Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора. Допоможіть знайти інформацію на реферат з соціально-економічної безпеки на тему : "Осоливості забезпечення національної економічної безпеки".
1.
338.24
П19
Пастернак-Таранушенко, Г. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення [Текст] : підручник / Г. Пастернак-Таранушенко. – К. : Кондор, 2002. – 302с. 

2.
338.24
Ж86
Жуков, Б.Б. Сучасні тенденції воєнного виробництва як чинники формування воєнно-економічної безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 21.04.01 - економічна безпека держави / Б. Б. Жуков. – К. : Нац-ний ін-т стратегічних досліджень, 2005. – 22с.

3.
330
М86
Мочерний, С.В. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – К. : Академія, 2008. – 640с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

4.
338.24
Н60
Нижник, В.М. Економічна безпека України в системі розвитку євроатлантичних процесів [Текст] : курс лекцій / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук, Г. В. Скиба. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 112с.

5.
339.94

Нижник, В.М. Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів [Текст] : курс лекцій / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук, І. В. Нижник. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 125с.

6.
338(477)
Н72
Новак, А. Як підняти українську економіку [Текст] : монографія / А. Новак. – 2-ге вид., доп. – К. : Гнозіс, 2007. – 344с.

7.


Шнипко, О.С. Економічна безпека держави і регіону в соціально-криміналістичному контексті [Текст] / О. С. Шнипко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №4. – С. 122-128.

8.


Симонова, О.Г. Актуальні проблеми регіональної економічної безпеки України [Текст] / О. Г. Симонова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №8. – С. 125-132.

9.


Дацків, P.M. Зовнішньоекономічна складова національної безпеки в умовах глобалізації [Текст] / P. M. Дацків // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.52. – С.20-24.

10.


Мазуренко, В.І. Методологічні підходи до визначення граничних значень індикаторів національної економічної безпеки [Текст] / В. І. Мазуренко // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2005. – №31-32. – С. 100-105.

11.


Алимов, О. Стратегічне партнерство й енергетична безпека держави [Текст] / О. Алимов, В. Микитенко // Вісник НАН України. – 2004. – №9. – С.17-22.

12.


Жихор, О. Сучасні загрози економічній безпеці України [Текст] / О. Жихор, В. Баранова // Вісник Національного банку України. – 2015. – №1. – С. 71-75.

13.


Чесноков, А. Методи оцінки зовнішньоекономічної безпеки України [Текст] / А. Чесноков // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №1. – С. 136-143.

14.


Брановицький, В.В. Держава в системі забезпечення економічної безпеки [Текст] / В. В. Брановицький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 209-213. – [Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності посилення ролі держави щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню, як шляху перерозподілу власності в системі забезпеченняі економічної безпеки. Вибір теми статті зумовлений зростаючою необхідністю втручання суб’єктів державної влади у захист прав власності та практичних напрацювань у забезпеченні економічної безпеки країни, що є одним з головних завдань економічної політики. Обґрунтовано необхідність зміцнення ролі держави щодо протидії в протиправному поглинанні. Протиправні поглинання та захват майна стали першочергової проблемою для досягнення економічної безпеки.

].

15.


Гавловська, Н.І. Проблеми зовнішньоекономічної безпеки України [Текст] / Н. І. Гавловська, Н. С. Амонс // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 217-219. – [В статті визначено сутність економічної безпеки. Доведено актуальність управління економічною безпекою в умовах світової фінансової кризи, проаналізовано стан зовнішньоекономічної безпеки України, його
динаміка, відповідність показників зовнішньоекономічних відносин граничним значенням. Наведена структура національної безпеки України. Визначені основні загрози зовнішньоекономічній безпеці України та пріоритетні напрями економічної політики, щодо забезпечення безпеки в майбутньому. Проведений аналіз існуючої ситуації в контексті загострення суспільнополітичних відносин


16.


Мунтіян, В.І. Економічна безпека як пріоритет національної безпеки [Текст] / В. І. Мунтіян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 7-16. 

17.


Ткаленко, С.І. Вплив ТНК на економічну безпеку і суверенітет України [Текст] / С. І. Ткаленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 223-226.
18.


Галюк, І.Б. Вплив кризових явищ на складові економічної безпеки держави [Текст] / І. Б. Галюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 164-168.

19.


Самойленко, Ю. Економічна безпека України [Текст] / Ю. Самойленко, М. Григорчук // Віче. – 2013. – №17. – С. 27-30.

20.


Діяк, І. Енергетична безпека держави: найближчі кроки [Текст] / І. Діяк // Голос України. – 2005. – №188. – С. 12-13.

21.


Семенюк, В. Процес приватизації в Україні та економічна безпека держави [Текст] / В. Семенюк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2005. – №5. – С. 4-6.

22.


Шамшур, О. У пошуках втраченого часу: проблема вибору стратегії безпеки України [Текст] / О. Шамшур, М. Капітоненко // Дзеркало тижня. – 2014. – 1-7 листоп. (№40). – С. 5.

23.


Харазішвілі, Ю.М. Адаптивний підхід до визначення стратегічних орієнтирів економічної безпеки України [Текст] / Ю. М. Харазішвілі, Є. В. Дронь // Економіка України. – 2014. – №5. – С. 28-43.

24.


Кошій, О. Продовольча безпека України [Текст] / О. Кошій // Економіст. – 2004. – №11. – С.40-44.

25.

http://pidruchniki.com/11800912/ekonomika/ekonomichna_politika_ekonomichna_bezpeka Економічна політика та економічна безпека

26.

http://library.if.ua/book/130/8602.htmlЕкономічна політика забезпечення економічної безпеки

27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “економічна безпека України.....”
28.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету