Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "конкурентоспроможність продукції". Дякую.

1.
65
О-57
Омельяненко, Т.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : навч.- метод. посіб. / Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, А. В. Вакуленко. – К. : КНЕУ, 2006. – 272с.

2.
65
К49
Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : навч. посіб. / С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2008. – 520с. – [Рекомендовано МОН України
].

3.
339.137
С13
Савчук, С.И. Основы теории конкурентоспособности [Текст] : монография / С. И. Савчук. – Мариуполь : Рената, 2007. – 520с.

4.
65
П18
Паршина, О.А. Управління конкурентоспроможністю машинобудівної продукції [Текст] : монографія / О. А. Паршина. – Дніпропетровськ : НТУ, 2008. – 280с.

5.
658
М36
Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2009. – 312с. –
Рекомендовано МОН України].

6.
658
М36
Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні). 

Рекомендовано МОН України].

7.
65
П52
Полтавська, Є.О. Конкурентний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Полтавська, Г. А. Іващенко, П. М. Куліков. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200с. –

8.


Юдін, М.А. Основи оцінювання конкурентоспроможності продукції [Текст] / М. А. Юдін, О. Бірам // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №2. – С. 42-47.

9.


Лазоренко, Т.В. Методи управління конкурентоспроможністю продукції [Текст] / Т. В. Лазоренко, Ф. М. Репа, О. В. Солодка // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2012. – №1. – С. 125-130.

10.


Савенко, Я.В. Дослідження особливостей управління конкурентоспроможністю продукції [Текст] / Я. В. Савенко, А. Я. Штендера // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. – №2. – С. 178-181.

11.


Юрків, Н. Галузево-секторальний вимір конкурентоспроможності та економічної безпеки держави: досвід України [Текст] / Н. Юрків // Вісник Національного банку України. – 2012. – №5. – С. 59-61.

12.


Лазоренко, Т.В. Стратегія маркетингу промислової продукції: метод динамічної адаптації якості до ринкового попиту [Текст] / Т. В. Лазоренко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 212-214. – [Пропонуються дві математичні моделі адаптації якості продукції до ринкового попиту в умовах конкуренції. Перша з них дозволяє прогнозувати момент виникнення критичної ситуації для виробника, а друга – визначити темп нарощування об’єму випуску нової конкурентоспроможної продукції].

13.


Тарасенко, І.О. Удосконалення методів оцінки та аналізу конкурентоспроможності продукції на підприємствах промисловості [Текст] / І. О. Тарасенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 204-207. – [Представлено методику оцінки та аналізу конкурентоспроможності продукції із врахуванням трьох складових: якості, економічної та маркетингової. Запропонована методика рекомендується для застосування на підприємствах промисловості як кількісний метод аналізу конкурентоспроможності при вирішенні завдань обґрунтування стратегій досягнення конкурентних переваг.].

14.


Диха, М.В. Якість - індикатор соціально-економічного розвитку країни [Текст] / М. В. Диха, Ю. О. Ільницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 205-208.

15.


Савіцький, А.В. Підвищення якості продукції у формуванні конкурентного потенціалу підприємств [Текст] / А. В. Савіцький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 233-237.

16.


Варава, Л.М. Обґрунтування заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції металургійного підприємства [Текст] / Л. М. Варава, С. А. Ртищев, Б. А. Ртіщев // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 45-51. – [Досліджено на основі звітних даних роботи стан конкурентоспроможності продукції металургійного підприємства та розроблено економіко-математичну модель впливу значимих показників на рівень її підвищення

17.


Ткаченко, А.М. Якість продукції - запорука її конкурентоспроможності [Текст] / А. М. Ткаченко, І. І. Безверха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 58-61.

18.


Савіцький, А.В. Формування конкурентного потенціалу підприємства в системі впливу зовнішніх та внутрішніх факторів підвищення якості продукції [Текст] / А. В. Савіцький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 166-168. – [У статті розглянуто особливості формування конкурентного потенціалу підприємства на основі підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на її якість.
Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, конкурентоспроможність підприємства, конкурентний потенціал, якість продукції, внутрішні фактори, зовнішні фактори.

19.


Посторонко, В.М. Маркетингове оцінювання конкурентоспроможності нової продукції [Текст] / В. М. Посторонко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.3. – С. 111-114. – [Формування конкурентного потенціалу підприємства, зумовлена врахуванням кардинальних змін, що відбуваються останнім часом у діяльності багатьох підприємств. Підприємства діють на ринку і для того, щоб вистояти в цій боротьбі та не збанкрутувати, суб’єкти господарювання мають постійно вивчати ситуацію на ринку, розробляти методи протистояння негативним умовам для того, щоб зберегти свою конкурентоспроможність на високому рівні.


20.


Адлер, О.О. Аналіз конкурентоспроможності продукції за допомогою матричного методу оцінки (на прикладі ВАТ "Укртелеком") [Текст] / О. О. Адлер, І. В. Охріменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 7-10.

21.


Акопова, В.Г. Исследование факторов, влияющих на эффективность управления качества продукции/услуг [Текст] / В. Г. Акопова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 51-57. – [Проблеми багатьох підприємств полягають у тому, щоб розробити організаційно-економічний механізм управління,
спрямований на забезпечення якості продукції / послуг з урахуванням усіх факторів, що впливають на ефективність
підприємства. Сучасні підприємства різних типів виробництва працють в постійно мінливих ринкових умовах і намагаються найбільш оптимально використовувати різні фактори, які сприяють підвищенню не тільки іміджу і статусу підприємств, але і підвищують зростання діяльності ефективних підприємств за допомогою успішної реалізації своєї продукції / послуг.

22.


Косянчук, Т.Ф. Механізм діагностики конкурентоспроможності продукції [Текст] / Т. Ф. Косянчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 48-50.

23.


Косянчук, Т.Ф. Забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції на засадах сучасних принципів управління якістю [Текст] / Т. Ф. Косянчук, Н. І. Майорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 51-54.

24.


Безнощенко, Н.А. Планирование конкурентоспособности продукции [Текст] / Н. А. Безнощенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.3. – С. 272-275.

25.


Карпенко, В.Л. Методика оцінки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств [Текст] / В. Л. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 33-38. – [У статті проаналізовано основні теоретичні підходи до оцінки конкурентоспроможності товарів. Розглянуто діяльність промислового підприємства ВАТ “Укрелектроапарат” та його основних конкурентів. Зроблено вибір продукції ВАТ “Укрелектроапарат” та продукції основних конкурентів для оцінки конкурентоспроможності. Проведено оцінку конкурентоспроможності трансформаторів.

26.


Матвійчук, С.С. Аналіз шляхів підвищення конкурентоспроможності промислових виробів за рахунок підвищення технологічності конструкції [Текст] / С. С. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2009. – №5. – С. 156-159. – [В статті встановлено взаємозв’язок між методами забезпечення конкурентоспроможності виробів та технологічністю їх конструкції.

27.


Паршина, О. Моніторинг процесу формування показників конкурентоспроможності продукції машинобудування на основі аналітичних технологій [Текст] / О. Паршина // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 46-51.

28.


Паршина, О.А. Обґрунтування вибору управлінських рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції [Текст] / О. А. Паршина // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 81-86.

29.


Устименко, В.А. Маркетингові дослідження впливу цінової політики та якості виробів на конкурентоспроможність продукції [Текст] / В. А. Устименко, Г. О. Данилова // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 198-205.

30.


Федотова, С. Вдосконалення методологічних підходів до оцінки конкурентоспроможності продукції та послуг інноваційно-інвестиційних підприємств будівельного комплексу України [Текст] / С. Федотова // Економіка @ держава. – 2010. – №10. – С. 95-97.

31.


Бащук, Г. Економіко-інноваційна модель конкурентоспроможності продукції в Україні [Текст] / Г. Бащук // Економіка @ держава. – 2013. – №6. – С. 102-106.

32.


Шляхи підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та продуктів харчування [Текст] / М. Кулаєць, М. Бабієнко, О. Витвицька, Л. усаченко // Економіка АПК. – 2012. – №9. – С. 24-27.

33.


Копистко, О. Теоретичні основи конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції [Текст] / О. Копистко // Економіка АПК. – 2010. – №1. – С. 61-63.

34.


Піддубна, Л.І. "Технологізація" конкурентоспроможності: теоретико-методологічні аспекти [Текст] / Л. І. Піддубна, О. Л. Шестакова // Економіка розвитку. – 2012. – №1. – С. 5-11.

35.


Мудрак, Р.П. Експорт українського продовольства: стан, тенденції, причини [Текст] / Р. П. Мудрак // Економіка України. – 2014. – №5. – С. 70-79.

36.


Крисанов, Д. Географічні зазначення походження агропродовольчої продукції: європейський досвід і вітчизняні перспективи [Текст] / Д. Крисанов // Економіст. – 2014. – №10. – С. 18-24.

37.


Егупов, Ю. Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентоспособности продукции [Текст] / Ю. Егупов, В. Литвинова // Економіст. – 2012. – №8. – С. 73-78.

38.


Юдін, М. Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентоспроможності продукції [Текст] / М. Юдін // Економіст. – 2010. – №6. – С. 40-42.

39.


Оруа, Б. Формирование системы единичных показателей оценки конкурентоспособности продукции [Текст] / Б. Оруа // Економіст. – 2011. – №1. – С. 63-65.

40.


Мельник, Я. Нарощування конкурентоспроможності вітчизняної продукції на умовах членства України в СОТ [Текст] / Я. Мельник // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №5-6. – С. 12-15.

41.


Власова, Е.Н. Количественная оценка конкурентоспособности текстильных изделий [Текст] / Е. Н. Власова // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2012. – №2. – С. 20-23.

42.


Базь, М.О. Комплексна процедура оцінювання конкурентоспроможності інноваційного продукту [Текст] / М. О. Базь // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №14. – С. 18-24.

43.


Головченко, Н.М. Політика кластерізації як основний засіб зростання конкурентоспроможності органічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках [Текст] / Н. М. Головченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №23. – С. 54-56.

44.


Журило, Р.М. Розробка механізму підвищення конкурентоспроможності виробників наукомісткої продукції машинобудування [Текст] / Р. М. Журило // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №1. – С. 54-58.

45.


Ямпольская, Н.Ю. Условия и пути достижения конкурентоспособности [Текст] / Н. Ю. Ямпольская, Г. Н. Смольникова // Кожевенно-обувная промышленность. – 2011. – №1. – С. 8-11.

46.
63
Н34
Блонська, В.І. Проблеми визначення конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах господарювання [Текст] / В. І. Блонська, Я. Б. Горлай // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 181-184.

47.


Зинина, Л. Производство конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции: формирование стратегии развития [Текст] / Л. Зинина, О. Бурлакова // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №8. – С. 112-122. – [Россия].

48.


Паранчук, С.В. Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону [Текст] / С. В. Паранчук, Я. П. Ухачевич // Регіональна економіка. – 2011. – №4. – С. 48-56.

49.


Шуваев, М.А. Экономическая сущность понятий конкурентоспособности предприятия и продукции [Текст] / М. А. Шуваев // Экономическое возрождение России. – 2010. – №4(26). – С. 69-74.