Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію для ІДЗ з мікроекономіки:"Оцінка функцій попиту та еластичності, ринкові експерименти та опитування; проблема ідентифікації". Дякую.
1.
330
Е45
Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. /  за ред.: З. Ватаманюка, О. Ватаманюка. – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 540с. 

2.
330.101.542
Б17
Базілінська, О.Я. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна за ред. О.Я. Базілінської. – 3-тє вид., випр. – К. : ЦУЛ, 2009. – 352с.

3.
330.101.542
К71
Косік, А.Ф. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦНЛ, 2008. – 438с.

4.
330.101.542
К90
Кулішов, В.В. Мікроекономіка: основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 3-тє вид, стер. – Львів : Магнолія, 2009. – 332с. 

5.
330.101.542
Я85
Ястремський, О. Основи мікроекономіки [Звукозапис] : модельно-комп`ютерний додаток / О. Ястремський, О. Гриценко. – К. : Знання-Прес. – [Затверджено МОН України].

6.


Сорокин, А.В. Загадка кривой спроса [Текст] / А. В. Сорокин // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. – 2004. – №6. – С.28-49.

7.


Стеців, С. Розроблення методу ідентифікування стадії життєвого циклу підприємства [Текст] / С. Стеців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №8(735). – С. 217-222.

8.


Красуляк, М.М. Стратегія масової індивідуалізації: сутність, види, переваги та недоліки [Текст] / М. М. Красуляк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 195-199. – [Індивідуалізація попиту].

9.


Мельник, А. Ідентифікація структурно-технологічної деформації економіки регіонів як база вибору механізмів регіональної структурної політики [Текст] / А. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – №1. – С. 23-36.

10.


Ляшенко, О.М. Модель прийняття рішень щодо маркетингової експертизи винаходу в умовах асиметричності інформації на українському ринку інновацій [Текст] / О. М. Ляшенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 201-204. – [В статті запропоновано модель оцінки доцільності проведення маркетингової експертизи винаходу (ліцензії) в умовах асиметричної інформації на ринку нововведень України, яка дає змогу оцінити ризиковість і майбутній сподіваний прибуток від інвестування в інноваційний проект.].

11.


Ткаченко, Ю.О. Характеристика методів експертних оцінок при прогнозуванні розвитку ринку послуг [Текст] / Ю. О. Ткаченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 192-195.

12.


Подать, В.М. Використання індексного методу щодо збільшення прибутку при сукупному впливу натурального обсягу продажу і ціни [Текст] / В. М. Подать // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 58-61.

13.


Мороз, В.С. Проблеми економетричного моделювання попиту [Текст] / В. С. Мороз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 176-180. – [У статті обґрунтована необхідність проведення маркетингових досліджень ринку та розглянутий механізм таких досліджень. Для визначення рейтингу продукції підприємства пропонується використовувати порівняльний багатовимірний таксонометричний аналіз. При цьому робиться аналогія між показником рівня розвитку таксонометричної моделі та рейтингом продукції у конкурентному середовищі. Прогнозування попиту та визначення можливих обсягів продаж автор пропонує проводити з використанням статистичних методів прогнозування.].

14.


Яців, І.Б. Еластичність попиту на продовольчі товари як елемент конкурентного середовища [Текст] / І. Б. Яців // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 61-65. 

15.


Горошко, А.В. Обернена задача ідентифікації фізико-механічних характеристик матеріалів структурно-складних технічних систем [Текст] / А. В. Горошко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – №4. – С. 135-139.

16.


Воронцов, В. Концепція моделювання формування попиту на ринку споживчих товарів [Текст] / В. Воронцов // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №3. – С. 38-43.

17.


Дикіна, Ю. Врівноваження попиту та пропозиції, їх еластичність за ціною на ринку продукції птахівництва Миколаївської області [Текст] / Ю. Дикіна // Економіка АПК. – 2007. – №3. – С. 122-125.

18.


Шинкоренко, Т.П. Дисбаланси сукупного попиту в економіці України [Текст] / Т. П. Шинкоренко, Т. М. Макушенко // Економіка і прогнозування. – 2014. – №1. – С. 7-25.

19.


Притуляк, Н.М. Ідентифікація людського капіталу в сучасній економічній науці [Текст] / Н. М. Притуляк // Економіка України. – 2014. – №7. – С. 27-38.

20.


Сергеева, Л. Моделирование потенциального спроса на потребительские товары (услуги) [Текст] / Л. Сергеева // Економіст. – 2005. – №4. – С.84-85.

21.


Сорокин, А.Н. Влияние эластичности спроса по цене на ценовую политику компании [Текст] / А. Н. Сорокин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – №5. – С. 18-24.

22.


Панчишин, С.М. Стимулювання економіки: переоцінка теорій попиту і теорії пропозиції в результаті глобальної економічної кризи [Текст] / С. М. Панчишин, Х. Б. Павлик // Університетські наукові записки. – 2010. – №3. – С. 223-229.

23.

http://fullref.ru/job_38daaa76c08c837b84c101ada905a96d.html"Мікроекономіка" 2011 рік.24.

http://academia-pc.com.ua/product/159http://academia-pc.com.ua/product/159
25.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “криві ринкового попиту,моделі попиту.....”
26.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету