Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Знайдіть, будь ласка, літературу для курсової з предмету Економіка праці і соціально-трудові відносини на тему:
>>> Удосконалення мотивації трудової поведінки робітників
1.
316
Л84
Лукашевич, М.П. Соціологія праці [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / М. П. Лукашевич. – К. : Либідь, 2004. – 440с. – [Існує електронна копія].

2.
316
Л84
Лукашевич, М.П. Соціологія [Текст] : загальний курс; підручник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2006. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – [
Затверджено МОН України].

3.
316
Л84
Лукашевич, Н.П. Социология труда [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Лукашевич. – К. : МАУП, 2001. – 320с.

4.
316
В14
Вакуленко, С.М. Соціологія праці [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. М. Вакуленко. – К. : Знання, 2008. – 262с. 

5.
331.108
Г85
Гриньова, В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 300с. 
6.


Аббасі, А.С. Мусульманська трудова етика та її вплив на ефективність бізнесу [Текст] / А. С. Аббасі, К. Реман, А. Бібі // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 312-322.

7.


Ємельяненко, Л.М. Детермінанти формування мотиваційного механізму трудової поведінки молоді [Текст] / Л. М. Ємельяненко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 100-103. 

8.


Літинська, В.А. Визначення базових сегментів моделі трудової поведінки керівників [Текст] / В. А. Літинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.1. – С. 51-54. – [Дана стаття присвячена висвітленню питань пов’язаних з трудовою поведінкою керівників різних
рівнів управління. Особливу увагу приділено комплексній моделі оцінки трудової поведінки керівників та
охарактеризовано сегменти цієї моделі.].

9.


Базалійська, Н.П. Особливості регулювання трудової поведінки працівника на засадах синергізму [Текст] / Н. П. Базалійська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 258-261.

10.


Хитра, О.В. Синергетичний підхід до управління трудовою поведінкою [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 178-186.

11.


Польова, В.В. Типи трудової поведінки працівників [Текст] / В. В. Польова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.1. – С. 59-65. – [У статті запропоновано визначення поняття «тип трудової поведінки», розкрито його сутність та зміст; систематизовано відомі та запропоновано власну типізацію трудової поведінки працівників, що заснована на принципі
соціокультурної ідентичності; представлено коротку характеристику ціннісно-мотиваційної орієнтації працівників з різними типами трудової поведінки.


12.


Базалійська, Н.П. Управління трудовою поведінкою працівника в загальній системі управління підприємством [Текст] / Н. П. Базалійська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 152-156.

13.


Базалійська, Н.П. Узагальнюючі показники оцінювання трудової поведінки працівника виробничої організації [Текст] / Н. П. Базалійська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 185-191. – [Розглянуто особливості оцінювання трудової поведінки працівника виробничої організації. Представлено фактори впливу на трудову поведінку працівника. Визначено узагальнюючі показники оцінювання трудової поведінки
працівника виробничої організації.


14.


Яшкіна, Н. Форми і методи активізації трудової поведінки: досвід зарубіжних країн [Текст] / Н. Яшкіна // Економіка @ держава. – 2010. – №11. – С. 53-55.

15.


Балакірєва, О. Соціально-трудовий статус та розшарування за доходами як детермінанти соціального самопочуття та економічної поведінки населення України [Текст] / О. Балакірєва, А. Ноур // Економіка і прогнозування. – 2010. – №1. – С. 111-129.

16.


Ядранський, Д.М. Підходи до моделювання економічної поведінки індивідів [Текст] / Д. М. Ядранський // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №5-6. – С. 3-6.

17.


Кулькова, И. Влияние домашних хозяйств на трудовое поведение человека [Текст] / И. Кулькова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – №3. – С. 96-101.

18.


Ядранський, Д. Правові та моральні норми регламентації трудової поведінки [Текст] / Д. Ядранський // Політичний менеджмент. – 2010. – №1. – С. 115-122.

19.


Семів, Л.К. Трудова діяльність в економіці знань: підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів [Текст] / Л. К. Семів, У. Є. Гузар // Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 130-140.

20.


Башук, Л. Експериментальне вибіркове дослідження та соціально-психологічний аналіз поведінки безробітної молоді з питань трудової мотивації [Текст] / Л. Башук // Україна: аспекти праці. – 2008. – №3. – С. 14-18.

21.


Данюк, В. Мотивування як чинник активізації трудової поведінки [Текст] / В. Данюк, О. Чернушкіна // Україна: аспекти праці. – 2008. – №4. – С. 32-36.

22.


Пилипенко, В. Поведінка населення за ринкових умов: соціологічний аналіз [Текст] / В. Пилипенко // Україна: аспекти праці. – 2006. – №6. – С. 48-51.

23.


Стожаров, Н. И в сердце лесть всегда отыщет уголок... [Текст] / Н. Стожаров // Управление компанией (укр.изд.). – 2005. – №10. – С. 55-58. – [Эффективное поведение руководителя].

24.

irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe
Я.Я. СЛАБКО, І.І. КАСІЛОВ
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВУВАННЯ
ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ “ВОСТОК-РУДА”
25.

m/book/8_Sociologiya_Zagalnii_kyrs/787_183_Motivaciya_trydovoi_povedinki18.3. Мотивація трудової поведінки

26.

ua/jspui/bitstream/123456789/566/1/Толстікова О. В. Формування механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства.pdf
27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “трудова поведінка.....”

28.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці
...”
29.

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)