Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора, допоможіть знайти літературу для курсової. Тема курсової: Мікроекономічні аспекти аналізу інформації в ринковій економіці.
>>> Буду дуже вдячна.
1.
330.4
Г65
Гончар, М.С. Математичні основи інформаційної економіки [Текст] : монографія / М. С. Гончар. – К. : Інститут теоретичної фізики, 2007. – 464с.

2.
330
І-20
Іванова, В.В. Інформаційне забезпечення економіки, заснованої на знаннях [Текст] : монографія / В. В. Іванова. – К. : Логос, 2011. – 277с. –

3.
007
П27
Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні [Текст] : монографія / О. Б. Баховець, Т. О. Грінченко, К. Гуляєв [та ін.]. – К. : Азимут-Україна, 2008. – 288с. –

4.


Маслов, А.О. Генеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці [Текст] / А. О. Маслов // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 13-23.

5.


Третій ресурс України [Текст] : [розвиток ІТ-індустрії в світі і Україні] // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 228-237.

6.


Ковальчук, Т.Т. Глобальна інформаційно-мережева економіка: цивілізаційні перспективи [Текст] / Т. Т. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 15-23.

7.


Єрмошенко, М.М. Інформація в системі економічної дійсності [Текст] / М. М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11. – С. 24-32.

8.


Кучеров, О.П. Інформаційна субстанція, що зменшує ентропію складної системи [Текст] / О. П. Кучеров, Я. Є. Паздрій // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 300-305. – [Створення виробництв на базі інформаційної економіки].

9.


Крупа, К. Бізнес-процеси у період інформаційної ери (методики, засоби) [Текст] / К. Крупа // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 286-290.

10.


Єрмошенко, М.М. Нова парадигма економічної науки в контексті розвитку в умовах України інформаційної економіки [Текст] / М. М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1. – С. 14-20.

11.


Маслов, А. Аналіз інформаційної економіки Джозефом Стігліцем у межах нового кейнсіанства [Текст] / А. Маслов // Банківська справа. – 2012. – №5. – С. 30-38.

12.


Раллє, Н.В. Основні тенденції сучасних напрямів розвитку економіки [Текст] / Н. В. Раллє // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 234-238.

13.


Василик, І.І. Інформація як інноваційний фактор сучасного виробництва [Текст] / І. І. Василик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 131-134.

14.


Азарян, Е.М. Теоретическая компонента исследования процессов развития информационной экономики [Текст] / Е. М. Азарян, Э. Р. Юсифова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 213-217. – [В рамках данной статьи выявлена взаимосвязь элементов информационной экономики, проблемы и особенности их формирования в современных условиях, проанализированы современные теоретические взгляды на проблемы
информатизации экономики и общества с учетом инновационных задач развития национальной экономики.


15.


Черномазюк, А.Г. Інформація та знання як основні ресурси постіндустріального суспільства [Текст] / А. Г. Черномазюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 107-112. – [У статті висвітлено сутність і розглянуто особливості інформації та знань як ключових ресурсів
суспільного розвитку. Досліджено вплив інформації та знань на розвиток людської цивілізації. Узагальнено
характерні ознаки різних стадій цивілізаційного розвитку та охарактеризовано відповідні їм системи освіти і
науки.].

16.


Захарченко, М.М. Аналітична інформація в забезпеченні управління предметами праці [Текст] / М. М. Захарченко, А. І. Склабінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №1. – С. 140-142. – [Ефективне використання матеріальних ресурсів є одним із головних завдань управління предметами праці. Ринкова економіка вимагає суттєвих змін в системі управління предметами праці на підприємствах різних видів економічної діяльності. Управління матеріальними ресурсами повинно бути забезпечене відповідною аналітичною інформацією, яка представлена показниками, що характеризують ефективність використання сировини та матеріалів, їх динамікою, результатами факторного аналізу, відповідними узагальненнями за результатами проведеного аналітичного дослідження.].

17.


Варич, Ю.М. Управління розвитком інформаційно-комунікаційних технологій в контексті забезпечення сталого економічного розвитку країни [Текст] / Ю. М. Варич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.1. – С. 210-217. – [В статті встановлені залежності між рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в країні, кількістю економічної інформації та темпами її економічного зростання. Встановлено базові орієнтири формування програм розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій.

18.


Бова, Т. Аналіз інформаційного забезпечення системи управління на підприємстві [Текст] / Т. Бова // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 27-29.

19.


Іванова, В. Сутність і особливості інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях [Текст] / В. Іванова // Економіка @ держава. – 2011. – №1. – С. 19-21.

20.


Іванова, В. Модель організації інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях [Текст] / В. Іванова // Економіка і прогнозування. – 2011. – №3. – С. 25-41.

21.


Воробієнко, П. Проблеми використання закономірностей впливу ІКТ на економічний розвиток країни [Текст] / П. Воробієнко, В. Гранатуров // Економіка України. – 2011. – №8. – С. 26-33.

22.


Ф, К. (Ф, .Касумов) Информация и знание — стратегический ресурс инновационной экономики [Текст] / К. Ф // Економіст. – 2013. – №5. – С.35-38.

23.


Іванова, В. Щодо формування системи інформаційного забезпечення розвитку економіки України [Текст] / В. Іванова // Економіст. – 2008. – №4. – С. 61-63.

24.


Балашова, А. Розвиток інформаційного сектору України в умовах глобальної економічної трансформації [Текст] / А. Балашова // Економіст. – 2008. – №11. – С. 54-57.

25.


Ніколаєв, Є. Теорія інформаційної економіки як парадигма економічної теорії: приклад методологічного сумнівного аналізу [Текст] / Є. Ніколаєв // Економічна теорія. – 2008. – №4. – С. 19-30.

26.


Маслов, А. Теорія інформаційної економіки в контексті постнекласичної науки [Текст] / А. Маслов // Економічна теорія. – 2012. – №4. – С. 29-37.

27.


Гриценко, А. Формування інформаційно-мережевої економіки [Текст] / А. Гриценко, Є. Песоцька // Економічна теорія. – 2013. – №1. – С. 5-19.

28.


Коляда, М.Г. Інформаційна культура економіста в умовах ринкової економіки [Текст] / М. Г. Коляда // Педагогіка і психологія. – 2003. – №2. – С.73-81.

29.


Безручко, Д. Методологічні аспекти аналізу засад інформаційної економіки [Текст] / Д. Безручко // Ринок цінних паперів України. – 2008. – №5-6. – С. 67-72.

http://studopedia.net/8_49873_Informatsiya-yak-resurs-upravlinnya-ekonomikoyu.html

http://psm.in.ua/bz1.aspx.html

http://econ2.ru/blogs/blog-nachinayushego-yekonomista/rol-informaci-v-yekonomike.html

http://student.zoomru.ru/ecoteo/rol-informacii-v-sovremennoj-jekonomike/116356.921137.s1.html