Кундря-Висоцька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.3. – С. 63-66.
9. Нишенко, Л. Порівняльний аналіз і перспективи розвитку міжнародних систем бухгалтерського обліку [Текст] / Л. Нишенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - №8. - С. 32-36.

10. 657
О-76 Остап`юк, М.Я. Історія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Остап`юк, М. Р. Лучко, Й. Я. Даньків. – К. : Знання, 2005. – 276с. – (Вища освіта ХХI століття). – [Рекомендовано МОН України].

11. 657
О-76 Остап`юк, М.Я. Історія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Остап`юк, М. Р. Лучко, Й. Я. Даньків. – 2-ге вид., вид. і доп. – К. : Знання, 2009. – 278с. – (Вища освіта ХХІ століття).
12. 657
П31 Петрук, О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку [Текст] : монографія / О. М. Петрук. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 420с.

13. 657
П54 Полякова, Л.М. Основи обліку в зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Полякова, В. С. Мохняк. – К. : НУ"Львівська політехніка", 2006. – 248с.

14. Солоненко, А.А. Национальные системы бухгалтерского учета и отчетности: причины различий и пути их устранения [Текст] / А. А. Солоненко, Н. К. Панащенко // Финансы. – 2005. – №6. – С. 19-21.

15. Чайка, В. Порівняльна характеристика світових моделей бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Текст] / В. Чайка // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – №3. – С. 49-54. – [Зарубіжний досвід].

16. 657
Ш35 Швець, В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / В. Г. Швець. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 535с.

17. Воськало Н.М. Порівняльна характеристика національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvnltu_2014_24.4_44.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики з підрубриками “ система бухгалтерського обліку в окремих країнах”, «історія бухгалтерського обліку»
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету