Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу на тему `Інноваційний конфлікт і його вплив на якість інноваційної діяльності колективу` (предмет - мотивація інноваційної діяльності).Дякую!

1.
330.341.1
К56
Ковалев, Г.Д. Инновационные коммуникации [Текст] : учеб. пособие / Г. Д. Ковалев. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 288с.

2.
331.108
У67
Управління персоналом: економіка, інновації, освіта [Текст] : тези доп. та повідомлень 2-ї Міжнар. науково-практ. конф. – Львів : ЛвЦНТЕІ, 2001. – 153с.

3.
159.9
П86
Психология менеджмента [Текст] : учеб. пособие /  под ред. Г.С. Никифорова. – Х. : Из-во Гуманитарный Центр, 2002. – 556с.

4.
316
Д84
Дуткевич, Т.В. Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : ЦНЛ, 2005. – 456с. –
Рекомендовано МОН України].

5.
005
Д58
Довгань, Л.Є. Стратегічне управління [Текст] : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 440с. –

6.
316
С42
Скібіцька, Л.І. Лідерство та стиль роботи менеджера [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : ЦУЛ, 2009. – 192с. – [
Рекомендовано МОН України].

7.
316
М80
Мороз, О.В. Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства [Текст] : монографія / О. В. Мороз, О. А. Сметанюк, О. В. Лазарчук. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 256с. –

8.
334
Г54
Гліненко, Л.К. Стратегічне управління розвитком бізнес-систем в економіці України [Текст] : монографія / Л. К. Гліненко. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 776с. –

9.
005
М50
Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 240с. 

10.
330.341.1
У67
Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики [Текст] : тези доп. III міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 травня 2010р.). – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 554с.

11.
005
У67
Управлінські інновації [Текст] : зб. наук. праць Тернопільського нац. екон. ун-ту. Вип. 1. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 178с. –

12.


Васильєв, О.І. Причини і способи подолання опору організаційним змінам [Текст] / О. І. Васильєв // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №6. – С. 155-158.

13.


Косцик, Р.С. Ризики впровадження організаційних змін: сутність, класифікація та ідентифікація [Текст] / Р. С. Косцик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 65-71.

14.


Воронков, Д.К. Концептуальний підхід до управління поведінкою працівників при проведенні змін на промисловому підприємстві [Текст] / Д. К. Воронков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 101-104.

15.


Діденко, Н.В. Роль менеджменту персоналу при здійсненні організаційних змін [Текст] / Н. В. Діденко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 151-154.

16.


Хрущ, Н.А. Проблеми опору змінам та створення балансу інтересів між учасниками ділового партнерства [Текст] / Н. А. Хрущ // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 150-155. – [У статті висвітлені актуальні проблеми виявлення чинників опору трансформаційним змінам. Здійснено аналіз інституціонального середовища компанії з метою визначення балансу інтересів між учас-никами ділового партнерства в системі корпоративного управління.].

17.


Асаул, А.Н. Управления организационными инновациями в компаниях различного профиля [Текст] / А. Н. Асаул, И. Г. Мещеряков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 30-34.

18.


Гордієнко, Л.Ю. Системний підхід до формування бази видів організаційних перетворень на підприємстві [Текст] / Л. Ю. Гордієнко, Н. В. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 33-37.

19.


Бурий, С.А. Процес планування та опір організаційним змінам [Текст] / С. А. Бурий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 64-67.

20.


Тарабаева, В.Б. Причины конфликтов инновационного развития [Текст] / В. Б. Тарабаева // Высшее образование сегодня. – 2008. – №12. – С. 22-25. – [Инновационное развитие высшего учебного заведения].

21.


Гурьянов, А. Конфликт как средство изменения структуры организации [Текст] / А. Гурьянов, О. Гетьман // Економіст. – 2013. – №9. – С. 47-49.

22.


Карпенко, Д. Война по расписанию [Текст] / Д. Карпенко // Компаньон. – 2005. – №49. – С. 30-34. – [Работа с персоналом во время проведения изменений в компании].

23.


Лавриненко, И. Как продать революцию массам [Текст] / И. Лавриненко // Компаньон. – 2007. – №4. – С. 26-28. – [Продвижение управленческих решений (нововведений) внутри компании].

24.


Пряникова, Ю. Вопрос чувств и эмоций [Текст] / Ю. Пряникова // Компаньон. – 2007. – №30-31. – С. 44-45. – [Концепция внедрения изменений Джона Котера].

25.


Решетникова, К.В. Модель взаимосвязи организационных изменений и конфликтов [Текст] / К. В. Решетникова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – №6. – С. 3-15.

26.


Ерохин, Д.В. К вопросу управления сопротивлением изменениям системы управления промышленного предприятия [Текст] / Д. В. Ерохин, Е. Н. Скляр // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – №4. – С. 78-84. – [Управление персоналом.].

27.


Блинов, А. Социальные проблемы трансформации предприятия [Текст] / А. Блинов, В. Захаров, И. Захаров // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №8. – С. 79-87.

28.


Цісецький, О. Інноваційні конфлікти на підприємстві: суть, причини і наслідки [Текст] / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – №16. – С. 78-82.

29.


Савицкая, Л. Внутренний мир организаций [Текст] / Л. Савицкая // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №1. – С. 52-58. – [Внедрение изменений через изменение организационной культуры].

30.


Сарбаев, Т. Записки кризис-менеджера [Текст] : [причины провала проектов изменений] / Т. Сарбаев // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №6. – С. 42-43.

31.


Савицкая, Л. Ключи от привычек [Текст] : [осуществление изменений в организации] / Л. Савицкая // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №6. – С. 54-60.

32.


Полищук, Л. Хотите изменений? Создайте новую систему координат [Текст] / Л. Полищук // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №7. – С. 49-51. – [Программа обучения управленческого персонала на Криворожском заводе "Миттал Стил" с целью изменения организационной культуры].

33.


Краснопольская, О. Новая стратегия vs старая корпоративная культура [Текст] / О. Краснопольская, В. Кривизюк // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №8. – С. 33-36. – [Опыт внедрения изменений стратегии развития компании: трудности и противоречия].

34.


Лемещук, Р. HR при реструктуризации бизнеса [Текст] / Р. Лемещук // Управление персоналом ( укр.). – 2007. – №5. – С. 18-21. – [Участие отдела по работе с персоналом в процессе внедрения изменений].

35.http://sbiblio.com/biblio/archive/unknown_konflictions/36.aspx
36.http://bukvasha.ru/kursova/8570

37.http://innoveconom.in.ua/archive/InnEco_4-42/22.pdf