Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Маркетинг туризму", зокрема автореферати дисертацій.

1.
338.48
В26
Ведмідь, Н.І. Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Н. І. Ведмідь. – К. : Київський нац-ний торгівельно-економічний ун-т, 2003. – 20с.

2.
339.138
Н73
Новітній маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Є. С. Савельєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефанич [та ін.] за ред. Є.В.Савельєва. – К. : Знання, 2008. – 420с. – (Вища освіта ХХI століття). –
Рекомендовано МОН України].

3.
338.48
П68
Правик, Ю.М. Маркетинг туризму [Текст] : підручник / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303с. – (Вища освіта ХХ1 століття). –
Затверджено МОН України].

4.
339.138
Ш66
Шканова, О.М. Маркетинг послуг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Шканова. – К. : Кондор, 2008. – 304с. –
Рекомендовано МОН України].

5.
338.48
М26
Маркетинг турпродукту [Текст] : підручник / Ю. О. Карягін, З. І. Тимошенко, Т. О. Демура, Г. Б. Мунін. – К. : Кондор, 2009. – 394с. –
Затверджено МОН України].

6.
338.48
М90
Мунін, Г.Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти [Текст] : підручник / Г. Б. Мунін, В. О. Лук`янов, В. В. Гарагович під заг. ред. О.В. Лук`янова. – К. : Кондор, 2011. – 430с. –
Затверджено МОН України].

7.
338.48
М21
Мальська, М.П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : ЦУЛ, 2012. – 248с. –

8.
338.48
Л84
Лук`янов, В.О. Маркетинг туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / В. О. Лук`янов, Г. Б. Мунін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Кондор, 2012. – 336с. –

9.
338.48
М21
Мальська, М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо. – 2-ге вид, перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 368с. –
Затверджено МОН України].

10.


Радосавлєвич, Г. Застосування моделей маркетингу відносин у туризмі [Текст] / Г. Радосавлєвич, К. Борисавлєвич // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 143-152.

11.


Забуранна, Л.В. Особливості комплексу маркетингу на підприємствах сфери туризму [Текст] / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 58-63.

12.


Майорова, Н.І. Маркетингове просування як складова розвитку зеленого туризму на Хмельниччині [Текст] / Н. І. Майорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 61-65.

13.


Мельник, І.Л. Маркетинг інновацій у діяльності туристичних підприємств [Текст] / І. Л. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 44-47. – [У статті розглянуто та адаптовано поняття „маркетинг інновацій” до діяльності туристичних підприємств.
Визначено роль маркетингових інструментів у розробці та просуванні на ринок інноваційного туристичного продукту. Для посилення ефекту від маркетингової діяльності туристичним підприємствам запропоновано впроваджувати концепцію
маркетингу співпраці.

14.


Майорова, Н.І. Маркетингове планування туристичних підприємств [Текст] / Н. І. Майорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 121-125.

15.


Майорова, Н.В. Маркетинговий підхід до формування туристичної привабливості території [Текст] / Н. В. Майорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 165-169.

16.


Кравчук, Н.В. Концептуальні основи стратегічного планування маркетингу туристичного підприємства [Текст] / Н. В. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 23-26.

17.


Майорова, Н.І. Маркетингова компонента туристичної політики регіону [Текст] / Н. І. Майорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 160-163.

18.


Годованюк, А.В. Проблеми та перспективи управління маркетинговою діяльністю в галузі туризму у період економічної кризи [Текст] / А. В. Годованюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 153-156.

19.


Прочан, А. Особливості маркетингу туристичних підприємств як складова сфери послуг в умовах трансформаційних перетворень [Текст] / А. Прочан // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 152-155.

20.


Криховецький, І.З. Використання маркетингу на підприємствах туристичної галузі [Текст] / І. З. Криховецький // Економіка @ держава. – 2014. – №1. – С. 47-49.

21.


Кудла, Н. Про застосування комплексу маркетингових заходів у сільському туризмі [Текст] / Н. Кудла // Економіка України. – 2011. – №2. – С. 79-85.

22.


Шамян, Л.С. Маркетингові особливості туристичного продукту [Текст] / Л. С. Шамян // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №2. – С. 59-61.

23.


Шамян, Л.С. Побудова ефективної маркетингової інформаційної системи туристичного підприємства [Текст] / Л. С. Шамян // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 79-82.

24.


Кирилова, О. Маркетинг на ринку туристичних послуг [Текст] / О. Кирилова // Маркетинг в Україні. – 2009. – №3. – С. 57-59.

25.


Шаргородский, А. Грамотный маркетинг отдыха - основа успеха туристических компаний [Текст] / А. Шаргородский // Маркетинг и реклама. – 2010. – №7-8. – С. 32-34.

26.


Боднарчук, А. Как дарить радость и при этом повышать продажи [Текст] : [маркетинг туризма] / А. Боднарчук // Маркетинг и реклама. – 2012. – №7-8. – С. 34-37.


Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD_EX&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= ( БД «Автореферати дисертацій»)