Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу на тему `Мотивація генерації творчих ідей` (предмет - мотивація інноваційної діяльності).Дякую!
1.
331
В68
Воловская, Н.М. Экономика и социология труда [Текст] : учеб. пособие / Н. М. Воловская. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 204с. – (Высшее образование).

2.
330.341.1
К78
Краснокутська, Н.В. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504с. 

3.
330.341.1
С76
Стадник, В.В. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. – 464с. –

4.
330.341.1
С76
Стадник, В.В. Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур [Текст] : монографія / В. В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 271с.

5.
330.341.1
Я85
Ястремська, О.М. Моделювання інноваційних процесів [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська, К. В. Тонєва. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 176с. –

6.
331
У67
Стадник, В.В. Мотивація інноваційних процесів [Текст] / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – Хмельницький. – С.33-36.

7.


Гук, Н.А. Посилення інтелектуалізації праці та тенденції її структурних зрушень в Україні [Текст] / Н. А. Гук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №2. – С. 125-130.

8.


Нижник, В.М. Механізм стимулювання інноваційної спроможності промислових підприємств [Текст] / В. М. Нижник, В. П. Лещук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 173-177.

9.


Грабовська, І.В. Управління процесом розвитку творчого потенціалу організацій у виробничій сфері [Текст] / І. В. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 30-34.

10.


Йохна, М.А. Особливості формування мотиваційної основи розвитку інноваційного потенціалу підприємств машинобудування [Текст] / М. А. Йохна, А. Ю. Борщ // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 81-84.

11.


Дяків, О.Я. Функціональні елементи менеджменту творчості [Текст] / О. Я. Дяків // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.1. – С. 218-222. – [В статті розглядаються питання структуризації та оптимізації менеджменту творчості, а також проблема знаходження оптимальних рішень при організації креативно-інноваційної діяльності. Запропоновано розглядати поняття
«креативний менеджмент» (менеджмент творчості) різних підходів, зокрема системного, функціонального, ситуаційного, поведінкового та адміністративного. Виділено функціональні елементи менеджменту творчості.

12.


Субоч, К.П. Теоретичні аспекти мотивації творчої праці [Текст] / К. П. Субоч // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 60-63.

13.


Субоч, К.В. Мотивація творчої праці як запорука інноваційності продукції [Текст] / К. В. Субоч // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 107-110. – [У статті розглянуто особливості мотивацій творчої праці, визначені основні проблеми мотивації творчої праці, доведено залежність між мотивацією творчої праці і інноваційністю продукту.

14.


Субоч, К.П. Мотивація творчої праці як запорука інноваційності продукції [Текст] / К. П. Субоч // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 107-110. – [У статті розглянуто особливості мотивацій творчої праці, визначені основні проблеми мотивації творчої праці, доведено залежність між мотивацією творчої праці і інноваційністю продукту.

15.


Адаманова, З.О. Система мотивации инновационной деятельности в ЕС и применение ее в условиях Украины [Текст] / З. О. Адаманова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 212-214. – [В статье рассмотрены составляющие системы мотивации инновационной деятельности наднацио- нальной системы ЕС. Намечены основные направления использования общеевропейских установок в Украине.].

16.


Капінос, Г.І. Мотивація творчої праці в інноваційній діяльності підприємств [Текст] / Г. І. Капінос, К. Л. Ларіонова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 106-110. – [У статті досліджуються окремі питання стимулювання інноваційної діяльності підприємств і розглядаються особливості мотивування працівників до інноваційної праці.].

17.


Біла, Н.М. Функція мотивації в управлінні розвитком інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / Н. М. Біла // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 89-93. – [Розглянуто особливості мотиваційного процесу у сфері інноваційної діяльності. Визначено місце і роль мотиваційних чинників у формуванні механізму управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства].

18.


Довгань, О.О. Стимулювання та мотивація інноваційної діяльності активності персоналу підприємства [Текст] / О. О. Довгань // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 112-116. – [У статті розглянуті основні проблеми створення системи стимулювання інноваційної активності персоналу як передумову подальшого розвитку підприємства та запропоновано систему матеріального заохочення інноваційної активності персоналу підприємства на основі комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг.].

19.


Пилипенко, Ю.І. Механізми інноваційної мотивації та їх специфіка в умовах України [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2003. – №1. – С. 16-20.

20.


Смоляр, Л.Г. Важливість стимулювання персоналу до творчої діяльності на виробничих підприємствах [Текст] / Л. Г. Смоляр, О. О. Грамотенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №11. – С. 41-43. – [Інноваційна діяльність на підприємстві].

21.


Реутов, В.Є. Організаційна культура як важіль інноваційної мотивації на підприємствах [Текст] / В. Є. Реутов // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №23. – С. 13-15.

22.


Перепелов, А. Антидепрессант для ума [Текст] / А. Перепелов // Компаньон. – 2005. – №43. – С. 34-37. – [Создание инновационной атмосферы в компании позволяет разбудить инновационное мышление и эффективно его использовать].

23.


Творческая неопределенность [Текст] // Компаньон. – 2012. – №20. – С. 12-14. – [Управление творческими людьми].

24.


Вейсберг, М. Творческий порядок [Текст] / М. Вейсберг // Компаньон.Стратегии. – 2006. – №11. – С. 30-35. – [Специфика руководства творческим коллективом].

25.


Савенко, В. Мотивация инновационной активности персонала [Текст] / В. Савенко // Менеджмент и менеджер. – 2003. – №2. – С. 35-40.

26.


Клияненко, Б.Т. Мотивация инновационной деятельности наемных работников творческого труда [Текст] / Б. Т. Клияненко, И. А. Фесенко, В. А. Жуков // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – 2002. – №53. – С. 13-18.

27.


Гонголевская, О. Мотивация на творчество [Текст] / О. Гонголевская // Новый Персонал. – 2006. – №2. – С. 20-23.

28.


Погудин, О. Творческая активность персонала и инновационная среда организации [Текст] / О. Погудин, А. Тарасов // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №1. – С. 32-40.

29.
338(477)
Т28
Шаповалова, О.Г. Інноваційна активність персоналу як об`єкт мотивації [Текст] / О. Г. Шаповалова // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 140-142.

30.
338(477)
Т28
Братусь, А.О. Мотиваційні аспекти управління персоналом на інноваційному підприємстві [Текст] / А. О. Братусь // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 332-334.

31.


Тараненко, В. Сладкие и горькие стимулы творчества [Текст] / В. Тараненко // Управление компанией(укр.изд.). – 2002. – №10. – С.50-56. – [Психология бизнеса].

32.


Савицкая, Л. Инновация: творчество или прагматизм? [Текст] / Л. Савицкая, Е. Сысоева // Управление компанией(укр.изд.). – 2005. – №2. – С. 56-62. – [Как руководителю ускорить инновационный процесс в компании].

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Менеджмент”