Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка підібрати літературу докурсової роботи на тему " Поділ та кооперування праці на підприємстві"


1. 331
А39 Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с.

2. 331.103
Б74 Богоявленська, Ю.В. Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. – К. : Кондор, 2009. – 332с. – [Рекомендовано МОН України].

3.
Гаєвська, О.Б. Соціальне управління поділом та кооперацією праці [Текст] / О. Б. Гаєвська // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №11-12. – С. 12-14.

4. 331
Г85 Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 559с.

5. 331
Г85 Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – 4-те вид., оновлене. – К. : Знання, 2009. – 390с.

6. 331
Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні).


7. 331
Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : зб. завдань і вправ / Н. Д. Дарченко, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов, О. М. Мікрюков. – К. : ЦУЛ, 2007. – 252с. – [Рекомендовано МОН України].

8. 331
Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / С. М. Пилипенко, М. В. Горобинська, Л. І. Піддубна [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296с.

9. 331
Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407с.

10. 331
Є83 Єсінова, Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. – К. : Кондор, 2006. – 432с. – [Рекомендовано МОН України].

11.
Зайцев, В. Удосконалення функціонального поділу праці робітників на промисловому підприємстві [Текст] / В. Зайцев // Україна: аспекти праці. – 2013. – №1. – С. 35-39.

12.
Круглікова, В. Кооперація як необхідна форма розвитку промислового виробництва [Текст] / В. Круглікова // Економіка @ держава. – 2007. – №1. – С. 48-50.

13. 331
Л84 Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. – [До книги додається CD-диск].

14.
Офік, М.П. Місце і принципи кооперування в системі інноваційного розвитку машинобудівного підприємства [Текст] / М. П. Офік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 269-279.

15. 330
П31 Петруня, Ю.Е. Основы экономической теории [Текст] : учеб. пособие / Ю. Е. Петруня, А. А. Задоя. – 4-е изд., перераб. и доп. – К. : Знання, 2008. – 420с. – [Рекомендовано МОН України].

16. 331
Ч-45 Червінська, Л.П. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К. : ЦУЛ, 2010. – 288 с.

17. Зайцев В.
Удосконалення функціонального поділу праці робітників на промисловому підприємстві [Електронний ресурс] / В. Зайцев // Україна: аспекти праці . - 2013. - № 1. - С. 35-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uap_2013_1_8.pdf

18. http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_104/48.pdfДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “економіка праці”, «організація праці».
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету